×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 8

Suindu-să Esdra din Vavilon în Ierusalim, i să dă scrisoarea lui Artaxerx, în care să cuprind darurile care s-au dat jidovilor. Să numără cei ce s-au suit cu dânsul.

1 Şi după aceastea, când au împărăţit Artaxerx, împăratul perşilor,

2 Mers-au Esdra, al lui Sareu, al lui Ezvriu, al lui Helchiu, al lui Salum, al lui Saduc, al lui Ahitov, al lui Amariu, al lui Eziu, al lui Memerot, al lui Zareu, al lui Saulie, al lui Voca, al lui Avisum, al lui Finees, al lui Eliazar, al lui Aaron, preotului celui dintâiu;

3 Acesta, Esdra, s-au suit din Vavilon, ca un cărturariu iscusit fiind, în Leagea lui Moisi, cea de Dumnezeu dată lui Israil.

4 Şi i-au dat lui împăratul mărire, aflând har înaintea lui la toate poftele lui.

5 Şi s-au suit împreună din fiii lui Israil şi din preoţi şi din leviţi şi cântăreţi de besearică şi portari şi robi ai besearicii, în Ierusalim,

6 În anul al şeaptelea al împărăţiei lui Artaxerx, în luna a cincea. Acesta e anul al şeaptelea al împăratului, că ieşind de la Vavilon la lună noao a lunei dintâiu,

7 Au sosit la Ierusalim după călătoriia cea bună, carea s-au dat lor de la Domnul.

8 Pentru că Esdra multă ştiinţă cuprindea, ca nimica să nu lasă dintru ceale din leagea Domnului şi din porunci a învăţa pre tot Ierusalimul toate îndreptările şi judecăţile.

9 Şi venind porunca carea s-au scris de Artaxerx împărat la Esdra, preotul, şi cetitoriul de leagea Domnului, a căriia izvod easte scrisoarea cea mai jos scrisă:

10 „Împăratul Artaxerx, lui Esdra, preotului, şi cetitoriului legii Domnului, bucurie.

11 Şi ceale iubitoare de oameni eu alegând, am poruncit celor ce vor vrea din neamul jidovilor, alegând ei şi din preoţi şi din leviţi, şi fiind ei întru împărăţiia noastră, să meargă împreună cu tine la Ierusalim.

12 Deci, câţi vor pofti, pornească împreună, cum s-au părut şi mie şi celor şeapte priiatini sfeatnici,

13 Pentru ca să cerceteaze ceale ce sânt în Iudeea şi în Ierusalim,

14 Cu urmare, în ce chip să află în leagea Domnului,

15 Şi să aducă daruri Domnului lui Israil, care le-am făgăduit, şi eu şi priiatinii, în Ierusalim, şi tot aurul şi argintul, care s-ar afla în ţara Vavilonului, Domnului în Ierusalim,

16 Împreună cu cel dăruit de norod, la besearica Domnului Dumnezeului lor, cea din Ierusalim, să se adune şi argint şi aur. Pentru junci şi pentru berbeci şi pentru miei şi pentru ceale ce urmează acestora,

17 Cât să aducă jertve Domnului, la jertvenicul Domnului Dumnezeului lor, cel din Ierusalim.

18 Şi toate, oricâte vei vrea împreună cu fraţii tăi să faci cu aurul şi cu argintul, fă după voia Dumnezeului tău.

19 Şi vasele ceale sfinte ale Domnului, ce să dau ţie la treaba besearicii, ceii din Ierusalim a Dumnezeului tău, le vei pune înaintea Dumnezeului tău, în Ierusalim.

20 Şi cealelalte, oricâte vor trebui ţie la treaba besearicii Dumnezeului tău, vei da din vistieriia cea împărătească.

21 Şi eu, împăratul Artaxerx, am poruncit păzitorilor vistieriilor Siriei şi Finichiei ca câte va trimite Esdra, preotul şi cetitoriul legii lui Dumnezeu celui de Sus, cu grab să i să dea,

22 Până la o sută de talanţi de argint; aşijderea, şi până la o sută de cori de grâu, şi vin, veadre o sută, şi alte cât de multe.

23 Toate după a lui Dumnezeu leage să se săvârşească, cu nevoinţă Dumnezeului celui Înalt, pentru ca să nu fie urgie întru împărăţiia împăratului şi a fiilor lui.

