×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 7

Alegând la apă pre cei de războiu, după ce au auzit Ghedeon somnul unuia dintră cei din tabăra lui Madiam, s-au dus asupra lor noaptea întrarmaţi, cu bucine şi cu doniţe, cu lumini aprinse în mâini, pre carii cu Oriv şi cu Ziv, căpeteniile lor, i-au biruite.

1 Şi au mânecat Ierovaal, acesta easte Ghedeon, şi tot norodul cel ce era cu el, şi au tăbărât la izvorul Arădului; iară tabăra lui Madiam şi a lui Amalic era de cătră miiazănoapte, de la Gavat-Amore în vale.

2 Şi au zis Domnul cătră Ghedeon: „Mult norod easte cu tine, pentru aceaea nu voiu da pre Madiam în mâna lor, ca să nu să laude Israil, zicând: «Pre mine mâna mea m-au mântuit»”.

3 Şi au zis Domnul cătră el: „Grăiaşte ca să auză tot norodul, şi zi: «Cel spărios şi cel fricos să se întoarcă înapoi»”. Şi au purces din muntele Galaad, şi s-au întors de la norod doaozeci şi doao de mii, şi au rămas zeace mii.

4 Şi au zis Domnul cătră Ghedeon: „Încă tot easte mult norod, du-i pre ei la apă, şi acolo voiu osibi pre ei ţie, şi pre carele-l voiu zice ţie, acela va mearge cu tine, şi pre tot carele-l voiu zice să nu meargă cu tine, acela să nu meargă cu tine”.

5 Şi au adus pre norod la apă, şi au zis Domnul cătră Ghedeon: „Pre tot cel ce va limpi cu limba sa apă, cum limpeaşte cânele, să-l pui deosebi, şi pre tot cel ce va îngenunchiia pre genunchele sale să bea, să-l pui deosebi”.

6 Şi au fost numărul celor ce au limpit cu mâna sa la gură trei sute de bărbaţi; iară tot norodul celalalt au îngenunchiiat pre genunchele sale să bea apă.

7 Şi au zis Domnul cătră Ghedeon: „Cu acei trei sute de bărbaţi carii au limpit voiu mântui pre voi, şi voiu da pre Madiam în mâna ta; iară tot norodul celalalt să meargă fieştecarele bărbat la casa sa.

8 Şi au luat norodul bucate în mâna sa şi bucinile sale, şi pre toţi bărbaţii aceia a lui Israil i-au trimis pre fieştecarele la lăcaşul său; iară pre cei trei sute de bărbaţi i-au oprit. Iară tabăra lui Madiam era acolo, dedesupt, în vale.

9 Şi au fost în noaptea aceaea, au zis Domnul cătră Ghedeon: „Scoală şi te pogoară curând de aici la tabără, că o am dat în mâna ta.

10 Iară de te temi tu sângur a te pogorî, pogoară-te tu şi Fara, pruncuţul tău, la tabără.

11 Şi vei auzi ce vor grăi, şi după aceaea se vor întări mâinile tale, şi te vei pogorî asupra taberii”. Şi s-au pogorât el şi Fara, pruncuţul lui, la marginea taberii unde străjuia cincizeci de ostaşi întrarmaţi.

12 Iară Madiam şi Amalic, şi toţi fiii răsăritului, tăbărâsă în vale ca lăcustele de mulţi, şi cămilelor lor nu era număr, că era multe ca năsâpul de pre marginea mării.

13 Şi, după ce au venit Ghedeon, iată, un bărbat povestea deaproapelui său visul, zicând: „Vis am visat, şi iată, pogăci de pâine de orz să prăvălea spre tabăra lui Madiam, şi au venit până la corturi, şi le-au lovit, şi le-au răsturnat, şi le-au surpat, şi au căzut corturile”.

14 Şi, răspunzind, deaproapele lui au zis: „Acesta nu easte altă, fără numai sabiia lui Ghedeon, fiiul lui Ioas, bărbatului lui Israil, în mâinile lui au dat Dumnezeu pre Madiam şi toată tabăra”.

15 Şi au fost după ce au auzit Ghedeon spunerea visului şi tâlcul lui, s-au închinat Domnului şi s-au întors în tabăra lui Israil şi au zis: „Sculaţi, că au dat Domnul în mâinile noastre tabăra lui Madiam”.

16 Şi au împărţit pre cei trei sute de oameni în trei părţi, şi au dat bucine în mâinile tuturor, şi doniţă deşearte, şi lumini în doniţe.

17 Şi au zis cătră ei: „Cum mă veţi vedea pre mine, şi voi aşea să faceţi, şi, iată, eu mă voiu duce la mijlocul taberii, şi cum voiu face eu, aşea să faceţi şi voi.

18 Şi voiu trâmbita eu cu bucinul, şi toţi cei cu mine veţi trâmbita cu bucinurile împregiurul a toată tabăra, şi veţi striga: «Sabiia Domnului şi a lui Ghedeon!»”

19 Şi au întrat Ghedeon şi suta cea de bărbaţi carii era cu el în partea taberii, la începutul străjii ceii din mijloc, şi au deşteptat pre cei ce străjuia, şi au bucinat cu bucinurile, şi au scuturat doniţele ceale din mâinile lor.

20 Şi au bucinat tustreale părţile cu bucinile, şi au sfărmat doniţele, şi în mâna cea stângă au luat luminile, iară în mâna cea dreaptă au luat bucinile să bucinează, şi au strigat: „Sabiia Domnului şi a lui Ghedeon!”

21 Şi fieştecarele bărbat au stătut în locul său împregiurul taberii, şi, alergând toată tabăra, au dat sămn şi au fugit.

22 Şi au trâmbitat ceale trei sute de bucine, şi au pus Domnul sabiia fieştecărui bărbat întru deaproapele său, şi să tăia unii pre alţii, şi au fugit tabăra până la Vita, şi s-au strâns până la Avelmeula, la Tavat.

23 Şi, strigând bărbaţii israilteani cei din Neftalim şi din Asir şi din tot Manasi, au gonit dinapoi pre Madiam.

24 Şi au trimis Ghedeon vestitori în tot muntele lui Efraim, zicând: „Pogorâţi-vă înaintea lui Madiam, şi le apucaţi lor apa până la Vetvira, şi până la Iordan”. Şi au strigat tot bărbatul lui Efraim, şi au apucat apa până la Vetvira şi până la Iordan.

25 Şi au prins pre doi domni ai lui Madiam, pre Oriv şi pre Ziv, şi au omorât pre Oriv în Suroriv; iară pre Ziv l-au omorât în Iochefziv, şi au gonit pre Madiam, şi capul lui Oriv şi a lui Ziv l-au dus la Ghedeon, dincolo de Iordan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.