×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 1

Povăţuind Iuda cu fratele său Simeon, multe cetăţi se iau de la păgâni; Godoniil ia muiare pre Asha, fata lui Halev, şi i să adaogă izvoarăle apelor; hananeii să ţân supuşi.

1 Şi au fost după moartea lui Iisus, au întrebat fiii lui Israil pre Domnul, zicând: „Cine să va sui cu noi asupra hananeilor şi va fi povăţuitoriu oastei, ca să dea războiu împrotiva lor?”

2 Şi au zis Domnul: „Iuda să va sui, iată, am dat pământul în mâna lui”.

3 Şi au zis Iuda cătră Simeon, fratele său: „Suie-te cu mine în soartea mea şi vom da războiu asupra hananeilor, şi voiu mearge şi eu cu tine în soartea ta”. Şi au mers cu el Simeon.

4 Şi s-au suit Iuda, şi au dat Domnul pre hananeu şi pre ferezeu în mâinile lor; şi au bătut dintră ei în Vezec zeace mii de bărbaţi.

5 Şi au aflat pre Adonivezec în Vezec, şi au dat războiu asupra lui, şi au bătut pre hananeu şi pre ferezeu.

6 Şi au fugit Adonivezec, şi au alergat după el şi l-au prins, şi i-au tăiat deagetele mâinilor lui şi deagetele picioarelor lui.

7 Şi au zis Adonivezec: „Şeaptezeci de împăraţi, cu vârvurile mâinilor sale şi cu vârvurile picioarelor sale tăiate, aduna fârmiturile supt masa mea, deci precum am făcut eu, aşea mi-au răsplătit mie Dumnezeu”. Şi l-au adus pre el în Ierusalim şi au murit acolo.

8 Că făcusă fiii lui Iuda războiu asupra Ierusalimului şi l-au luat şi l-au bătut cu ascuţitul sabiei, şi cetatea o au ars cu foc.

9 Şi, după aceasta, s-au pogorât fiii lui Iuda să facă războiu asupra hananeului, carele lăcuia muntele, şi cea de cătră răsărit şi cea de cătră câmpie.

10 Şi au mers Iuda asupra hananeului, carele lăcuia în Hevron, şi au ieşit Hevron împrotivă; iară numele Hevronului mai înainte era Cariotar Vocsefer, şi au bătut pre Sesi şi pre Ahiman şi pre Tolmi, rămăşiţile lui Enac.

11 Şi s-au suit de acolo asupra celor ce lăcuia în Davir; iară numele Davirului mai întâiu era Cariat-Sefer, Cetatea Cărturarilor.

12 Şi au zis Halev: „Cine va bate Cetatea Cărturarilor şi o va lua, voiu da lui muiare pre Asha, fata mea”.

13 Şi o au luat Gotoniil, feciorul cel mai tânăr a lui Chenez, fratelui lui Halev, şi Halev i-au dat lui muiare pre Asha, fata sa.

14 Şi au fost când mergea ea, o au îndemnat Gotoniil să ceară de la tatăl său ţarină, şi cârtea ea şi striga de pre asin: „În pământul răsăritului m-ai dat pre mine”. Şi au zis Halev: „Ce-ţi easte ţie?”

15 Iară Asha au zis lui: „Dă-mi, dară, blagoslovenie, că în pământul răsăritului m-ai dat pre mine, şi mă rog să-mi dai mie şi izvoarăle apelor”. Şi i-au dat ei Halev, după inima ei, izvoarăle apelor ceale de sus şi ceale de jos.

16 Şi fiii lui Iotor Chineului, socrului lui Moisi, s-au suit din Cetatea Finichilor cu fiii lui Iuda la la pustiia cea despre răsăritul lui Iuda, carea easte la pogorârea Aradului, şi au mers şi au lăcuit cu norodul.

17 Şi au mers Iuda cu Simeon, fratele său, şi au bătut pre hananeul cel ce lăcuia în Sefet, şi au anatemisit pre ea şi o au pierdut pre ea, şi au chemat numele cetăţii Piiardere.

