×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 2

Chir, împăratul perşilor, pre jidovii cei robiţi îi trimite în pământul lor, carii începând a înnoi Ierusalimul şi besearica, îi opreaşte Artaxerx, pentru pârăle oarecărora.

1 Împărăţind Chir preste perşi, în anul dintâiu, ca să se plinească cuvântul Domnului, care au fost în gura lui Ieremie,

2 Râdicat-au Domnul duhul lui Chir, împăratul perşilor, şi au strigat în toată împărăţiia sa şi împreună prin scrisori, zicând:

3 „Aceastea zice împăratul perşilor, Chir: «Pre mine Domnul lui Israil, Domnul cel Preaînalt, m-au arătat împărat lumii.

4 Şi mi-au arătat mie să zidesc Lui casă în Ierusalimul cel din Iudeea.

5 Cine easte, dară, dintru voi din neamul lui, Domnul lui cu dânsul, şi, suindu-să la Ierusalim cel din Iudeea, să zidească Casa Domnului lui Israil; Acesta easte Domnul, Cel ce au sălăşluit în Ierusalim.

6 Drept aceaea, câţi lăcuiesc pre alocurea să ajute lui, cei din locul lui,

7 Cu aur şi cu argint, cu dări, cu cai şi cu dobitoace, împreună cu ceialalţi, carii la rugăciune sânt puşi în besearica Domnului, cea din Ierusalim»”.

8 Şi, aşezindu-se mai-marii neamurilor familiilor lui Iuda şi neamul lui Veniamin şi preoţii şi leviţii şi a tuturor a cărora au râdicat Domnul duhul, ca să se suie să zidească Casa Domnului din Ierusalim, şi cei de primpregiurul lor

9 Au ajutat întru toate cu argint şi cu aur, cu cai, cu dobitoace şi cu multe făgăduinţe ale multora, a cărora minte s-au râdicat.

10 Şi împăratul Chir au scos vasele Domnului ceale sfinte, care le-au fost adus Navodohonosor din Ierusalim şi le-au fost spânzurat în capiştea lui.

11 Şi, scoţindu-le Chir, împăratul perşilor, le-au dat lui Mitridat, păzitoriului cămerii sale.

12 Şi prin acesta, s-au dat lui Avasar, ispravnicului Iudeii.

13 Şi numărul acestora era: păhară de aur,o mie, şi păhară de argint, o mie, căţii de argint, doaozeci şi noao, năstrăpi de aur, treizeci, de argint, doao mii şi patru sute, şi alte vase, o mie.

14 Şi toate vasele, care s-au adus, de aur şi de argint, cinci mii patru sute şeasezeci şi noao.

15 Şi s-au adunat de la Sanavasar, împreună cu cei din robie, din Vavilon la Ierusalim.

16 Iară în anii cei după vreamea lui Artaxerx, împăratul perşilor, au scris la el împrotivă, asupra celor ce lăcuiesc în Ierusalim şi în Iudeea, Vilemos şi Mitridat şi Tavelios şi Ratimos şi Veeltemos şi Semelios, scriitoriul, şi ceialalţi, carii cu aceştia împreună să întocmesc, şi cei ce lăcuiesc în Samariia şi în cealealalte locuri, această iscălită carte:

17 „Împăratului Artaxerx, domnului, slugile tale, Ratimos, cel preste ceale ce să nimeresc, şi Semelie, scriitoriul, şi ceialalţi ai sfatului lor, şi judecătorii cei din Chilo Siriia, şi din Finichi.

18 Şi acum, în ştire să fie domnului împăratului că jidovii, suindu-să de la voi la noi, venind la Ierusalim, cetatea cea vicleană şi rea, zidesc uliţele, şi zidurile ei le tocmesc, şi besearica încep.

19 Deci, de să va zidi cetatea aceasta şi să vor sfârşi zidurile, bir nu vor suferi a da, ci şi împăraţilor vor sta împrotivă.

20 Şi de vreame ce să fac ale besearicii, bine a fi am socotit să nu treacem aceasta cu vedearea.

21 Ci să înştiinţăm pre domnul nostru, împăratul, ca în ce chip să va părea ţie să se cerceteaze cărţile ceale de la părinţii tăi.

22 Şi vei afla întru ceale de pomenire scrise despre aceastea şi vei cunoaşte că cetatea aceaea era vicleană, şi împăraţi şi cetăţi turburând.

23 Şi jidovii vicleani şi războaie bătând întru ea, încă din veac, pentru carea pricină şi cetatea aceasta s-au pustiit.

24 Acum, dară, arătăm ţie, doamne împărate, că de să va zidi de nou cetatea aceasta şi să vor râdica zidurile ei, mai mult ţie pogorâre nu va fi la Siriia cea gropiloasă şi la Finichi”.

25 Atunci, au răspuns împăratul lui Ratim, celui ce scriia ceale ce să întâmplă, şi lui Veeltetmu şi lui Sameleu, scriitoriului, şi celoralalţi, carii împreună să tocmesc şi lăcuiesc în Samariia şi în Siriia şi în Finichi, ceale mai jos scrise:

26 „Cetit-am cartea, carea o aţi trimis la mine; drept aceaea, am poruncit să se caute, şi s-au aflat cum că cetatea aceaea easte din veac împrotivitoare împăraţilor.

27 Şi oamenii vicleşuguri şi războaie întru ea făcând, şi împăraţi tari şi putearnici era în Ierusalim stăpânind, şi bir luând de la Asiriia cea gropiloasă şi de la Finichi.

28 Acum, dară, am poruncit să oprească pre oamenii aceia a zidi cetatea, şi mai înainte a să vedea ca afară de aceastea nimica să nu să facă.

29 Şi să nu meargă înainte mai mult răutatea, ca împăraţii să se turbure”.

30 Atunci, cetindu-se ceale scrise de împăratul Artaxerx, Ratimos şi Semelios, scriitoriul, şi cei ce cu aceştia împreună să punea, purcezind la Ierusalim cu grabă, cu cai şi cu rânduială de gloată, au început a opri pre cei ce zidea.

31 Şi s-au oprit zidirea besearicii din Ierusalim până la al doilea an al împărăţiei lui Darie, împăratul persilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.