×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 20

Pentru această nelegiuire oştiindu-să cealelalte neamuri împrotiva lui Veniamin, o dată şi a doao oară au învins Veniamin, a treia oară, făcând războiu din porunca Domnului, au perit tot neamul lui Veniamin, afară de şease sute de bărbaţi, carii fugisă la munte.

1 Şi au ieşit toţi fiii lui Israil, şi s-au strâns toată adunarea ca un om, de la Dan până la Versavee, şi pământul lui Galaad, la Domnul, în Masifa.

2 Şi au stătut adunarea tot norodului, toate neamurile lui Israil, întru adunarea norodului lui Dumnezeu, patru sute de mii de bărbaţi pedestri, carii putea purta arme.

3 Şi au auzit fiii lui Veniamin că s-au suit fiii lui Israil în Masifa. Şi au zis fiii lui Israil: „Spuneţi, unde s-au făcut răutatea aceasta?”

4 Şi au răspuns omul levitul, bărbatul muierii ceii moarte, şi au zis: „În Gavaa lui Veniamin, am venit eu şi ţiitoarea mea să mânem.

5 Şi s-au sculat asupra mea oamenii cei de la Gavaa, şi au încunjurat casa noaptea, şi pre mine au vrut să mă omoară; iară pre ţiitoarea mea o au smerit, şi şi-au bătut joc de ea şi au murit.

6 Şi m-am apucat de ţiitoarea mea şi o am tăiat în părţi, şi o am trimis în tot hotarul moştenirei fiilor lui Israil, pentru că au făcut nebunie şi păcat ca acesta în Israil.

7 Iată, toţi voi, fiii lui Israil, împreună grăiţi şi vă sfătuiţi aici”.

8 Şi s-au sculat tot norodul ca un om, zicând: „Nu vom mearge nici un om la lăcaşul său, şi nu ne vom abate om la casa noastră.

9 Şi acum acest lucru să facem asupra Gavaaei, să ne suim înprotiva ei cu soarte.

10 Ci să luăm zeace bărbaţi dintr-o sută, dintru toate neamurile lui Israil, şi o sută dintr-o mie, şi o mie din zeace mii, să se ia bucate norodului celor ce merg la Gavaa lui Veniamin, ca să-i facă ei după toată nebuniia, carea au făcut ea întru Israil”.

11 Şi s-au adunat tot bărbatul lui Israil în cetate ca un om.

12 Şi au trimis neamurile lui Israil bărbaţi la tot neamul lui Veniamin, zicând: „Ce easte răul acesta, care s-au făcut întru voi?

13 Şi acum daţi pre oamenii cei fără de leage din Gavaa să-i omorâm pre ei, şi să râdicăm răul dintru Israil”. Şi nu au vrut fiii lui Veniamin să asculte cuvântul fraţilor lor, fiilor lui Israil.

14 Şi s-au adunat fiii lui Veniamin din cetăţile lor, la Gavaa, să iasă la războiu asupra fiilor lui Israil.

15 Şi s-au numărat fiii lui Veniamin din cetăţile sale, în zioa aceaea, doaozeci şi cinci de mii de bărbaţi, carii putea purta sabie, afară de cei ce lăcuia în Gavaa.

16 Carii s-au numărat şeapte sute de bărbaţi aleşi din tot norodul cu amândoao mâinile învăţaţi, toţi aceştia era prăştiiaşi, zvârlind cu pietri în păr, şi nu greşea.

17 Şi tot bărbatul lui Israil s-au numărat, afară de fiii lui Veniamin, patru sute de mii de bărbaţi aleşi carii purta sabie, şi toţi aceştia era bărbaţi războinici.

18 Şi s-au sculat şi au venit în Vetil, şi au întrebat pre Dumnezeu, şi au zis fiii lui Israil: „Cine să va sui cu noi povăţuitoriu, ca să se bată cu fiii lui Veniamin?” Şi au zis Domnul: „Iuda să va sui povăţuitoriu”.

19 Şi s-au sculat fiii lui Israil a doao zi şi s-au bătut asupra Gavaaei.

20 Şi au ieşit tot omul lui Israil la războiu asupra lui Veniamin, şi au rânduit împreună tot omul lui Israil războiu asupra Gavaa.

21 Şi au ieşit fiii lui Veniamin din cetate şi au oborât la pământ în zioa aceaea doaozeci şi doao de mii de bărbaţi din Israil.

22 Şi s-au îmbărbătat bărbaţii lui Israil, şi au adaos a rândui războiu în locul în care s-au fost rânduit în zioa cea dintâiu.

23 Şi s-au suit fiii lui Israil, şi au plâns înain-tea Domnului până seara, şi au întrebat pre Domnul, zicând: „Au mai adaoge-vom a ne apropiia la războiu cu Veniamin, fratele nostru?” Şi au zis Domnul: „Suiţi-vă împrotiva lui”.

24 Şi s-au apropiiat fiii lui Israil cătră fiii lui Veniamin în zioa a doao.