24 Şi voao să zice, ca tuturor preoţilor şi leviţilor şi cântăreţilor besearicii şi portarilor şi robilor besearicii şi tocmitorilor besearicii aceştiia:

25 Nici un bir, nici alt rău să se facă, şi nimenea să nu aibă volnicie a pune ceva asupra acestora.

26 Şi tu, Esdro, după înţelepciunea lui Dumnezeu pune judecători şi legiuitori, ca să judece în toată Siriia şi Finichiia pre toţi cei ce ştiu leagea Dumnezeului tău, şi pre cei ce nu ştiu îi vei învăţa.

27 Şi toţi câţi ar călca leagea Dumnezeului tău şi cea împărătească, cu deadinsul, să vor ierta, ori cu moarte, ori cu muncă, sau cu pagubă de argint, sau cu izgonire”.

28 Şi au zis Esdra, scriitoriul: „Binecuvântat e singur Domnul Dumnezeul părinţilor miei, Cel ce au dat aceastea în inima împăratului, ca să cinstească Casa Lui cea din Ierusalim.

29 Şi pre mine m-au cinstit înaintea împăratului şi înaintea sfeatnicilor şi înaintea tuturor priiatinilor şi a boiarilor lui.

30 Şi eu cu bună îndrăznire m-am făcut, după ajutoriul Domnului Dumnezeului mieu, şi am adunat bărbaţi din Israil, ca să se suie cu mine.

31 Şi aceştia sânt cei mai mari povăţuitori, după neamurile lor şi după împărţealele începătorilor, cei ce să suie sus cu mine din Vavilon, împărăţind Artaxerx împărat.

32 Din fiii lui Finees: Ghirson; din fiii lui Itamar: Gamail.

33 Din fiii lui David: Letus, al lui Seheniu.

34 Din fiii lui Fares: Zaharie, şi cu el s-au scris oameni 150.

35 Din fiii lui Salomon: Aveli, Achiias, al lui Zaharie, şi cu el oameni 200.

36 Din fiii lui Zatom: Sehenias, al lui Iezel, şi împreună cu el oameni 300.

37 Din fiii lui Adin: Ovir, al lui Ionan, şi cu el împreună oameni 250.

38 Din fiii lui Elam: Iesias, al lui Gotoliu, şi împreună cu el bărbaţi şeaptezeci.

39 Din fiii lui Safatia: Zaharie, al lui Mihail, şi împreună cu ei bărbaţi 70.

40 Din fiii lui Ioav: Avadias, al lui Iezil, şi cu el bărbaţi 212.

41 Din fiii lui Vanid: Asalimot, al lui Iosafia, şi cu el bărbaţi o sută şeasezeci.

42 Din fiii lui Vavi: Zaharia, al lui Vivai, şi cu el bărbaţi doaozeci şi opt.

43 Din fiii lui Astat: Ioanis Acatan, şi cu el bărbaţi 110.

44 Din fiii lui Adonicam, cei mai de pre urmă, şi aceastea sânt numele lor: Elifalatos, Ieuil şi Samea, şi cu ei bărbaţi 70.

45 Din fiii lui Vaguti, al lui Istacur, şi cu el bărbaţi 70.

46 Şi i-am adunat pre ei la râul ce să zice Teran, şi am tăbărât trei zile acolo şi i-am oblicit pre ei.

47 Şi din fiii preoţilor şi din leviţi neaflând acolo, am trimis la Eleazar, şi, iată, au venit şi Masman şi Alnatan şi Mamean şi Iorivon Natan, Enatan, Zaharia şi Mosolamon, povăţuitorii şi ştiutorii.

48 Şi am zis lor să meargă la Dadeu, povăţuitoriul cel din locul pazii vistieriei, poruncindu-le lor să grăiască cu Dadeu şi cu fraţii lui şi cu cei din locul păzitorilor de vistierie, să ne trimiţă noao pre cei ce vor sluji în Casa Domnului nostru.

49 Şi am adus noao, după mâna cea tare a Domnului nostru, bărbaţi ştiutori din fiii lui Moli, al lui Levi, al lui Israil, pre Aseviesa şi pre fiii lui şi pre fraţi, carii era 18.

50 Şi Asevian şi Anuon şi Osean, frate, din fiii Hananeului, şi fiii lor bărbaţi, doaozeci.

