×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 5

Să însămnează cei ce să întorc din robiia Vavilonului în Ierusalim şi în Iudeea. Şi încep înnoirea cetăţii şi a besearicii, dar să opresc până la o vreame.

1 Şi după aceasta, s-au ales a să sui căpeteniile caselor neamurilor după fealiurile lor şi muierile lor şi fiii şi featele lor şi slugile lor şi slujnicile lor şi dobitoacele lor.

2 Şi Darie au trimis împreună cu ei o mie de călăraşi, până vor aşeza pre ei la Ierusalim cu pace şi cu musice şi cu tâmpene şi cu fluiere.

3 Şi toţi fraţii lor jucând, şi i-au făcut pre ei să se suie împreună cu aceia.

4 Şi aceastea sânt numele bărbaţilor celor ce să suia, după neamurile lor, la fealiuri, la împărţala începăturii lor.

5 Preoţii, fiii lui Finees, fiii lui Aaron, Iisus al lui Iosedec, al lui Sareu, şi Ioachim a lui Zorovavel, al lui Salatiil din casa lui David, din sămânţa lui Fares şi din fealiul lui Iuda,

6 Carele au grăit la Darie, împăratul perşilor, cuvinte înţeleapte la al doilea an al împărăţiei lui, în luna lui nisan, luna dintâiu.

7 Şi aceştia sânt din Iudeea, carii s-au suit din robiia înstrăinării, pre carii i-au înstrăinat Navohodonosor, împăratul Vavilonului, la Vavilon, şi s-au înturnat la Ierusalim.

8 Şi ceaealaltă jidovime, fieştecare la a sa cetate, carii au venit cu Zorovavel şi cu Iisus, Neemiia, Zahariia, Reiseu, Eniu, Mardoheu, Velsar, Asfaros, Reeliu, Roim, Voana, a celor dintâiu povăţuitori ai lor.

