×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 8

Neamul lui Efraim se scoală împrotiva lui Ghedeon, socotindu-să a fi nebăgat în samă, pre carele îl domoleaşte cu cuvinte blânde, şi, biruind pre Zeveia şi Salmana, au pierdut pre bărbaţii Socotului, şi turnul Fanuilului l-au stricat; din cercei şi alte daruri a norodului au făcut Efod carele casii sale, şi lui Israil, i-au fost spre cădeare; şi, după ce au judecat pre Israil patruzeci de ani, născând şeaptezeci de fii din muieri, şi unul, pre Avimelec, din ţiitoare, au murit, şi s-au întors Israil de la închinarea de idoli.

1 Şi bărbaţii lui Efraim au zis cătră Ghedeon: „Ce easte lucrul care l-ai făcut noao, că nu ne-ai chemat pre noi, când ai mers să faci războiu cu Madiam?” Şi să pricea cu dânsul tare.

2 Iară Ghedeon au zis cătră ei: „Ce am făcut acum, cum aţi făcut voi? Au nu easte mai bună poghircitura lui Efraim decât culesul de vii a lui Aviezer?

3 În mâna voastră au dat Domnul pre domnii lui Madiam, pre Oriv şi pre Ziv, şi ce am putut face eu, cum aţi făcut voi?” Atunci au potolit duhul lor deasupra sa, grăind el cuvântul acesta.

4 Şi au mers Ghedeon la Iordan, şi au trecut el şi cei trei sute de bărbaţi carii era cu el, osteniţi şi flămânzi.

5 Şi au zis cătră oamenii cei din Sochot: „Daţi pâine de mâncat norodului celui ce easte cu mine, că sânt flămânzi, şi eu îndată alerg după Zeveea şi după Salmana, împăraţii Madiamului”.

6 Şi au zis boiarii Sochotului: „Au, doară, mâna lui Zevea şi a lui Salmana easte acum în mâna ta, ca să dăm oştii tale pâne?”

7 Şi au zis Ghedeon: „Pentru aceaea, când va da Domnul pre Zevea şi pre Salmana în mâna mea, şi eu voiu scărpina trupurile voastre cu spinii pustiei şi cu ciuline”.

8 Şi s-au suit de acolo în Fanuil şi au grăit cătră oamenii locului aceluia iarăşi întru acel chip; iară oamenii din Fanuil i-au răspuns lui în ce chip i-au fost răspuns oamenii din Sochot.

9 Şi au zis Ghedeon cătră oamenii din Fanuil, zicând: „Când mă voiu întoarce cu pace, voiu strica turnul acesta”.

10 Iară Zevea şi Salmana era în Carcar, şi tabăra lor cu ei ca vro cincisprăzeace mii, toţi cei ce au rămas din toată tabăra fiilor răsăritului. Iară cei ce au căzut au fost o sută şi doaozeci de mii de bărbaţi, carii purta sabii.

11 Şi s-au suit Ghedeon pre calea celor ce lăcuiesc în corturi de la răsăritul Navei, şi din preajma Navei, şi au lovit tabăra carea u să temea de nimica.

12 Şi au fugit Zevea şi Salmana, şi au alergat după ei, şi au prins pre acei doi împăraţi a Madiamului, pre Zevea şi pre Salmana, şi toată tabăra lor o au turburat.

13 Şi s-au întors Ghedeon, feciorul lui Ioas, de la războiu, de la suirea Aresuluia.

14 Şi au prins un prunc de a oamenilor celor din Sochot, şi l-au întrebat pre el, şi şi-au scris numele boiarilor Sochotului şi a bătrânilor lui, şeaptezeci şi şeapte de bărbaţi.

15 Şi au mers Ghedeon la boiarii Sochotului, şi le-au zis: „Iată, Zevea şi Salmana, pentru carii m-aţi ocărât, zicând: «Au, doară, mâna lui Zevea şi a lui Salmana easte acum în mâna ta? Ca să dăm oamenilor tăi celor flămânzi pâne?»”

