×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 6

Jidovii zidesc besearica lui Dumnezeu, cu slobozeniia lui Darie.

1 Şi în anul al doilea al împărăţiei lui Darie, au prorocit Agheu, şi Zahariia, al lui Ado, prorocii, la jidovi şi la cei din Ierusalim, întru numele Domnului Dumnezeului lui Israil, la ei.

2 Şi atunci, stând Zorovavel, al lui Salatiil, şi Iisus, al lui Iosedec, au început a zidi Casa Domnului, cea din Ierusalim, fiind împreună cu prorocii Domnului, carii le ajuta lor.

3 Într-această vreame, era la ei de faţă Sisinis, biruitoriul Siriei şi a Finichiei, şi Satravuzan şi cei împreună tovarăşi ai lui, şi ziseră lor:

4 „Cine v-au rânduit voao de zidiţi casa aceasta şi acoperemântul acesta, şi alte toate săvârşiţi? Şi carii sânt ziditorii, cei ce săvârşesc aceastea?”

5 Şi au avut har bătrânii jidovilor, socotinţă făcându-să în robie de la Domnul.

6 Şi nu s-au oprit de la zidire, până a să face ştire lui Darie pentru ei şi a să răspunde.

7 Izvodul cărţii, carea au scris lui Darie şi au trimis Sisinis, biruitoriul Siriei şi a Finichiei şi Satravuzan şi cei împreună tovarăşi şi cei din Siriia şi din Finichi domni: „Împăratului Darie, bucurie.

8 Toate ştiute să fie domnului nostru, împăratului, că mergând la ţara Iudeii şi venind în Ierusalim, cetatea, am prins pre jidovii cei bătrâni a robiei, în cetatea Ierusalimului, zidind casă mare Domnului, noao,

9 De pietri cioplite de mult preţ, leamne puindu-să în ziduri.

10 Şi lucrurile acealea în grabă să fac şi bine sporindu-să lucrul în mâinile lor şi cu toată mărirea şi nevoinţa săvârşindu-să.

11 Atunci, am întrebat de bătrânii aceia, zicând: «Cine poruncindu-vă voao zidiţi casa aceasta şi întemeiaţi lucrurile aceastea?»

12 Deci, i-am întrebat pre ei pentru ca să arătăm ţie şi să scriem ţie pre oamenii cei ce povăţuiesc; şi scrisoarea numelor cearem de la cei ce era înainte povăţuitori.

13 Şi ei au răspuns noao, zicând: «Noi sântem slugi Domnului, Celui ce au făcut ceriul şi pământul».

14 Şi era casa aceasta zidită mai înainte cu mulţi ani, prin împăratul lui Israil, mare şi tare, şi s-au sfârşit.

15 Şi de vreame ce părinţii noştri amărând au păcătuit asupra Domnului cel ceresc al lui Israil, i-au dat pre ei în mâinile lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului haldeilor.

16 Şi casa, strâcându-o, o au ars, şi pre norod l-au dus în robie la Vavilon.

17 Iară, în anul dintâiu, când împărăţea Chir preste ţara Vavilonului, au scris împăratul Chir să se zidească casa aceasta.

18 Şi sfintele vase, ceale de aur şi de argint, care le-au scos Navohodonosor din casa cea din Ierusalim şi le-au spânzurat în besearica lui, împăratul Chir iară le-au scos din besearica cea din Vavilon şi s-au dat lui Zorovavel şi lui Sanavasar, biruitoriului.

19 Şi s-au poruncit lui ca să ducă aceaste vase şi să le puie în besearica cea din Ierusalim, şi besearica Domnului aceasta să se zidească în loc.

20 Atunci Sanavasar, acela, mergând au pus temeliile Casii Domnului, ceii din Ierusalim. Şi de atunci până acum, zidindu-să, nu s-au sfârşit.

21 Acum, dară, de socoteaşte împăratul să se caute în cămările împărăteşti cărţile lui Chir,

22 Şi de să va afla cum că cu ştirea împăratului Chir să face zidirea Casii Domnului, ceii din Ierusalim, şi de să pare domnului, împăratului nostru, răspunză pentru aceastea”.

23 Atunci, împăratul Darie au poruncit să caute în cămările ceale împărăteşti cărţile ceale ce să afla în Vavilon. Şi s-au aflat la Ecvatana, în turnul cel din ţara Midiei, loc întru care era pomenite aceastea,

24 În anul dintâiu al împărăţiei lui Chir. Împăratul Chir au poruncit să zidească Casa Domnului cea din Ierusalim, întru carea jertvesc cu foc, făr’ de încetare.

25 A căriia înălţimea de şeasezeci de coţi, lăţimea de coţi 60 şi trei. Case de pietri cioplite şi o casă de lemn noao de ţară şi cheltuială să se dea din casa împăratului Chir.

26 Şi vasele ceale sfinte ale Casii Domnului, ceale de aur şi ceale de argint, care le-au scos Navohodonosor din casa cea din Ierusalim. Şi le-au adus în Vavilon să le aşeaze în casa cea din Ierusalim, unde era stând ca să se puie acolo.

27 Şi au poruncit lui Sisin, biruitoriului Siriei şi a Finichiei, şi lui Satravuzan şi celor împreună tovarăşi să se nevoiască, şi celor rânduiţi în Siriia şi în Finichiia povăţuitori să se ferească de loc. Şi să lasă pre Zorovavel, sluga Domnului şi biruitoriul Iudeii, şi pre bătrânii iudeilor a zidi în loc Casa aceaea a Domnului:

28 „Şi eu am rânduit cu tot deadinsul să zidească şi să ia aminte, ca să lucre împreună cu cei din robiia iudeilor, până să va săvârşi Casa Domnului.

29 Şi din birul Chilosiriei şi Finichiei, cu nevoinţă rânduială, să se dea oamenilor acestora, ce s-au rânduit spre jertvă Domnului, lui Zorovavel, biruitoriului, din tauri, şi din berbeci şi din miei.

30 Aşijderea, şi grâu şi sare şi vin şi untdelemn, neîncetat preste an, în ce chip preoţii cei din Ierusalim vor zice să se cheltuiască, în toată zioa făr’ de price.

31 Ca să aducă turnări lui Dumnezeu celui Înalt, pentru împăratul şi pentru slugile lui, şi să se roage pentru viiaţa lor.

32 Şi au poruncit ca, oricâţi ar treace ceva din ceale mai înainte scrise sau nu vor plini, să se ia lemn dintru ale lui şi întru acela să se spânzure, şi averile lui să fie împărăteşti.

33 Pentru aceaea, şi Domnul, a Căruia nume să chiiamă acolo, să stângă pre tot împăratul şi pre tot neamul, care va întinde mâna ca să oprească, au să facă rău Casii Domnului, ceii din Ierusalim.

34 Şi eu, împăratul Darie, am poruncit ca cu nevoinţă să se facă aceastea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.