×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 1

Despre paştile, care le-au adus Iosiia, ţiind în şeapte zile sărbătoarea azimelor, căruia i-au urmat, întru împărăţiia lui Iuda, Ioahaz, fiiul lui, şi acestuia, Ioachim, fratele său; iară acestuia, fiiul lui; iară acestuia i-au urmat Sedechiia, întru a căruia zile s-au robit Ierusalimul.

1 Şi au adus Iosiia paştile în Ierusalim Domnului său şi au jertvit pasha în patrusprăzeace zile a lunei dintâiu, tocmind preoţii după rândul lor, împodobiţi în besearica Domnului.

2 Şi au zis leviţilor, slugilor celor sfinte a lui Israil, să se sfinţască pre sine Domnului, ca să puie sicriiul cel sfânt al Domnului în casa, carea o au zidit Solomon, fiiul lui David împărat:

3 „Nu va fi voao să-l râdicaţi pre umeri pre el şi acum slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi slujiţi neamului lui Israil,

4 Şi gătiţi după neamurile şi după fealiurile voastre, după scrisoarea lui David, împăratul lui Israil, şi după mărimea lui Solomon, fiiul lui.

5 Şi stând în besearică după începătura cea părintească a părţii voastre, a leviţilor celor dinaintea fraţilor voştri, fiilor lui Israil,

6 Cu rânduială jertviţi paştile, şi gătiţi jertvele fraţilor voştri, şi faceţi paştile după porunca Domnului, carea s-au dat lui Moisi”.

7 Şi au dăruit Iosiia norodului, celui ce s-au aflat, din miei şi din iezi treizeci de mii, viţei, trei mii; aceastea din ceale împărăteşti s-au dat, după făgăduinţa, norodului şi preoţilor şi leviţilor.

8 Şi au dat Helchiia şi Zahariia şi Siilos, ispravnicii besearicii, preoţilor, pentru paşti, oi, doao mii şease sute, viţei, trei sute.

9 Şi Iehoniia şi Samea şi Natanail, frate-său, şi Savias şi Ohiil şi Ioram, cei preste mii, au dat leviţilor, pentru paşti, oi, cinci mii, viţei, şeapte sute.

10 Şi după ce s-au făcut aceastea cu bună cuviinţă, stătut-au preoţii şi leviţii, având azimele după fealiuri şi după împărţealele începăturii părinţilor înaintea norodului, ca să aducă Domnului, după ceale scrise în cartea lui Moisi; şi aşa de dimineaţă.

11 Şi au fript pasca la foc, cum să cade, şi jertvele le-au fiert în căldări şi în tingiri, cu bun miros, şi au adus la toţi cei din norod.

12 Şi după aceastea, au gătit lor şi preoţilor, fraţilor lor, fiilor lui Aaron, pentru că preoţii aducea grăsimile până la miiazănoapte, şi leviţii au gătit şie, şi preoţilor, fraţilor, fiilor lui Aaron.

13 Şi cântăreţii besearicii, fiii lui Asaf, era în rândul lor, după cum au rânduit David.

14 Şi Asaf şi Azariia şi Edinus, cel de la împăratul.

15 Şi portarii, la fieştecarea poartă, ca să nu treacă fieştecare rânduiala sa. Pentru că fraţii lor, leviţii, au gătit lor.

16 Şi s-au săvârşit ceale de jertva Domnului, ca întru acea zi să se aducă paştile şi să se aducă jertvele pre jertvenicul lui Dumnezeu, după porunca împăratului Iosie.

17 Şi au adus fiii lui Israil, cei ce s-au aflat în vreamea aceasta, paştile şi praznicul azimelor, zile şeapte.

18 Şi nu s-au adus paşti ca aceastea întru Israil, din zilele lui Samuil, prorocul.

19 Şi toţi împăraţii lui Israil n-au adus paşti ca aceastea, în ce chip au adus Iosiia, şi preoţii şi leviţii şi jidovii şi tot Israilul, cei ce s-au aflat în lăcuinţa lor în Ierusalim.

20 Şi în anul al optsprăzeacelea al împărăţiei lui Iosiia, s-au adus paştile aceastea.

21 Şi s-au îndreptat faptele lui Iosiia înaintea Domnului, cu inimă plină de bună-credinţă.

22 Şi lucrurile lui s-au scris întru vremile ceale mai dinainte, pentru cei ce au păcătuit şi au făcut păgânătate înaintea Domnului mai mult decât tot neamul, şi împărăţiia şi ceale ce l-au asuprit pre el ca să simţă, şi cuvintele Domnului s-au sculat întru Israil.

23 Şi după toate lucrurile aceastea ale lui Iosiia, s-au întâmplat Faraon, împăratul Eghiptului, venind a râdica războiu în Carhamis, la Efrat.

24 Şi au ieşit întru întimpinarea lui Iosiia şi au trimis la el împăratul Eghiptului, zicând: „Ce e mie şi ţie, împărate a lui Iuda? Nu asupra ta sânt eu trimis de la Domnul Dumnezeu,

25 Că asupra lui Efraim războiul mieu easte. Şi acum, Domnul cu mine easte şi Domnul cu mine sirguind easte.

26 Depărtează-te de la mine şi nu sta împrotiva Domnului”.

27 Şi nu au întors de la el Iosiia carul său, ci s-au apucat să dea războiu, neluând aminte graiurile lui Ieremie, prorocul, ceale din gura Domnului, cel ce au pus asupra lui războiu, în câmpul lui Maghedaus.