18 Şi au moştenit Iuda Gaza, şi hotarăle ei, şi Acaronul, şi hotarăle lui, şi Azotul, şi ceale de primpregiurul lui.

19 Şi era Domnul cu Iuda, şi au moştenit muntele, că nu au putut să piiarză pre cei ce lăcuia valea, că Rihav osăbea întră ei, şi cară ferecate era la ei.

20 Şi au dat lui Halev Hevronul, precum au zis Moisi, şi au moştenit de acolo trei cetăţi ale fiilor lui Enac, şi au omorât acolo pre cei trei feciori a lui Enac.

21 Şi pre ievuzeul, carele lăcuia în Ierusalim, nu l-au scos fiii lui Veniamin, şi au lăcuit ievuzeul împreună cu fiii lui Veniamin în Ierusalim, până în zioa aceasta.

22 Şi s-au suit şi fiii lui Iosif în Vetil şi Domnul au fost cu ei.

23 Şi au încungiurat şi au surpat Vetilul, iară numele cetăţii mai înainte era Luza.

24 Şi străjile, văzind pre un om ieşind din cetate, l-au prins şi au zis cătră el: „Arată-ne noao pre unde să întrăm în cetate şi vom face cu tine milă”.

25 Şi le-au arătat lor pre unde să între în cetate, şi au bătut cetatea cu ascuţitul sabiei; iară pre omul acela şi pre rudeniile lui i-au slobozit.

26 Şi au mers omul acela în pământul Hetin şi au zidit acolo cetate, şi au chemat numele ei Luza, acesta easte numele ei până în zioa aceasta.

27 Şi Manasi nu au tăiat Vetsanul, aceasta easte Cetatea Schitilor, nici pre featele ei, nici ceale de primpregiurul ei, nici Ectanac, nici pre featele ei.

28 Nici pre cei ce lăcuiesc în Dora, nici pre featele ei, nici pre cei ce lăcuiesc în Valaca, nici ceale de primpregiurul ei, nici pre featele ei.

29 Nici pre cei ce lăcuiesc în Maghedona, nici ceale de primpregiurul ei, nici pre featele ei, nici pre cei ce lăcuia în Evlaama, nici ceale de primpregiurul ei, nici pre featele ei, şi au început hananeul a lăcui în pământul acesta.

30 Şi au fost după ce s-au întărit Israil, şi au supus pre hananeu supt dare, nu l-au pierdut pre el de tot.

31 Nici Efraim nu au pierdut pre hananeul, carele lăcuia în Gazer, şi au lăcuit hananeul în mijlocul lui în Gazer, şi s-au făcut lui supt bir.

32 Nici Zavulon nu au pierdut pre cei ce lăcuia în Chedron, nici pre cei ce lăcuia în Naalol, şi au lăcuit hananeul în mijlocul lui, şi s-au făcut lui supt bir.

33 Nici Asir nu au pierdut pre cei ce lăcuia în Acho, şi s-au făcut lui supt bir, nici pre cei ce lăcuia în Dor, nici pre cei ce lăcuia în Sidon, nici pre cei ce lăcuia în Dalaf, nici pre cei din Ashaziv şi din Elva şi din Afeac şi din Roov.

34 Şi au lăcuit Asir în mijlocul hananeului carele lăcuia pre pământul acela, că nu au putut să-i piiarză pre ei.

35 Şi nici Neftalim nu au pierdut pre cei ce lăcuia în Vetsamis, şi pre cei ce lăcuia în Vetanah, şi au lăcuit Neftalim în mijlocul hananeului, carele lăcuia în pământul acela, iară cei ce lăcuia în Vetsamos şi în Vetenet s-au făcut lui supt bir.

36 Şi au năcăjit amoreul pre fiii lui Dan în munte, că nu i-au lăsat pre ei să pogoară la vale.

37 Şi au început amoreul a lăcui în muntele Mirsinon, unde sânt urşi şi vulpi, în Mirsinon şi în Talavin, şi s-au îngreoiat mâna casii lui Iosif asupra amoreului, şi s-au făcut lui supt bir.

38 Şi hotarul amoreului au fost de la suirea Acrivinului, de la piiatră şi în sus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.