×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 6

Asuprind Madiam pre israilteani, prin multe seamne li să rânduiaşte ajutoriu Ghedeon, care după ce au râdicat oltariu şi jertvă lui Dumnezeu, au stricat jertvenicul lui Vaal şi lui iarăşi i să dă sămn în lână.

1 Şi au făcut fiii lui Israil rău înaintea Domnului, şi i-au dat pre ei Domnul în mâna lui Madiam şeapte ani.

2 Şi s-au întărit mâna lui Madiam preste Israil, şi şi-au făcut fiii lui Israil de faţa lui Madiam gauri şi peşteri în munţi şi în locuri tari.

3 Şi au fost după ce sămăna fiii lui Israil, să suia Madiam şi Amalic, şi alţii de la răsărit.

4 Şi tăbărea la ei şi strica rodurile lor până unde să întră la Gaza, şi nimica nu lăsa în pământul lui Israil cu ce să-şi poată ţinea viiaţa omul, sau oaia sau boul sau asinul.

5 Că şi ei şi dobitoacele lor să suia, şi ducea cu sâne corturile sale, ca lăcustele de mulţi vinea, şi ei şi cămilele lor, fără de număr, şi mergea în pământul lui Israil, ca să-l strice.

6 Şi au sărăcit Israil foarte de faţa lui Madiam.

7 Şi au strigat fiii lui Israil cătră Domnul, şi au fost când au strigat fiii lui Israil cătră Domnul pentru Madiam.

8 Şi au trimis Domnul un bărbat proroc cătră fiii lui Israil şi au zis lor: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Eu sânt Cel ce v-am suit pre voi din pământul Eghiptului şi v-am scos din casa robiei voastre.

9 Şi v-am izbăvit pre voi din mâna Eghiptului, şi din mâna tuturor celor ce vă năcăjea pre voi, şi i-am gonit pre ei de la faţa voastră, şi v-am dat voao pământul lor.

10 Şi am zis voao: Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, nu vă teameţi de dumnezăii amoreilor, întru a cărora pământ lăcuiţi voi. Şi nu aţi auzit glasul Mieu»”.

11 Şi au venit îngerul Domnului, şi au şezut supt un stejeariu, care era în Efrata, în pământul lui Ioas, tatăl lui Esdri, şi Ghedeon, feciorul lui, îmblătea grâu în arie, şi să grăbea să fugă de la faţa lui Madiam.

12 Şi s-au arătat lui îngerul Domnului, şi au zis cătră el: „Domnul easte cu tine, cel ce eşti cu putearea tare”.

13 Şi au zis cătră el Ghedeon: „Întru mine, Domnul mieu? Deaca easte Domnul cu noi, pentru ce ne-au aflat pre noi toate realele aceastea? Şi unde sânt toate minunile Lui, care ne-au spus noao părinţii noştri, zicând: «Din Eghipt ne-au scos pre noi Domnul». Şi acum ne-au lăpădat pre noi Domnul, şi ne-au dat în mâna lui Madiam”.

14 Şi s-au întors spre el îngerul Domnului, şi au zis: „Mergi cu putearea ta aceasta şi vei mântui pre Israil din mâna lui Madiam. Iată, eu te-am trimis pre tine”.

15 Şi au zis Ghedeon cătră el: „Întru mine, Doamne, cu cine voiu mântui pre Israil? Iată, miia mea easte mai slabă întru Manasi, şi eu sânt cel mai mic în casa tătâne-mieu”.

16 Şi au zis cătră el Domnul că: „Voiu fi cu tine şi vei bate pre Madiam ca pre un om”.

17 Şi au zis cătră El Ghedeon: „De am aflat milă înaintea Ta, şi vei face mie astăzi toate câte ai grăit cu mine,

18 Să nu Te duci de aici, până ce mă voiu întoarce la Tine, şi voiu aduce jertva mea şi o voiu jertvi înaintea Ta”. Şi au zis: „Eu sânt, voiu şedea până te vei întoarce tu”.

19 Şi s-au dus Ghedeon şi au fiert un ied din capre, şi dintr-un if de făină au făcut azime, şi cărnurile le-au pus în coşniţă, iară zama o au turnat în oală, şi le-au adus la El supt stejeariu, şi s-au închinat Lui.

20 Şi au zis cătră el îngerul Domnului: „Ia cărnurile şi azimele şi le pune pre piiatra aceaea şi zama o toarnă deasupra”. Şi au făcut aşea.