28 Şi s-au pogorât boiarii la împăratul Iosiia şi au zis împăratul slugilor sale: „Depărtaţi-mă de la războiu, că am slăbit foarte”.

29 Şi îndată l-au depărtat pre el slugile lui de la rând şi s-au suit în al doilea car al lui, şi ajungând la Ierusalim, şi-au schimbat viiaţa sa şi s-au îngropat în mormântul cel părintesc.

30 Şi în toată Iudeea au jelit pre Iosiia şi au plâns Ieremie, prorocul, pentru Iosiia şi cei ce şed mai sus l-au plâns pre el cu muierile, până în zioa aceasta.

31 Şi s-au dat aceasta, ca să se facă pururea la tot neamul lui Israil.

32 Şi aceastea sânt scrise în cartea celor arătate pentru împăraţii lui Iuda, şi toate lucrurile care s-au făcut de Iosiia şi de mărirea lui şi de înţeleagerea lui în leagea Domnului.

33 Iară ceale ce s-au făcut de el mai înainte şi ceale de acum s-au scris în Cartea împăraţilor lui Israil şi a lui Iuda.

34 Şi, luând cei din norod pre Ioahaz, fiiul lui Iosie, l-au pus împărat în locul lui Iosie, tatăl lui, fiind de doaozeci şi trei de ani.

35 Şi au împărăţit în Iuda şi în Ierusalim trei luni.

36 Şi l-au mutat pre el împăratul Eghiptului, ca să nu împărăţască în Ierusalim.

37 Şi au păgubit pre norod cu o sută de talanţi de argint şi cu un talant de aur.

38 Şi au pus împăratul Eghiptului împărat pre Ioachim, fratele lui, împărat lui Iuda şi Ierusalimului.

39 Şi au legat Ioachim pre boiarii cei mari şi pre Zarachi, fratele lui, prinzindu-l, l-au scos din Eghipt.

40 Şi era Ioachim de doaozeci şi cinci de ani când s-au făcut împărat în Iudeea şi în Ierusalim, şi au făcut rău înaintea Domnului.

41 Şi asupra acestuia s-au suit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi, legându-l cu legături de aramă, l-au dus în Vavilon.

42 Şi din sfintele vase ale Domnului luând Navohodonosor şi, ducându-le, le-au spânzurat în besearica lui, în Vavilon.

43 Şi ceale ce s-au scris de el şi de necurăţiia lui şi hula lui s-au scris în Cartea vremilor împăraţilor.

44 Şi în locul lui Ioachim, au împărăţit fiiul lui, carele, când s-au pus împărat, era de optsprăzeace ani.

45 Şi au împărăţit trei luni şi zeace zile în Ierusalim şi au făcut rău înaintea Domnului.

46 Şi după un an, trimiţind Navohodonosor, l-au mutat pre el în Vavilon împreună cu vasele ceale sfinte ale Domnului.

47 Şi au pus pre Sedechiia împărat lui Iuda şi Ierusalimului, de doaozeci şi unul de ani fiind.

48 Şi au împărăţit unsprăzeace ani şi au făcut rău înaintea Domnului şi nu s-au ruşinat de graiurile care s-au grăit prin Ieremiia din gura Domnului.

49 Şi fiind jurat de împăratul Navohodonosor, pre numele Domnului, călcând jurământul, s-au depărtat.

50 Şi, învârtoşindu-şi cerbicea sa şi inima sa, au călcat ceale legiuite ale Domnului Dumnezeului lui Israil.

51 Şi povăţuitorii norodului şi ai preoţilor multe nelegiuiri au făcut, şi mai mult decât toate necurăţiile tuturor neamurilor, şi au spurcat besearica Domnului cea sfinţită în Ierusalim.

52 Şi au trimis Dumnezeu părinţilor lor pre îngerul Său să-i chiiame pre ei, că nu să îndura de ei şi de lăcaşul Său.

53 Iară ei îşi bătea joc de vestitorii Lui şi, în zioa în carea au grăit Domnul, ei batjocorea pre prorocii Lui, până ce, măniindu-Să El pre norodul Său pentru păgânătăţi, au poruncit împăraţilor haldeilor să se suie asupra lor.

54 Aceştia au omorât pre tinerii lor cu sabie împregiurul sfintei lor besearici, şi nu le-au fost milă de cel tinăr şi de fecioară şi de bătrân şi de cel mai tinăr al lor.

55 Ci pre toţi i-au dat în mâinile lor şi toate vasele Domnului ceale sfinte, ceale mari şi ceale mici, şi vasăle sicriiului lui Dumnezeu.

56 Şi lăzile ceale împărăteşti, luându-le, le-au dus în Vavilon şi au ars Casa Domnului.

57 Şi au surpat zidurile Ierusalimului şi turnurile lui le-au ars cu foc şi au sfârşit toate ceale mărite ale lui a le face de nimica, şi pre cei rămaşi de sabie i-au dus în Vavilon.

58 Şi au fost slugi lui şi fiilor lui, până ce au împărăţit persii, ca să se plinească cuvântul Domnului, care au fost în gura lui Ieremie, până va binevoi pământul sâmbetele sale, în toată vreamea pustiirii sale au sărbat întru plinirea anilor şeaptezeci.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.