9 Numărul celor de la neam şi povăţuitorii lor:

10 Fiii lui Foros, doao mii o sută şeaptezeci şi doi.

11 Fiii lui Safat, patru sute şeaptezeci şi doi.

12 Fiii lui Ares, 756.

13 Fiii lui Faat Moav, 2812.

14 Fiii lui Ilam, 1254.

15 Fiii lui Zatii, 945.

16 Fiii lui Horve, şeapte sute cinci.

17 Fiii lui Vani, 648.

18 Fiii lui Vive, 623.

19 Fiii lui Sadas, 3222.

20 Fiii lui Adonican, 667.

21 Fiii lui Vagoi, 2066.

22 Fiii lui Adinu, 454.

23 Fiii lui Atirisiu, noaozeci şi doi.

24 Fiii lui Chilan şi Azitas, 67.

25 Fiii lui Azuran, 432.

26 Fiii lui Ananie, o sută unul.

27 Fiii lui Arom, treizeci şi doi.

28 Fiii lui Vasa, 300 doaozeci şi trei.

29 Fiii lui Arsifurit, o sută doi.

30 Fiii lui Metirus, 3000 cinci.

31 Fiii lui Vetlomon, 123.

32 Cei din Netofas, cincizeci şi cinci.

33 Cei din Anatot, 158.

34 Cei din Vetsamos, patruzeci şi doi.

35 Cei din Cariatiarios, doaozeci şi cinci.

36 Cei din Cafiras şi din Virot, 743.

37 Cei din Tiras, şeapte sute.

38 Cei din Hadias şi Amidii, 422.

39 Cei din Chirama şi Gavdis, 621.

40 Cei din Macalon, 122.

41 Cei din Vitolio, cincizeci şi doi.

42 Fiii lui Nefis, 156.

43 Fiii lui Calamolal şi Onus, 725.

44 Fiii lui Ierehu, 200 patruzeci şi cinci.

45 Fiii lui Anaas, 3330.

46 Preoţii, fiii lui Iedu, fiiul lui Iisus, la fiii lui Sanasiv, 972.

47 Fiii din Esemirot, 1052.

48 Fiii lui Fasaron, 1047.

49 Fiii din Carmi, 257.

50 Iară leviţii, fiii lui Iesue şi Cadmiil şi Van şi Suia, 74.

51 Cântăreţii besearicii, fiii lui Asaf, 128.

52 Portarii, fiii lui Salum, fiii lui Ita, fiii lui Tolman, fiii lui Dacovi, fiii lui Tita, fiii lui Sami, de toţi 139.

53 Robii besearicii, fiii lui Isaf, fiii lui Asifa, fiii lui Tavaot, fiii lui Chiras, fiii lui Sud, fiii lui Faleu, fiii lui Lavana, fiii lui Agrava, fiii lui Acua, fiii lui Uta, fiii lui Chitav, fiii lui Agava, fiii lui Seve,

54 Fiii lui Anan, fiii lui Catua, fiii lui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui Aicfa, fiii lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot.

55 Fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui Harsa, fiii lui Harcus, fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa.

56 Fiii slugilor lui Solomon, fiii lui Asapfion, fiii lui Farira, fiii lui Ieili, fiii lui Lozon, fiii lui Iedail, fiii lui Safet.

57 Fiii lui Aghiei, fiii lui Faharet, fiii lui Savia, fiii lui Sarotiia, fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui Alom.

58 Toţi robii besearicii şi fiii slugilor lui Solomon, 372.

59 Aceştia sânt carii s-au suit de la Termelet şi Telersas, povăţuitoriul lor, Harlatalar şi Alar, şi nu putea să vestească neamurile lor şi seminţiile, că sânt din Israil fiii lui Ladan, fiiul lui Van, fiiul lui Nicodan, 652.

60 Şi din preoţii cei ce să apucă de preoţie şi nu s-au aflat, fiii lui Ovdiei, fiii lui Acos, fiii lui Adus, celui ce au luat pre Avghiia muiare, din featele lui Verzeleu, şi s-au numit pre numele lui.

61 Şi cercându-să la socoteală scrisoarea, cea de rudă a acestora şi neaflându-să, s-au osibit a preoţi.

62 Şi le-au zis lor Neemiia şi Ataria să nu aibă ei parte din ceale sfinte, până ce să va scula arhiereu, îmbrăcat cu arătarea şi cu adevărul.

63 Şi aceştia toţi era de la Israil, de doisprăzeace ani, şi mai sus, afară din slugi şi slujnice, 4360a.

64 Slugile lor şi slujnicele, 7347.

65 Cântăreţii şi cântătorii, 245.

66 Cămile, patru sute treizeci şi cinci.

67 Şi cai, şeapte sute treizeci şi şease.

68 Muşcoi, doao sute patruzeci şi cinci.

69 Asini, 5000 cinci sute doaozeci şi cinci.

70 Şi din povăţuitori, după neamuri, când venea ei la besearica lui Dumnezeu, cea din Ierusalim, s-au făgăduit să râdice Casa în locul ei, după putearea lor, şi să se dea la sfânta cămară pentru lucruri taleri de aur, o mie, şi de argint taleri, şease mii, şi veşminte preoţeşti, o sută.

71 Şi au sălăşluit preoţii şi leviţii şi cei din norod în Ierusalim şi în ţară şi cântăreţii besearicii şi portarii şi tot Israilul, la satele lor.

72 Şi sosind luna a şeaptea şi fiind fiii lui Israil fieştecarele pre acasă, şi s-au adunat cu toţii dimpreună la lărgimea porţii ceii dintâiu, carea easte cătră răsărit.

73 Şi stând Iisus, al lui Iosedec, şi fraţii lui, preoţii, şi Zorovavel, al lui Salatiil, şi fraţii lui, au gătit jertvenicul Dumnezeului lui Israil, ca să aducă pre el arderi de tot, după urmarea celor mărturisite din cartea lui Moisi, omului lui Dumnezeu.

74 Şi s-au adunat la ei din cealealalte neamuri ale pământului şi au aşezat jertvenicul la locul săub, că vrajbă era lor, şi i-au întărit pre ei toate neamurile pre pământ, şi aducea jertve după vreame şi arderi de tot Domnului, dimineaţa şi seara.

