×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 10

Tola să rânduiaşte povăţuitoriu; după moartea acestuia, urmează Iair; iară israilteanii, căzând în închinarea idolilor, să dau în mâna neamurilor streine şi amaniteanilor, cărora, după ce s-au pocăit, Dumnezeu le împută nemulţămirea, şi mai pe urmă li să milostiveaşte.

1 Şi după Avimeleh s-au sculat, ca să mântuiască pe Israil, Tola feciorul lui Fua, fiiul unchiului lui, bărbat din Isahar, şi acesta lăcuia în Samir, în muntele lui Efraim.

2 Şi au judecat pre Israil doaozeci şi trei de ani, şi au murit şi s-au îngropat în Samir.

3 Şi după el s-au sculat Iair din Galaad, şi au judecat pre Israil doaozeci şi doi de ani.

4 Şi s-au născut lui treizeci şi doi de feciori, carii călărea pre treizeci şi doi de mânzi de asin, şi era mai-mari preste treizeci şi doao de cetăţi, care le-au chemat satele lui Iair până în zioa aceasta, şi sânt aceastea în pământul Galaad.

5 Şi au murit Iair şi s-au îngropat în Camon.

6 Şi au adaos fiii lui Israil a face rău înaintea Domnului, şi au slujit vaalimilor şi astarotilor şi dumnezăilor Siriei şi dumnezăilor Sidonului şi dumnezăilor Moavului şi dumnezăilor fiilor lui Amon şi dumnezăilor neamurilor celor străine, şi au părăsât pre Domnul şi nu I-au slujit Lui.

7 Şi s-au mâniiat cu iuţime Domnul pre Israil, şi i-au dat pre ei în mâna altor neamuri şi în mâna fiilor lui Amon.

8 Carii au năcăjit şi au asuprit pre fiii lui Israil în vreamea aceaea optsprăzeace ani, pre toţi fiii lui Israil cei dincolo de Iordan, în pământul amoreului, în Galaad.

9 Şi au trecut fiii lui Amon Iordanul, ca să bată pre Iuda şi pre Veniamin şi pre Efraim, şi s-au năcăjit fiii lui Israil foarte.

10 Şi au strâgat fiii lui Israil cătră Domnul, zicând: „Păcătuit-am înaintea Ta, că am părăsât pre Dumnezeul nostru şi am slujit lui Vaalim”.

11 Şi au zis Domnul cătră fiii lui Israil: „Au nu eghipteanii şi amoreii şi fiii lui Amon şi Moav, şi cei de alt neam,

12 Şi sidoneanii şi Amalic şi Hanaan v-au năcăjit pre voi, şi aţi strigat cătră Mine, şi v-am mântuit pre voi din mâna lor?

13 Şi voi M-aţi părăsit pre Mine şi aţi slujit la dumnezăi străini. Pentru aceaea, nu voiu mai adaoge a vă mântui pre voi.

14 Meargeţi şi strigaţi cătră dumnezăii pre carii i-aţi ales, ca aceia să vă mântuiască pre voi în vreamea năcazului vostru”.

15 Şi au zis fiii lui Israil cătră Domnul: „Păcătuit-am, fă Tu cu noi câte-Ţi plac Ţie, numai întru această vreame ne mântuiaşte pre noi”.

16 Şi au lăpădat pre dumnezăii cei străini dintră ei, şi au slujit Domnului singur, căruia I-au părut rău de năcazurile lor.

17 Iară fiii lui Amon, suindu-să, au tăbărât în Galaad şi, adunându-să şi fiii lui Israil, au ieşit şi au tăbărât în Masifa.

18 Şi au zis norodul, boiarii Galaadului, fieştecarele bărbat cătră deaproapele său: „Cine easte bărbatul carele va înceape a să bate cu fiii lui Amon, şi va fi mai-mare preste toţi cei ce lăcuiesc în Galaad?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.