×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI VARUH

Capitolul 3

Nu încetează a-şi mărturisi păcatele sale şi ale părinţilor săi, cerând de la Dumnezeu milă. Israil s-au robit pentru că au părăsit calea înţelepciunii, carea nu o pot afla cei putearnici, cei bogaţi sau uriiaşii, ci Dumnezeu o au fost dat norodului lui Israil, de carele toate zidirile sale ascultă. Să adaoge şi despre venirea lui Hristos în trup.

1 Doamne Atotţiitoriule, Dumnezeul lui Israil, sufletul cel ce easte în strâmtoare şi duhul cel năcăjit strigă cătră Tine.

2 Ascultă, Doamne, şi ne miluiaşte, că am păcătuit înaintea Ta.

3 Că Tu şezi în veac, şi noi perim în veac.

4 Doamne Atotţiitoriule, Dumnezeul lui Israil, auzi rugăciunea celor ce au murit, a lui Israil, şi a fiilor celor ce au păcătuit înaintea Ta, carii nu au ascultat glasul Tău, Dumnezeului Său, şi s-au lipit de noi realele.

5 Nu-Ţi aduci aminte de nedreptăţile părinţilor noştri, ci-Ţi ado aminte de mâna Ta şi de numele Tău, în vreamea aceasta.

6 Că Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru, şi Te vom lăuda pre Tine, Doamne,

7 Că pentru aceaea ai dat frica Ta în inimile noastre, ca să chemăm numele Tău şi să Te lăudăm pre Tine întru înstrăinarea noastră, că am abătut de la inima noastră toată nedreptatea părinţilor noştri, carii au păcătuit înaintea Ta.

8 Iată, noi, astăzi, întru înstrăinarea noastră, unde ne-ai râsipit pre noi spre ocară şi spre blăstăm şi spre deatorie, după toate nedreptăţile părinţilor noştri, carii s-au depărtat de la Domnul Dumnezeul lor.

9 Auzi, Israile, poruncile vieţii, bagă-ţi în urechi a cunoaşte înţelepciunea!

10 Ce easte, Israile, că în pământul vrăjmaşilor eşti? Învechitu-te-ai în pământ străin?

11 Te-ai spurcat cu cei morţi, socotitu-te-ai cu cei ce să pogoară în iad.

12 Părăsit-ai izvorul înţelepciunei. În calea lui Dumnezeu,

13 De ai fi umblat, ai fi lăcuit cu pace în veaci.

14 Învaţă-te unde easte mintea, unde easte tăriia, unde easte înţelesul a cunoaşte împreună, unde easte îndelungarea vieţii şi viiaţa, unde easte lumina ochilor şi pacea!

15 Cine au aflat locul ei şi cine au întrat în vistieriile ei?

16 Unde sânt boiarii neamurilor şi cei ce stăpânesc fierile ceale de pre pământ?

17 Cei ce cu pasările ceriului să joacă, şi argint strâng şi aur, întru care nădăjduiesc oamenii, şi nu easte sfârşit agonisealii lor?

18 Cei ce meşteşugesc argintul şi grijesc lucrul lor, şi nu easte aflare,

19 Stânsu-s-au şi în iad s-au pogorât, şi alţii s-au sculat în locul lor.

20 Cei mai tineri au văzut lumină şi au lăcuit pre pământ, şi calea ştiinţăi nu au cunoscut.

21 Nici au înţeles cărările ei, nici s-au apucat de ea. Fiii lor departe s-au făcut de la calea lor.

22 Nici s-au auzit în Hanaan, nici s-au văzut în Teman.

23 Nici fiii Agarei, cei ce caută înţelepciune, cei de pre pământ, negoţătorii Meranului şi a Temanului şi spuitorii de poveşti şi cei ce caută priceapere şi calea înţelepciunei n-au cunoscut, nici şi-au adus aminte de cărările ei.

24 O, Israile, cât e de mare Casa lui Dumnezeu şi de lung locul agonisealii Lui!

25 Mare e şi nu are sfârşit, înalt şi nemăsurat!

26 Acolo au fost uriiaşii cei numiţi înalţi la mărime şi ştiutori la războiu.

27 Nu pre aceştia i-au ales Dumnezeu, nici calea ştiinţei le-au dat lor, şi au perit.

28 Pentru că nu au avut înţelepciune, perit-au pentru nesfătuirea lor.

29 Cine s-au suit în ceriu şi o au luat pre ea şi o au pogorât pre ea din nori?

30 Cine au trecut marea şi o au aflat pre ea şi o va aduce pre ea mai mult decât aurul cel ales?

31 Nu easte cel ce să ştie calea ei, nici cel ce să cuprinză cărarea ei;

32 Ci Cel ce ştie toate o ştie pre ea şi o află pre ea cu înţelepciunea Lui, Cel ce au gătit pământul în vreame veacinică şi l-au umplut pre el de dobitoace cu patru picioare.

33 Cel ce trimite lumina şi mearge şi o chiiamă pre ea şi-L ascultă cu cutremur.

34 Şi steale au luminat întru străjile Sale şi s-au bucurat.

35 Chematu-le-au pre eale, şi eale au zis: ‚De faţă sântem!’ Luminat-au cu veselie Celui ce le-au făcut pre eale.

36 Acesta e Dumnezeul nostru şi nu să va adaoge altul spre Dânsul.

37 Aflat-au toată calea ştiinţii şi o au dat lui Iacov, slugii Sale, şi lui Israil, celui iubit de Dânsul.

38 După aceasta, pre pământ S-au arătat şi cu oamenii împreună au lăcuit»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.