×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI VARUH

Capitolul 4

Ierusalimul jeleaşte pustiirea sa şi îndeamnă fiii săi spre răbdare, că, precum i-au dat Dumnezeu împrotivnicilor pentru păcatele lor, aşa, izbăvindu-i pre ei, va certa pre vrăjmaşi.

1 Aceasta easte cartea poruncilor lui Dumnezeu şi leagea, carea easte în veac; toţi cei ce o ţin pre ea vor fi spre viiaţă, iară cei ce o au părăsit vor muri.

2 Întoarce-te, Iacove, şi te apucă de dânsa, umblă prin strălucire în preajma luminei ei.

3 Nu da altuia mărirea ta şi ceale de folos ţie, limbei străine.

4 Fericiţi sântem, Israile, că ceale ce plac lui Dumnezeu s-au arătat noao.

5 Îndrăzniţi, norodul mieu, pomenirea lui Israil.

6 Vândutu-v-aţi neamurilor, nu spre perire, ci pentru că aţi măniiat voi pre Dumnezeu v-aţi dat vrăjmaşilor.

7 Pentru că aţi întărâtat pre Cel ce v-au făcut pre voi, jertvind dracilor, şi nu lui Dumnezeu.

8 Şi aţi uitat pre Cel ce v-au zidit pre voi, pre Dumnezeu cel Veacinic, şi aţi întristat pre cel ce v-au hrănit pre voi, pre Ierusalim.

9 Văzut-au măniia, carea au venit voao de la Dumnezeu, şi au zis: „Auziţi, nemearnicile Sionului, adus-au mie Dumnezeu plângere mare.

10 Că am văzut robiia fiilor miei şi a featelor, carea le-au adus lor Cel Veacinic.

11 Că i-am hrănit pre ei cu bucurie şi i-am slobozit cu plângere şi cu jeale.

12 Nimene să se bucure de mine, ceaea ce sânt văduvă şi părăsită de mulţi; pustiitu-m-am pentru păcatele fiilor miei, că s-au abătut de la leagea lui Dumnezeu.

13 Dreptăţile Lui nu le-au cunoscut, nici au umblat în căile poruncilor lui Dumnezeu, nici pre cărările învăţăturii întru dreptatea Lui nu au mers.

14 Să vie nemearnicele Sionului, şi vă aduceţi aminte de robiia fiilor miei şi a featelor, carea o au adus lor Cel Veacinic.

15 Că au adus preste ei neam de departe, neam fără de ruşine şi de altă limbă.

16 Că nu s-au ruşinat de cel bătrân, nici le-au fost milă de prunc, şi au luat pre cei iubiţi ai văduvei şi pre cea fără de feate, singură, o au pustiit.

17 Şi eu ce pociu să vă ajut voao?

18 Că Cel ce v-au adus voao realele va scoate pre voi din mâna vrăjmaşilor voştri.

19 Umblaţi, fiilor, umblaţi, că eu am rămas pustie.

20 Dezbrăcatu-m-am de veşmântul păcii şi m-am îmbrăcat cu sacul cearerii meale, striga-voiu cătră Cel Veacinic în zilele meale.

21 Îndrăzniţi, fiilor, strigaţi cătră Dumnezeu şi va scoate pre voi din silnicie, din mâna vrăjmaşilor.

22 Că eu pre Cel Veacinic am nădăjduit mântuirea voastră, şi mi-au venit mie bucurie de la Cel Sfânt, pentru milosteniia carea va veni voao degrab de la Cel Veacinic, Mântuitoriul nostru.

23 Că v-am slobozit pre voi cu plângere şi cu jeale şi va întoarce mie Dumnezeu pre voi cu bucurie şi cu veselie în veac.

24 Că în ce chip acum au văzut nemearnicele Sionului robirea voastră, aşea vor vedea curând mântuirea cea de la Dumnezeul vostru, carea va veni voao cu mărire mare şi cu luminarea Celui Veacinic.

25 Fiilor, îndelung răbdaţi măniia carea v-au venit voao de la Dumnezeu! Că te-au gonit pre tine vrăjmaşul tău, ci degrab vei vedea perirea lui şi preste grumazii lor vei călca.

26 Cei gingaşi ai miei au mers pre căi vârtoase, râdicatu-s-au ca o turmă râsipită de vrăjmaşi.

27 Îndrăzniţi, fiilor, şi strigaţi cătră Dumnezeu, că Cel ce v-au adus pre voi la aceastea Îşi va aduce aminte de voi.

28 Că, precum au fost cugetul vostru ca să abateţi de la Dumnezeu, cu zeace părţi adaogeţi a vă întoarce, ca să-L căutaţi pre El.

29 Că Cel ce v-au adus voao reale, aduce-va voao veacinică veselie, împreună cu mântuirea voastră.

30 Îndrăzneaşte, Ierusalime, mângăia-te-va Cel ce te-au numit!

31 Mişei sânt cei ce te-au năcăjit pre tine şi s-au bucurat de cădearea ta.

32 Ticăloase sânt cetăţile cărora au slujit fiii tăi! Ticăloasă e ceaea ce au priimit pre fiii tăi!

33 Că, precum s-au bucurat de căderea ta şi s-au veselit de surparea ta, aşea să va măhni pentru pustiirea sa.

34 Şi voiu lua de la ea bucuriia cea de multă gloată, şi sumeţiia ei va fi spre plângere.

35 Că foc va veni preste ea de la Cel Veacinic întru îndelungate zile şi să va lăcui de draci în multă vreame.

36 Caută împregiur cătră răsărit, Ierusalime, şi vezi veseliia, carea-ţi vine ţie de la Dumnezeu.

37 Iată, vin fiii tăi, pre carii i-ai slobozit, vin adunaţi de la răsărituri până la apusuri, cu graiul Celui Sfânt, bucurându-să de mărirea lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.