75 Şi au adus praznicul înfigerii corturilor, în ce chip s-au rânduit în leage, şi jertve în toate zilele cum să cuvinea, şi după aceastea, aducerile ceale necurmate şi jertva sâmbetelor şi a lunilor noao şi a tuturor praznicelor celor sfinţite.

76 Şi oricâţi au făgăduit făgăduinţă lui Dumnezeu, din luna a noao a lunei a şeaptea, au început a aduce jertve lui Dumnezeu, că besearica lui Dumnezeu încă nu să zidisă.

77 Şi au dat bani pietrarilor şi meşterilor de lemn, şi mâncări şi beuturi de bucurie.

78 Şi hara sidoneanilor şi tireanilor, ca să aducă ei de la Livan leamne de chedru, ca să aducă plute la vadul Iopiei, după porunca carea s-au scris lor de la Chir, împăratul persilor.

79 Şi în al doilea an, mergând la besearica lui Dumnezeu în Ierusalim, în luna a doao, început-au Zorovavel, a lui Salatiil, şi Iisus, a lui Iosedec, şi fraţii lor şi preoţii şi leviţii, şi toţi cei ce au venit din robie în Ierusalim şi au întemeiat Casa lui Dumnezeu, la luna a noao a lunei a doao, în al doilea an după ce au venit în Iudeea şi în Ierusalim.

80 Şi au pus pre leviţi, de doaozeci de ani, preste lucrurile Domnului, şi au stătut Iisus, şi fiiul lui şi fraţii şi Cadmiil, fratele, şi fiii lui Madiavun şi fiii lui Ioda, a lui Iliadun, împreună cu fiii şi fraţii, toţi leviţii cei dimpreună ispravnici preste lucruri, făcând la lucruri în Casa lui Dumnezeu. Şi au zidit zidarii besearica lui Dumnezeu.

81 Şi au stătut preoţii toţi împodobiţi cu musice şi cu trâmbiţe, şi leviţii, fiii lui Asaf, având ţimbalele, lăudând pre Domnul şi binecuvântând după rânduiala lui David, împăratul lui Israil.

82 Şi au glăsuit prin laude, mărturisind Domnului, că bunătatea Lui şi mărirea Lui e în veaci, întru tot Israilul.

83 Şi tot norodul au trâmbitat şi au strigat cu glas mare, dând laudă Domnului, pentru râdicarea Casii Domnului.

84 Şi au venit din preoţi, din leviţi şi din cei ce şed înainte, după familiile lor, cei bătrâni, carii au văzut casa cea mai dinaintea aceştiia, la zidirea aceştiia cu plânsoare şi cu strigare mare, şi mulţi pentru trâmbiţe şi pentru bucuriia cea cu glas mare, cât norodul nu auzea trâmbiţele, pentru plânsoarea norodului;

85 Pentru că era gloată, carea trâmbita foarte tare, ca de departe să se auză.

86 Şi, auzind vrăjmaşii neamului lui Iuda şi a lui Veniamin, au venit ca să cunoască pentru ce e glasul trâmbiţelor.

87 Şi au cunoscut că cei din robie zidesc besearica Domnului Dumnezeului lui Israil.

88 Şi venind la Zorovavel şi la Iisus şi la povăţuitorii neamurilor, au zis lor: „Să zidim împreună cu voi, că aseamenea cu voi ascultăm de Domnul vostru şi Lui jertvim, din zilele lui Asvasaret, împăratul asiriianilor, carele ne-au mutat pre noi aici”.

89 Şi au zis Zorovavel şi Iisus şi povăţuitorii neamurilor lui Israil: „Nu e noao şi voao a zidi Casa Domnului Dumnezeului nostru, că noi singuri vom zidi Domnului lui Israil, cu urmare, precum au rânduit voao Chir, împăratul persilor”.

90 Şi neamurile pământului împrotivindu-săc asupra celor din Iudeea, şi bătând cetatea, oprea zidirea. Şi vicleşuguri şi aduceri de noroade şi zarve făcând, au oprit a să săvârşi zidirea în toată vreamea vieţii împăratului Chir, şi s-au oprit de la zidire în doi ani, până la împărăţiia lui Darie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.