×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 16

Sampson, văzindu-l străjile, au dus porţile cetăţii în vârvul muntelui; iară Dalida, de multe ori înceluindu-l, cunos-când pricina tăriei lui, spune la cei de alt neam, şi, răzindu-i părul, să batjocoreaşte şi să orbeaşte, care mai pre urmă, împreună cu sine, omoară trei mii de filistei.

1 Şi au mers Sampson în Gaza, şi au văzut acolo o muiare curvă, şi au întrat la ea.

2 Şi s-au dat de ştire gazeanilor, zicându-li-să: „Au venit Sampson aici”. Şi l-au încungiurat străjuindu-l toată noaptea la poarta cetăţii, şi au tăcut toată noaptea aceaea, zicând: „Să aşteptăm până ce să va lumina zioa, şi-l vom omorî pre el”.

3 Şi au dormit Sampson până la miiază-noapte, şi s-au sculat la miezul nopţii, şi au prins amândoao uşile porţii cetăţii cu amândoi stâlpii, şi, râdicându-le împreună cu zăvorul, le-au pus pre umărul său şi le-au dus în vârvul muntelui celui de cătră faţa Hevronului şi le-au pus acolo.

4 Şi au fost după aceasta, au iubit pre o muiare din valea lui Sorih, şi numele ei era Dalida.

5 Şi s-au suit la dânsa boiarii cei de alt neam şi au zis cătră dânsa: „Înşeală-l pre el, şi vezi în ce stă tăriia lui cea mare, şi cumu-l vom birui şi-l vom lega, ca să-l smerim pre el, şi noi, fieştecarele bărbat, vom da ţie o mie şi o sută de arginţi”.

6 Şi au zis Dalida cătră Sampson: „Spune-mi, rogu-te, în ce stă tăriia ta cea mare şi cu ce te vei lega ca să te smereşti”.

7 Iară Sampson i-au zis ei: „De mă vor lega pre mine cu şeapte vine umede nestricate voiu slăbi şi voiu fi ca unul dintră ceialalţi oameni”.

8 Şi i-au adus ei boiarii cei de alt neam şeapte vine umede nestricate şi l-au legat pre el cu eale.

9 Şi cei ascunşi ai ei şedea în cămară. Şi au zis ea cătră el: „Cei de alt neam vin asupra ta, Sampsoane”. Iară el au rupt vinele ca cum ar rumpe o aţă de câlţi când amiroseaşte ea foc, şi s-au cunoscut tăriia luia.

10 Şi au zis Dalida cătră Sampson: „Vezi că m-ai înşelat şi ai grăit cătră mine minciuni, acum, rogu-te, spune-mi cu ce te vei lega?”

11 Iară el au zis cătră ea: „Dacă legând mă vor lega cu funi noao, cu care nimica nu au mai fost legat, atunci voiu slăbi şi voiu fi ca şi unul dintră ceialalţi oameni”.

12 Şi au luat Dalida funi noao şi au legat cu eale pre Sampson, şi au zis cătră el: „Cei de alt neam vin asupra ta, Sampsoane”. Şi ascunşii şădea în cămară, iară el au rupt funiile de la braţele sale ca o aţă.

13 Şi au zis Dalida către Sampson: „Până acum m-ai înşelat şi ai grăit cătră mine minciuni? Spune-mi cu ce te vei lega?” Iară el au zis ei: „De vei împleti ceale şeapte şuviţe ale capului mieu cu tort,

14 Şi le vei bate cu cuiu în păreate, atunci eu voiu fi slab, ca şi unul dintră ceialalţi oameni”. Şi l-au adormit pre el Dalida întră genunchii ei, şi au fost când dormea el, au luat Dalida ceale şeapte şuviţe ale capului lui şi le-au împletit cu tort.

15 Şi le-au bătut cu cuie în păreate şi au zis cătră el: „Sampsoane, cei de alt neam vin asupra ta”. Iară el, deşteptându-să din somnul său, au scos cuiele cu împletitura din păreate şi tortul, şi nu s-au cunoscut tăriia lui.

16 Şi au zis cătră el Dalida: „Cum zici că mă iubeşti pre mine şi inima ta nu easte cu mine, iată, a treia oară m-ai înşelat şi nu mi-ai spus în ce stă tăriia ta cea mare”.