21 Şi au întins îngerul Domnului vârvul toiagului, care era în mâna lui, şi au atins cărnurile şi azimele, şi s-au aţiţat foc din piiatră, şi au amistuit cărnurile şi azimele, şi îngerul Domnului s-au dus de la ochii lui.

22 Şi văzind Ghedeon că îngerul Domnului au fost acela, au zis: „Vai, mie, Doamne, Doamne al mieu, că am văzut pre îngerul Domnului faţă la faţă”.

23 Şi au zis Domnul cătră el: „Pace ţie, nu te teame, nu vei muri”.

24 Şi au zidit acolo Ghedeon oltariu Domnului, şi l-au numit Pacea Domnului până în zioa aceasta, fiind el încă în Efrata tatălui lui Esdri.

25 Şi în noaptea aceaea, i-au zis lui Domnul: „Ia viţelul cel gras al tătâne-tău, şi alt viţel de şeapte ani, şi strică jertvenicul lui Vaal, care easte al tătâne-tău, şi taie desişul cel de lângă el.

26 Şi să zideşti oltariu Domnului Dumnezeului tău, Celui ce ţi s-au arătat ţie pre vârvul muntelui Maos, pre carea mai înainte ai pus jertva, să iai viţelul cel de al doilea, şi să-l aduci ardere de tot cu leamnele desişului, carele vei tăia”.

27 Şi au luat Ghedeon zeace bărbaţi din slugile sale, şi au făcut precum au zis cătră el Domnul, şi s-au temut de casa tătâne-său şi de bărbaţii cetăţii a face zioa, şi au făcut noaptea.

28 Şi au mânecat bărbaţii cetăţii a doao zi, şi, iată, era stricat jertvenicul lui Vaal, şi desişul de lângă el tăiat, şi au văzut viţelul cel gras adus ardere de tot pre jertvenicul cel zidit.

29 Şi fieştecarele au zis cătră deaproapele său: „Cine au făcut lucrul acesta?” Şi au cercat, şi au cercetat, şi au zis: „Ghedeon, fiiul lui Ioas, au fecut lucrul acesta”.

30 Şi au zis bărbaţii cetăţii cătră Ioas: „Scoate afară pre feciorul tău, să moară, pentru că au stricat jertvenicul lui Vaal, şi pentru că au tăiat desişul cel de lângă el,

31 Şi au zis Ioas cătră oamenii cei ce să sculasă asupra lui: „Au, doară, voi veţi să izbândiţi acum pentru Vaal? Au voi veţi mântui pre el? Cel ce să va prici pentru el să moară până dimineaţă, de easte el Dumnezeu, îşi va izbândi el, căci i-au stricat jertvenicul lui”.

32 Şi l-au numit pre el în zioa aceaea Ierovaal, zicând: „Izbânda lui Vaal”, pentru că i-au stricat jertvenicul lui.

33 Şi tot Madiamul şi Amalicul, şi fiii răsăritului s-au adunat într-un loc şi, trecând, au tăbărât în valea lui Iezrael.

34 Iară Duhul lui Dumnezeu au întărit pre Ghedeon şi trâmbiţind cu cornul au chemat casa lui Aviezer să vie după el.

35 Şi au trimis vestitori la tot Manasi, şi au strigat şi el după dânşii, şi vestitori au trimis la Asir şi la Zavulon şi la Neftalim, şi s-au suit întru întâmpinarea lui.

36 Şi au zis Ghedeon cătră Dumnezeu: „De vei mântui prin mâna mea pre Israil, precum ai zis”.

37 Iată, eu puiu un val de lână pre Arie, şi de va fi roao numai pre lână, iară preste tot pământul uscăciune, voiu cunoaşte că prin mâna mea vei mântui pre Israil, precum ai grăit”.

38 Şi au făcut aşea, şi au mânecat Ghedeon de dimineaţă, şi au stors lâna şi au curs roao din lână un blid plin de apă.

39 Şi au zis Ghedeon cătră Dumnezeu: „Să nu să aprinză mâniia Ta asupra mea de voiu grăi încă o dată, şi încă o dată voiu ispiti cu lâna, şi să fie uscăciune numai pre lână sângură; iară preste tot pământul să fie roao.

40 Şi au făcut Dumnezeu aşea în noaptea aceaea, şi au fost uscăciune numai pre lână sângură; iară preste tot pământul au fost roao.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.