16 Şi au luat pre boiarii şi pre bătrânii cetăţii, şi i-au scărpinat pre ei cu spinii pustiei, şi cu ciulini, cu acealea au zdrobit pre bărbaţii cetăţii Sochotului.

17 Şi turnul Fanuilului l-au stricat, şi pre bărbaţii cetăţii i-au omorât.

18 Şi au zis cătră Zevea şi cătră Salmana: „Cum au fost bărbaţii pre carii i-aţi omorât în Tavor?” Iară ei au zis: „Cum eşti tu, aşea au fost şi ei, cel ce samănă ţie samănă lor, ca chipul fiiului de împărat era”.

19 Şi au zis Ghedeon: „Fraţii miei şi feciorii maicii meale au fost”. Şi s-au jurat lor: „Viu easte Domnul, de i-aţi fi ţânut vii, nu v-aş fi omorât pre voi”.

20 Şi au zis lui Ieter, fiiului său celui întâiu născut: „Scoală-te şi-i omoară pre ei”. Iară pruncul nu au scos sabiia sa, că s-au temut, pentru că era mai tinăr.

21 Şi au zis Zevea şi Salmana: „Scoală-te tu şi te răpezi asupra noastră, că ca un bărbat ai puteare”. Şi s-au sculat Ghedeon şi au ucis pre Zevea şi pre Salmana, şi au luat lunişoarele, care era la grumazii cămilelor lor.

22 Şi au zis bărbaţii lui Israil cătră Ghedeon: „Doamne, stăpâneaşte-ne pre noi, şi tu şi fiiul tău, şi fiiul fiului tău, că tu ne-ai mântuit pre noi din mâna lui Madiam”.

23 Şi au zis cătră ei Ghedeon: „Nu voiu stăpâni eu pre voi, şi nu va stăpâni fiiul mieu pre voi, ci Domnul va stăpâni pre voi”.

24 Şi au zis Ghedeon către ei: „Ceare-voiu de la voi cearere, să-mi dea mie fieştecarele bărbat cercel din prăzile lui”, că cercei de aur era la ei, că era ismailteani.

25 Şi ei au zis: „Dând, vom da”. Şi, întinzându-şi haina sa fieştecarele bărbat, au aruncat acolo cercel din prada sa.

26 Şi cerceii cei de aur care i-au cerut au tras o mie şi şeapte sute de sicli de aur, afară de lunişoare şi de lanţuri, şi de îmbrăcămintele ceale de porfiră, care era pre împăraţii Madiamului, şi afară de lanţurile care era la grumazii cămilelor lor.

27 Şi au făcut dintru acealea Ghedeon efod, şi l-au pus în cetatea sa, în Efrata, unde au curvit tot Israilul după dânsul, şi au fost lui Ghedeon şi casii lui spre cădeare.

28 Şi s-au înfrânt Madiam înaintea fiilor lui Israil, şi mai mult nu au adaos a râdica capul său, şi au odihnit pământul patruzăci de ani în zilele lui Ghedeon.

29 Şi s-au dus Ierovaal, fiiul lui Ioas, şi au lăcuit în casa sa.

30 Şi avea Ghedeon şeaptezeci de fii, carii ieşisă din coapsele lui, că multe muieri avea el.

31 Şi ţiitoarea lui cea din Sihem i-au născut şi ea fecior, şi i-au pus numele Avimeleh.

32 Şi au murit Ghedeon, feciorul lui Ioas, întru bătrâneaţe bune, şi s-au îngropat în mormântul tătâne-său, în Efrata Avi Esdrii.

33 Şi au fost după ce au murit Ghedeon, s-au întors fiii lui Israil, şi au curvit după valimi, şi au făcut legătură cu Vaal Verit, ca să le fie el lor Dumnezeu.

34 Şi nu şi-au adus aminte fiii lui Israil de Domnul Dumnezeul lor, Cel ce i-au mântuit pre ei din mâna tuturor vrăjmaşilor lor, celor de primprejur.

35 Şi nu au făcut milă cu casa lui Ierovaal, acesta easte Ghedeon, după tot binele care l-au făcut cu Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.