17 Şi au fost supărându-l pre el cu cuvintele ei toată noaptea, şi, nedându-i pace, au slăbit sufletul lui până la moarte.

18 Şi i-au spus ei toată inima sa şi i-au zis ei: „Briciu nu s-au suit pre capul mieu, că sfânt a lui Dumnezeu sânt eu din pântecele maicii meale, şi, de mă voiu rade, să va depărta de la mine tăriia mea, şi voiu slăbi, şi voiu voi fi ca şi ceialalţi oameni”.

19 Şi au văzut Dalida că i-au spus ei toată inima sa, şi au trimis şi au chemat pre boiarii celor de alt neam, zicând: „Suiţi-vă încă acum odată, că mi-au spus mie toată inima sa”. Şi s-au suit la ea toate domniile celor de alt neam, aducând în mâinile sale argintul.

20 Şi l-au adormit pre el întră genunchii săi, şi au chemat pre bărbiiariu, şi au ras ceale şeapte şuviţe de pre capul lui, şi au început a să smeri, şi s-au depărtat tăriia lui de la el.

21 Şi au zis Dalida: „Sampsoane, cei de alt neam vin asupra ta”. Şi s-au deşteptat din somnul său şi au zis: „Voiu face ca şi mai înainte şi mă voiu scutura”. Şi el nu au cunoscut că Domnul S-au depărtat de la dânsul.

22 Şi l-au prins pre el cei de alt neam şi i-au scos ochii lui, şi l-au adus pre el în Gaza, şi l-au legat pre el cu obezi de aramă, şi râşnea în casa temniţii.

23 Şi au început a-i creaşte părul capului lui, după ce s-au ras.

24 Şi boiarii celor de alt neam s-au adunat să jertvească jertvă mare lui Dagon, dumnezeului lor, şi să se vesălească, şi au zis: „Dat-au Dumnezeu în mâinile noastre pre Sampson, vrăjmaşul nostru”.

25 Şi, văzându-l pre el norodul, au lăudat pre dumnezăii săi, zicând: „Dat-au dumnezeul nostru în mâna noastră pre vrăjmaşul nostru, carele pustiia pământul nostru şi carele au înmulţit pre răniţii noştri”.

26 Şi au fost când să vesălea inima lor, au zis: „Chemaţi pre Sampson din casa temniţii, şi să joace înaintea noastră”. Şi au chemat pre Sampson din temniţă, şi-şi bătea joc de el, şi l-au pus întră doi stâlpi.

27 Şi au zis Sampson cătră pruncul carele-l ţinea de mână: „Lasă-mă să pipăiu stâlpii preste care stă întărită casa şi să mă razăm de ei”. Şi pruncul au făcut aşea.

28 Iară casa era plină de bărbaţi şi de muieri, şi era acolo toţi domnii celor de alt neam, şi pre podul căsii ca la vro trei mii de bărbaţi şi de muieri, carii privea când batjocorea pre Sampson.

29 Şi au strigat Sampson cătră Domnul şi au zis: „Adonae, Doamne al puterilor, adu-Ţi aminte de mine şi mă întăreaşte acum îndoit, şi această dată, Dumnezeule, ca să izbândesc izbândă de pre cei de alt neam pentru amândoi ochii miei”.

30 Şi, proptindu-să Sampson, au îmbrăţăşat amândoi stâlpii cei din mijloc, pre carii să răzăma casa, pre unul cu dreapta, pre altul cu stânga.

31 „Să moară sufletul mieu împreună cu cei de alt neam”. Şi, plecându-să cu puteare, şi au căzut casa preste domni şi preste tot norodul, care era într-însa, şi au fost cei morţi pre carii i-au omorât Sampson la moartea sa mai mulţi decât aceia pre carii i-au omorât în viiaţa sa.

32 Şi s-au pogorât fraţii lui şi toată casa tătâne-său şi, luându-l pre el, s-au suit şi l-au îngropat întră Saraa şi întră Estaol, în mormântul lui Manoe, tatălui lui, şi acesta au judecat pre Israil doaozeci de ani.

33 Şi după Sampson, s-au sculat Emegor, feciorul lui Enan, şi au tăiat pre oamenii cei de alt neam, afară de dobitoace, şi au mântuit acesta pre Israilb.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.