×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI VARUH

Capitolul 1

Jidovii cei din Vavilon scriu carte la cei din Ierusalim şi o trimit lui Varuh, cu banii cei adunaţi, ca să aducă jertve şi să se roage pentru dânşii şi pentru Navohodonosor şi pentru Valtasar, fiiul lui, şi-şi mărturisesc păcatele sale.

1 Şi aceastea sânt cuvintele cărţii, carea o au scris Varuh, fiiul lui Nirie, al fiiului lui Maasie, al fiiului lui Sedechie, al fiiului lui Asadie, al fiiului lui Helchie, în Vavilon.

2 În anul al cincilea, în zioa a şeaptea a lunii, în vreamea întru carea au luat haldeii Ierusalimul şi l-au ars cu foc.

3 Şi au cetit Varuh cuvintele cărţii aceştiia la urechile lui Iehoniia, fiiului lui Ioachim, împăratul lui Iuda, şi la urechile a tot norodul, care venisă să auză cartea.

4 Şi la urechile celor putearnici şi ale fiilor împăraţilor şi la urechile celor bătrâni şi la urechile a tot norodul, de la cel mic până la cel mare, ale tuturor celor ce lăcuia în Vavilon la râul Sud,

5 Carii plângea şi postea şi să ruga înaintea Domnului.

6 Şi au adunat argint, după cât au putut mâna fieştecăruia.

7 Şi o au trimis în Ierusalim, la Ioachim, fiiul lui Helchie, fiiul lui Salom, preotul, şi la preoţi şi la tot norodul, carii s-au aflat cu el în Ierusalim.

8 Când au luat el vasele Casii Domnului, care s-au scos din besearică, să se întoarcă în pământul lui Iuda, în zioa a zeacea a lunii lui siuan, vase de argint, care le-au făcut Sedechie, fiiul lui Iosie, împăratul lui Iuda.

9 După ce au înstrăinat Navohodonosor, împăratul Vavilonului, pre Iehoniia şi pre boiari şi pre cei legaţi şi pre cei putearnici şi pre norodul pământului de la Ierusalim şi i-au dus în Vavilon,

10 Şi au zis: „Iată, am trimis la voi argint, cu care să cumpăraţi arderi de tot, şi pentru păcat şi tămâie, şi faceţi mană şi aduceţi pre jertvenicul Domnului Dumnezeului nostru.

11 Şi vă rugaţi pentru viiaţa lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi pentru viiaţa lui Valtasar, fiiul lui, ca să fie zilele lor ca zilele ceriului pre pământ.

12 Şi va da Domnul vârtute noao şi va lumina ochii noştri şi vom trăi supt umbra lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi supt umbra lui Valtasar, fiiul lui, şi vom sluji lor zile multe şi vom afla har înaintea lor.

13 Şi vă rugaţi pentru noi cătră Domnul Dumnezeul nostru, că am păcătuit Domnului Dumnezeului nostru, şi nu s-au întors măniia Domnului şi urgiia Lui de la noi până în zioa aceasta.

14 Şi veţi ceti cartea aceasta, carea o am trimis la voi, ca să o cetiţi în Casa Domnului la zilele praznicului şi la zilele vremii,

15 Şi veţi grăi: «Domnului Dumnezeului nostru, dreptatea, şi noao ruşinea feaţelor, ca în zioa aceasta omului jidov şi celor ce lăcuiesc Ierusalimul.

16 Şi împăraţilor noştri şi boiarilor noştri şi preoţilor noştri şi prorocilor noştri şi părinţilor noştri.

17 Că am păcătuit înaintea Domnului şi. nu am ascultat de Dânsul.

18 Şi nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să umblăm întru poruncile Lui, care le-au dat înaintea feaţii noastre.

19 Din zioa în carea au scos Domnul pre părinţii noştri din pământul Eghiptului şi până în zioa aceasta am fost neascultători de Domnul Dumnezeul nostru şi ne-am lenevit ca să nu auzim glasul Lui.

20 Şi s-au lipit de noi răutăţile şi blăstămul, care au rânduit Domnul lui Moisi, slugii Sale, în zioa în carea au scos pre părinţii noştri din pământul Eghiptului, ca să ne dea noao pământ, care curge lapte şi miiare, precum easte în zioa aceasta.

21 Şi nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, după toate cuvintele prorocilor, pre carii i-au trimis la noi.

22 Şi am mers fieştecarele întru cugetul inimii sale ceii reale a lucra dumnezeilor străini, a face reale înaintea ochilor Domnului Dumnezeului nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.