×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 14

Văzind Ahior capul lui Olofern, au leşinat duhul lui şi s-au tăiat împregiur, iară capul lui Olofern l-au spânzurat pre zidul Vetuliei. Şi, ieşind Israil asupra asirilor şi aceştia aflând pre Olofern făr’ de cap, s-au spăimântat foarte.

1 Şi au zis cătră ei Iudit: „Ascultaţi-mă, fraţilor! Şi luând capul aceasta spânzuraţi-l pre baştea zidului vostru.

2 Şi va fi după ce să va lumina zioa şi va ieşi soarele pre pământ, veţi lua fieştecarele armele ceale de războiu ale voastre şi va ieşi afară din cetate tot bărbatul şi veţi pune povăţuitoriu preste ei, ca cum v-aţi pogorî la câmp asupra străjii ceii mai dinainte a fiilor lui Asur, şi nu veţi pogorî.

3 Şi, luând aceia armele sale, toate să vor duce în tabăra sa, şi vor porni pre povăţuitorii oastei lui Asur, şi vor alerga la cortul lui Olofern, şi nu-l vor afla pre el. Şi va cădea preste ei frică şi vor fugi de cătră faţa voastră.

4 Şi urmând voi şi toţi cei ce lăcuiesc în hotarul lui Israil, aştearneţi-i pre ei în căile lora.

5 Iară mai înainte de a face aceastea, chemaţi pre Ahior Amaniteanul ca să vază şi să cunoască pre cel ce au defăimat casa lui Israil şi pre cel ce l-au trimis pre el la noi, ca la moarte!” Şi au chemat pre Ahior din casa lui Oziia.

6 Şi deaca au venit şi au văzut capul lui Olofern în mâna unui om din adunarea norodului, au căzut pre faţa sa şi au leşinat duhul lui.

7 Şi, după ce l-au râdicat pre el, au căzut la picioarele Iuditei şi s-au închinat feaţii ei, şi au zis: „Binecuvântată eşti tu, în tot sălaşul lui Iuda şi întru tot neamul, carii auzind numele tău să vor turbura!

8 Şi acum, spune mie ceale ce ai făcut în zilele aceastea”. Şi i-au povestit Iudit lui, în mijlocul norodului, toate câte au făcut din zioa în carea au ieşit, până când au grăit cu ei.

9 Şi, după ce au încetat a grăi, au strigat oamenii cu glas mare şi au dat glas de veselie în cetatea lor.

10 Şi, văzind Ahior toate câte au făcut Dumnezeu lui Israil, au crezut în Dumnezeu foarte şi şi-au tăiat împregiur trupul său şi s-au adaos la casa lui Israil până în zioa aceasta.

11 Şi deaca s-au luminat de ziuo, au spânzurat capul lui Olofern de zid, şi au luat tot bărbatul armele sale şi au ieşit în rând la suişurile muntelui.

12 Iară deaca i-au văzut pre ei fiii lui Asur, au trimis la povăţuitorii săi şi au venit la povăţuitori şi la cei mai mari preste mii şi la toate căpeteniile lor,

13 Şi au mers la cortul lui Olofern şi au zis cătră ispravnicul lui: „Scoală acum pre domnul nostru, că au îndrăznit robii a să pogorî asupra noastră la războiu, ca să piiară desăvârşit!”

14 Şi au întrat Vagoa şi au lovit tinda cortului, că gândea că el doarme cu Iudit.

15 Şi deaca nime nu l-au auzit, deşchizind, au întrat la aşternut şi l-au aflat pre el lăpădat preste aşternut, mort, şi capul lui luat de la el.

16 Şi au strigat cu glas mare, cu plângere şi cu suspin şi cu strigare tare, şi şi-au rupt hainele sale. Şi au întrat în cortul în carele mânea Iudit şi nu o au aflat pre ea.

17 Deci, alergând la norod, au strigat: „Vicleşug au făcut robii! Făcut-au ruşine o muiare jidovoaică în casa împăratului Navohodonosor. Că, iată, Olofern zace jos, şi capul lui nu e la el!”

18 Iară deaca au auzit aceaste cuvinte boiarii puterii lui Asur, şi-au rupt hainele sale, şi s-au turburat sufletul lor foarte. Şi strigarea şi chiotul lor s-au făcut foarte mare în tabără.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.