×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 3

Dormind Darie după ospăţul cel mare care au făcut, i să pun aceaste întrebări: au vinul, împăratul, muiarea sau adevărul e mai tare?

1 Şi împărăţind Darie, au făcut ospăţ mare tuturor celor de supt ascultarea lui şi tuturor celor din casă născuţi ai lui,

2 Şi tuturor boiarilor celor mari ai Midiei şi ai Persidiei, şi tuturor domnilor şi povăţuitorilor şi stăpânitorilor locurilor celor de la Indiia, până la Etiopiia, carii era întru ceale o sută doaozeci şi şeapte de domnii.

3 Şi după ce au mâncat şi au beut, şi după ce s-au săturat, s-au răsipit; atunci, Darie, împăratul, s-au dus la aşternutul său şi au dormit şi s-au deşteptat.

4 Atunci, cei trei tineri, păzitorii trupului, carii păzea trupul împăratului, au zis unul cătră altul:

5 „Să zicem fieştecarele dintră noi un cuvânt, care va fi mai tare, şi ori al căruia cuvânt să va arăta mai înţelept decât celalalt va da lui Darie împărat daruri mari şi biruinţe mari,

6 Şi cu porfiră a să îmbrăca şi din vase de aur a bea şi pre aur a dormi şi cară cu frâne de aur şi chivără de vison şi lănţuge împregiurul grumazilor lui,

7 Şi al doilea va şedea după Darie, pentru înţelepciunea lui, şi rudă lui Darie să va numi”.

8 Şi atunci, scriind fieştecarele cuvântul său, l-au pecetluit şi l-au pus supt perina lui Darie împărat, şi au zis:

9 „Când să va scula împăratul, vor da lui cartea şi pre carele va judeca împăratul şi cei trei mari deregători ai Persiei, că cuvântul lui easte mai înţelept, lui să va da biruinţa, în ce chip s-au scris”.

10 Unul au scris: „Mai tare easte vinul”.

11 Celalalt au scris: „Mai tare easte împăratul”.

12 Al treilea au scris: „Mai tari sânt muierile, iară mai mult decât toate biruiaşte adevărul”.

13 Şi când s-au sculat împăratul, luând scrisorile, le-au dat lui şi le-au cetit.

14 Şi trimiţind, au chemat pre toţi boiarii cei mari ai Persidei şi ai Midiei, şi pre domnii şi povăţuitorii şi căpeteniile locurilor şi deregătorii,

15 Şi au şezut în divan şi au cetit cartea înaintea lor.

16 Şi au zis: „Chemaţi pre tinerii aceia şi ei să-şi areate cuvintele sale”.

17 Şi s-au chemat şi au întrat înlăuntru şi le-au zis lor: „Spuneţi noao ceale ce aţi scris!”

18 Şi au început cel dintâiu, cel ce au zis că vinul easte mai tare, şi au zis aşa: „Bărbaţi, cum nu easte mai tare vinul? Că pre toţi oamenii carii îl beau îi înşală.

19 Cugetul, şi al împăratului şi al săracului, îl face unul, şi al robului şi al celui slobod, şi al săracului şi al bogatului.

20 Şi tot cugetul îl schimbă spre bună plăceare şi spre veselie, şi nu-şi aduce aminte de tot năcazul şi de toată detoriia.

21 Şi toate inimile le face bogate, şi nu-şi aduc aminte de împărat sau de domn, şi toate prin talanţi le face a grăi.

22 Şi nu-şi aduce aminte, când beau, a iubi pre priiatini şi pre fraţi, şi nu preste mult scot sabiile.

23 Şi când să trezesc de vin, nu-şi aduc aminte de ceale ce au făcut.

24 O, bărbaţilor! Au nu e mai tare vinul, care sileaşte a face aşea?” Şi după ce au zis aceastea, au tăcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.