25 Şi au ieşit fiii lui Veniamin înaintea lor din Gavaa, într-aceaeaşi zi, a doao, şi au omorât pre pământ din fiii lui Israil încă optsprăzeace mii de bărbaţi, toţi aceştia era carii purta sabie.

26 Şi s-au suit toţi fiii lui Israil şi tot norodul, şi au venit în Vetil, şi au plâns, şi au şezut acolo înaintea Domnului, şi au ajunat în zioa aceaea până seara, şi au adus ardere de tot şi jertvă de mântuire înaintea Domnului.

27 Şi au întrebat fiii lui Israil pre Domnul, că acolo era sicriiul legii Domnului Dumnezeu în zilele acealea.

28 Şi Finees, feciorul lui Eleazar, fiiului lui Aaron, sta înaintea lui în zilele acealea, şi au întrebat fiii lui Israil pre Domnul, zicând: „Au mai adaoge-voiu încă a ieşi la bătaie împrotiva fiilor lui Veniamin, fratelui mieu? Au înceta-voiu?” Şi au zis Domnul: „Suiţi-vă, că mâne voiu da pre el în mâna voastră”.

29 Şi au pus fiii lui Israil pândiri împregiurul Gavaa.

30 Şi s-au suit fiii lui Israil asupra lui Veniamin în zioa a treia, şi s-au rânduit spre Gavaa, ca şi odată şi altă dată.

31 Şi au ieşit fiii lui Veniamin înaintea norodului, şi s-au tras afară din cetate, şi au început a bate din norod şi a răni, ca şi mai înainte, întră căile, din care una să suie la Vetil, iară alta să suie la Gavaa, ca la treizeci de bărbaţi dintru Israil.

32 Şi fiii lui Veniamin au zis: „Cad înaintea noastră ca şi întâiu”. Iară fiii lui Israil au zis: „Să fugim, ca să-i scoatem afară din cetate la căi”. Şi au făcut aşea.

33 Şi toţi bărbaţii lui Israil s-au sculat din locul său şi au tăbărât în Vaal Tamar, şi pândirile lui Israil să lupta din locul lor de cătră apusul Gavaaei.

34 Şi au venit din preajma Gavaaei zeace mii de bărbaţi aleşi din tot Israilul, şi bătaia să îngreoia, şi ei nu au cunoscut că s-au aprins răul preste ei.

35 Şi au înfrânt Domnul pre Veniamin înaintea fiilor lui Israil, şi au omorât fiii lui Israil din Veniamin în zioa aceaea doaozeci şi cinci de mii şi o sută de bărbaţi, carii toţi purta arme.

36 Şi au văzut fiii lui Veniamin că sânt biruiţi, şi israilteanii au dat loc veniaminiteanilor, că nădăjduia în pândirile care le-au fost pus împrotiva Gavaaei.

37 Şi s-au pornit pândirile şi s-au răvărsat cătră Gavaa, şi, ducându-să, au bătut cetatea toată cu ascuţitul sabiei.

38 Şi semn era fiilor lui Israil cu pândirile, ca să râdice ei pară de fum din cetate.

39 Şi s-au întors israilteanii la războiu, şi Veniamin au început a bate, şi au rănit dintru a lui Israil ca la vreo treizeci de oameni, că au zis: „Că bătându-să, iară să bat înaintea noastră, ca şi cum au fost în războiul cel mai dinainte”.

40 Şi semnul cu mult s-au înălţat mai presus de cetate ca un stâlp de fum, şi, căutând Veniamin îndărăptul său, au văzut suindu-să fumul din cetate până la ceriu.

41 Iară bărbaţii lui Israil s-au întors; iară Veniamin s-au spăriiat văzind că asupra lui s-au aprins răul acela.

42 Şi s-au abătut dinaintea israilteanilor pre calea pustiei, şi au ajuns războiul preste ei, şi carii ieşea din cetate, îi omorea pre ei în mijlocul lor.

43 Şi au tăiat pre Veniamin, şi l-au gonit pre el, şi l-au călcat de la Nua, dindărăpt, până la Gavaaa, cătră răsăritul soarelui.

44 Şi au căzut din Veniamin optsprăzeace mii de bărbaţi, toţi aceştia bărbaţi tari.

45 Şi ceialalţi, văzind, au fugit în pustie, la piiatra lui Remnon, şi au omorât din ei pre cale cinci mii de bărbaţi şi, ajungându-i pre ei până la Gadaam, au omorât dintră ei doao mii de bărbaţi.

46 Şi au fost toţi cei ce au căzut din Veniamin doaozeci şi cinci de mii de bărbaţi, carii purta sabie, în zioa aceaea toţi aceştia bărbaţi tari.

47 Iară ceialalţi, carii au putut scăpa, au fugit în pustie, la piiatra lui Remnon, şeasă sute de oameni, şi au şezut la piiatra lui Remnon patru luni.

48 Şi fiii lui Israil s-au întors la fiii lui Veniamin, şi i-au tăiat cu ascuţitul sabiei de la cetate, pre rând, până la dobitoc, şi până la tot ce s-au aflat în toate cetăţile, şi cetăţile câte s-au aflat le-au ars cu foc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.