51 Şi din robii besearicii, carii au dat David, şi povăţuitorii la lucrul leviţilor, robi ai besearicii, 220. A tuturor s-au arătat scrisoarea numelor,

52 Şeasezeci şi şeapte, şi am făgăduit acolo post tinerilor înaintea Domnului Dumnezeului nostru, să cearem de la El bună călătorie, şi noao, şi celor ce era împreună cu noi, fiilor noştri şi dobitoacelor.

53 Pentru că m-am ruşinat a ceare de la împăratul şi pedestri şi călăraşi şi petreacere pentru apărarea de cei ce ne stau împrotivă,

54 Că am zis împăratului cum că putearea Domnului nostru va fi cu cei ce-L caută pre El întru toată îndreptarea.

55 Şi iarăşi ne-am rugat Domnului nostru pentru toate aceastea şi L-am aflat pre El bun şi blând.

56 Osibit-am, din căpeteniile neamurilor şi a preoţilor, bărbaţi doisprăzeace, pre Esesvria şi pre Asamian, şi împreună cu ei dintru fraţii lor, bărbaţi zeace.

57 Şi le-am pus lor argintul şi aurul şi sfintele unealte ale Casii Domnului nostru, care le-au dăruit împăratul şi sfeatnicii lui şi deregătorii, şi tot Israilul.

58 Şi când am pus, le-am dat lor tălanţi de argint 650, şi vase de argint de o sută de tălanţi, şi de aur de o sută de tălanţi, şi ferecături de aur doaozeci.

59 Şi vase de aramă, de aramă bună, carea sclipeaşte ca aurul, vase doaosprăzeace.

60 Şi am zis lor: «Şi voi sfinţi sânteţi Domnului, şi vasele ceale sfinte şi aurul şi argintul easte făgăduinţă Domnului părinţilor noştri.

61 Priveghiiaţi şi păziţi până le veţi da căpeteniilor neamului preoţilor şi leviţilor şi povăţuitorilor neamurilor lui Israil, în Ierusalim, în cămările Casii Dumnezeului nostru».

62 Şi preoţii şi leviţii, cei ce au luat argintul şi aurul şi vasele ceale din Ierusalim, le-au băgat în besearica Domnului.

63 Şi purcezind de la râul lui Tera, în doaosprăzeace ale lunii dintâiu, am întrat în Ierusalim după mâna cea tare a Domnului nostru, ceaea ce era deasupra noastră; şi ne-au mântuit pre noi de la întrare de tot vrăjmaşul şi am venit în Ierusalim.

64 Şi făcându-să acolo zioa a treia, în zioa a patra stând, argintul şi aurul s-au dat în Casa Domnului nostru, şi Marimot, fiiul lui Iuri, preotului.

65 Şi cu el, Eliazar, al lui Finees, şi era cu ei Iosavados, al lui Iisus, şi Moit, al lui Savanu, leviţii, la număr şi la toată cumpănitura.

66 Şi au scris tot trasul lor, întru acel ceas.

67 Şi cei ce au venit din robie au adus jertve Dumnezeului lui Israil, Domnului, junince, doaosprăzeace, şi pentru tot Israilul, berbeci, noaozeci şi şease.

68 Miei, şeaptezeci şi doi, ţapi pentru mântuire, doisprăzeace, toate jertvă Domnului.

69 Şi au dat poruncile împăratului la deregătorii cei împărăteşti ai casii şi la biruitoriul Chelo-Siriei şi a Finichiei, şi au mărit pre norod şi pre besearica Domnului.

70 Şi după ce s-au săvârşit aceastea, au venit la mine povăţuitorii, zicând:

71 «Nu au osibit neamul lui Israil şi boiarii şi preoţii şi leviţii neamurile ceale de alt neam ale pământului; şi necurăţiile de la neamurile hananeilor şi heteilor şi ferezeilor şi ievuseilor şi moaviteanilor şi eghipteanilor şi idumeilor,

72 Pentru că au lăcuit împreună cu featele lor şi ei şi fiii lor, şi s-au amestecat sămânţa cea sfântă cu neamurile ceale de alt neam ale pământului, şi avea parte cei mai mari povăţuitori şi deregătorii din nelegiuirea aceasta de la începutul lucrului».

73 Şi au fost îndată cât am auzit eu aceastea, mi-am rupt hainele şi veşmântul cel sfinţit şi mi-am smuls părul, şi din cap şi din barbă, şi am şezut în gânduri şi măhnit.

