×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 2

Îngerul lui Dumnezeu pomeneaşte facerile de bine, care, auzindu-le, plânge norodul, însă după moartea lui Iisus Navi şi a celor de pre vreamea lui, de multe ori izbăvindu-să Israil, pururea în mari reale au căzut.

1 Şi s-au suit îngerul Domnului din Galgala la locul plângerii şi la Vetil,şi la casa lui Israil, şi au zic cătră ei: „Aceastea zice Domnul: «V-am scos pre voi din Eghipt şi v-am băgat în pământul care M-am jurat părinţilor voştri să-l dau voao, şi am zis că nu voiu strica legătura Mea, carea am făcut cu voi până în veaci.

2 Iară şi voi să nu faceţi legătură cu cei ce şed pre pământul acesta, nici dumnezăilor lor să nu vă închinaţi, ci ceale cioplite ale lor să le stricaţi, jertvenicile lor să le surpaţi, şi nu aţi ascultat glasul Mieu, căci aţi făcut aceastea.

3 Şi Eu am zis: Nu voiu adaoge a muta lăcaşul norodului, care am zis să-l scoţi afară; nu voiu goni pre el de la faţa voastră, ca să vă fie voao de năcaz şi dumnezăii lor să vă fie de sminteală»”.

4 Şi au fost după ce au grăit îngerul Domnului cuvintele aceastea cătră toţi fiii lui Israil, şi-au râdicat norodul glasul său şi au plâns.

5 Pentru aceaea, au numit numele locului aceluia Plânsuri, şi au jertvit acolo Domnului.

6 Şi au slobozit Iisus norodul şi s-au dus fiii lui Israil fieştecarele la moştenirea sa, ca să moştenească pământul.

7 Şi au slujit norodul Domnului în toate zilele lui Iisus şi în toate zilele bătrânilor, carii lungă vreame au trăit după Iisus, şi au fost cunoscut toate lucrurile ceale mari ale Domnului, care le-au fost făcut cu Israil.

8 Şi au murit Iisus, fiiul lui Navi, robul Domnului, de o sută şi zeace de ani.

9 Şi l-au îngropat în hotarul moştenirii sale, în Tamnatares, în muntele lui Efraim, de cătră miiazănoaptea muntelui Gaas.

10 Şi tot neamul acela s-au adaos la părinţii lor, şi s-au sculat alt neam după ei, care nu au cunoscut pre Domnul şi lucrurile care le-au făcut Domnul cu Israil.

11 Şi au făcut fiii lui Israil rău înaintea Domnului şi au slujit lui Vaalim.

12 Şi au părăsât pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi, Cel ce i-au scos pre ei din pământul Eghiptului, şi au mers după dumnezăi străini, a neamurilor celor dimpregiurul lor, şi s-au închinat lor, şi au mâniiat pre Domnul.

13 Şi L-au părăsit şi au slujit lui Vaal şi astartelor.

14 Şi s-au mâniiat cu iuţime Domnul asupra lui Israil, şi i-au dat pre ei în mâna prădătorilor, carii i-au prins pre ei şi i-au vândut vrăjmaşilor lor primpregiur, şi nu au putut sta împrotiva vrăjmaşilor săi, întru toate în carele mergea.

15 Ci oriunde au vrut să meargă, mâna Domnului era preste ei spre rău, precum au grăit Domnul, şi precum s-au jurat lor Domnul, şi i-au năcăjit pre ei foarte.

16 Şi au râdicat Domnul judecători, şi i-au mântuit pre ei Domnul din mâna celor ce-i prăda pre ei.

17 Şi nici de judecătorii lor nu au ascultat, ci au curvit după alţi dumnezăi şi s-au închinat lor, şi au mâniiat pre Domnul, şi s-au abătut curând din calea pre carea au umblat părinţii lor ascultând poruncile Domnului, iară ei nu au făcut aşea.

18 Şi când le-au rădicat lor Domnul judecători, era Domnul cu judecătoriul şi-i mântuia pre ei din mâna vrăjmaşilor lor în toate zilele judecătoriului, că să făcea milă Domnului de suspinul lor cel de cătră faţa celor ce-i încungiura şi îi năcăjiia pre ei.

19 Şi au fost după ce murea judecătoriul, să întorcea şi cu mult făcea mai mari reale decât părinţii lor mergând după dumnezăi străini, slujindu-le lor şi închinându-să lor, nu au părăsât izvodirile sale şi căile sale ceale năsâlnice.

20 Şi s-au mâniiat cu iuţime Domnul asupra lui Israil, şi au zis: „Pentru că au părăsit neamul acesta legătura Mea, carea o am poruncit părinţilor lor, şi nu au ascultat de glasul Mieu,

21 Şi Eu nu voiu mai adaoge a piiarde om de la faţa lor dintră neamuri, care le-au lăsat Iisus, fiiul lui Navi.

22 Şi le-au lăsat ca să ispitească cu eale pre Israil, oare păzi-vor calea Domnului, ca să umble pre ea, precum au păzit părinţii lor, au ba?”

23 Şi au lăsat Domnul neamurile aceastea şi le-au pierdut pre eale curând, nici le-au dat pre eale în mâna lui Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.