74 Şi s-au pornit asupra mea câţi atunci era răvnitori spre cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israil, plângând eu pentru nelegiuire; şi şedeam trist până la jertva cea de seară.

75 Şi sculându-mă de la post, rupte având hainele şi veşmântul cel sfânt, plecând genunchele şi întinzind mâinile cătră Domnul, ziceam:

76 «Doamne, ruşinatu-m-am şi m-am înfruntat înaintea feaţii Tale,

77 Pentru că păcatele noastre s-au înmulţit preste capetele noastre şi necunoştinţele noastre au ajuns până la ceriu,

78 Încă din vreamea părinţilor noştri, şi sântem într-un mare păcat până în zioa aceasta.

79 Şi pentru păcatele noastre şi ale părinţilor noştri ne-am dat împreună cu fraţii noştri şi împreună cu împăraţii noştri şi împreună cu preoţii noştri, cei ce au împărăţit pământul spre sabie şi spre robie şi spre pradă cu ruşine, până în zioa aceasta.

80 Şi acum, întrucât s-au făcut noao milă de la Tine, ca să rămâie noao rădăcină şi nume în locul sfinţirei Tale,

81 Şi a să descoperi noao luminătoriu în Casa Domnului Dumnezeului nostru, să ne dea noao hrană în vreamea lucrului nostru.

82 Şi lucrând noi, nu ne-am părăsit de cătră Dumnezeul nostru, Cel ce ne-au făcut pre noi cu har înaintea împăraţilor persilor, să ne dea noao hrană,

83 Şi a mări besearica Domnului nostru şi a râdica Sionul cel pustiiu şi a ne da noao întărire în Iudeea şi în Ierusalim.

84 Şi acum, ce vom zice, Doamne, având aceastea? Pentru că am călcat poruncile Tale, care le-ai dat în mâna slugilor Tale, prorocilor, zicând

85 Că: ‚Pământul, întru care întraţi să-l moşteniţi, easte pământ pângărit cu pângăriciunea celor de alt neam ai pământului, şi de necurăţiia lor l-au umplut pre el.

86 Şi acum featele lor să nu le împreunaţi la lăcaş cu fiii voştri, şi featele voastre să nu le daţi la fiii lor.

87 Şi nu căutaţi a vă uni cu ei în toată vreamea, ca să vă întăriţi şi să mâncaţi ceale bune ale pământului, şi veţi face moştenire fiilor voştri până în veac’».

88 Şi ceale ce să întâmplă, toate să fac noao pentru lucrurile noastre ceale reale şi pentru păcatele noastre ceale mari; pentru că Tu, Doamne, ne-ai uşurat păcatele noastre,

89 Şi ne-ai dat noao rădăcină ca aceasta; iarăşi ne-am întors a călca leagea Ta, ca să ne amestecăm întru necurăţiia neamurilor pământului.

90 Au nu Te-ai măniiat spre noi, ca să ne pierzi pre noi, cât să nu rămâie rădăcină şi sămânţă şi numele nostru?

91 Doamne, al lui Israil, adevărat eşti, pentru că am rămas rădăcină de astăzi înainte.

92 Iată, acum sântem înaintea Ta, întru fărădelegile noastre, pentru că nu mai easte a sta înaintea Ta pentru aceastea”.

93 Şi când să ruga Esdra, să mărturisea plângând căzut la pământ înaintea besearicii, s-au adunat la el din Ierusalim mulţime multă foarte, bărbaţi şi muieri şi tineri, pentru că mare plângere era întru mulţime.

94 Şi strigând Iehoniia, al lui Ieil, din fiii lui Israil, au zis: Esdro, noi am păcătuit Domnului Dumnezeu, căci am lăcuit împreună cu muieri de alt neam, din neamurile pământului.

95 Şi acum, easte deasupra a tot Israilul; întru aceasta, facă-să noao jurământ cătră Domnul, să scoatem toate muierile noastre ceale de alt neam, împreună cu fiii lor,

96 Precum socoteşti tu. Şi câţi să supun legii Domnului, scoală-te, săvârşeaşte,

97 Pentru că la tine easte lucrul şi noi cu tine sântem pururea a face”.

98 Şi sculându-să Esdra, au jurat pre căpeteniile neamului preoţilor şi ai leviţilor, a tot Israilul, ca să facă aceastea; şi au jurat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.