×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IUDITEI

Capitolul 10

Iudit, frumos împodobită, ieşind din Vetuliia cu slujnica sa, şi aflându-o cei ce străjuia, o duc la Olofern, carele văzindu-o să prinde cu frumseaţea ei.

1 Şi au fost după ce au încetat a striga cătră Dumnezeul lui Israil şi au sfârşit toate cuvintele aceastea, s-au sculat din cădearea sa şi au chemat pre slujnica sa.

2 Şi s-au pogorât în casa în carea petrecea sâmbăta şi în sărbătorile sale, şi, dezvălindu-să de sacul cu care era îmbrăcată, s-au dezbrăcat de hainele văduviei sale.

3 Şi şi-au spălat trupul cu apă şi s-au uns cu mir gros şi şi-au tocmit părul capului său şi şi-au pus mitră în cap şi s-au îmbrăcat cu hainele sale ceale de veselie, cu care să împodobiia când trăia Manase, bărbatul ei.

4 Şi s-au încălţat cu încălţămintele sale şi au pus împregiurul său gherdanurile şi brăţerile şi inealele şi cerceii şi toată podoaba sa. Şi s-au înfrumseţat foarte, ca să înşeale ochii bărbaţilor carii o vor vedea.

5 Şi au dat slujnicii sale un foale de vin şi un urcior de untdelemn, şi au umplut o straistă de făină şi de păpuşi de smochine şi de pâine curată, şi au astupat toate vasele sale şi le-au pus pre ea.

6 Şi au ieşit la poarta cetăţii Vetuliei şi au găsit pre Oziia şezând la poartă şi pre bătrânii cetăţii, pre Havrin şi pre Harmin.

7 Şi, deaca o au văzut pre ea la faţă şi la haine schimbată, s-au mirat foarte mult de frumseaţele ei,

8 Şi au zis cătră ea: „Dumnezeu, Dumnezeul părinţilor noştri, să-ţi dea ţie dar şi să săvârşească tocmealele tale spre mărirea fiilor lui Israil şi spre înălţarea Ierusalimului!” Şi s-au închinat lui Dumnezeu.

9 Şi au zis ea cătră ei: „Porunciţi să-mi deşchiză poarta cetăţii şi voiu ieşi să plinesc cuvintele ceale ce aţi grăit cu mine!” Şi au poruncit tinerilor să-i deşchiză precum au zis.

10 Şi i-au deşchis şi au ieşit Iudit, ea şi slujnica ei cu ea.

11 Şi s-au uitat la ea bărbaţii cetăţii până ce s-au pogorât din munte şi până ce au trecut valea, şi mai mult nu o au văzut pre ea.

12 Iară ea mergea pre vale drept şi o au întimpinat pre ea straja cea mai dinainte a asiriianilor, şi o au prins şi o au întrebat: „Cine eşti şi de unde vii şi unde mergi?”

13 Şi au răspuns ea: „Fată de jidov sânt şi fug de la faţa lor, că vor să se dea voao spre mâncare.

14 Iară eu merg la faţa lui Olofern, mai-marele puterii voastre, ca să-i spuiu cuvinte adevărate, şi-i voiu arăta lui cale, pre carea să meargă şi să stăpânească tot muntele, şi dintr-a lui nu va peri, din bărbaţii lui, nici un trup, nici duh de viiaţă!”

15 Iară deaca au auzit bărbaţii cuvintele ei şi au văzut faţa ei, le părea lor foarte minunată de frumoasă,

16 Şi au zis cătră ea: „Mântuit-ai sufletul tău, grăbind a te pogorî la faţa domnului nostru! Deci, acum mergi la cortul lui şi dintră noi te vor petreace, până ce te vor da în mâinile lui.

17 Iară când vei sta înaintea lui, să nu te temi cu inima ta, ci spune după cuvintele tale şi bine va face ţie”.

18 Şi au ales dintră sineşi o sută de bărbaţi şi i-au însoţit cu ea şi cu slujnica ei, şi o au dus pre ea la cortul lui Olofern.

19 Şi s-au strâns din toată oastea, că s-au auzit la corturi venirea ei, şi venind o încungiura pre ea, cât au stătut afară de cortul lui Olofern, până au spus lui despre ea.

20 Şi să mira de frumseaţa ei şi lăuda pre fiii lui Israil pentru ea.

21 Şi au zis fieştecarele cătră deaproapele său: „Cine va lăsa pre norodul acesta, carele are la sine muieri ca aceastea? Şi nu easte bine a lăsa să rămâie vreun bărbat dintră ei, carii de s-ar lăsa să rămâie ar putea înşela tot pământul!”

22 Şi au ieşit cei ce străjuia în cortul lui Olofern, şi toţi slujitorii lui, şi o au băgat pre ea în cort.

23 Iară Olofern odihnea pre aşternutul său, cel cu acoperemânt de porfiră şi de aur şi de smaragd, şi cu pietri scumpe ţesut. Şi i-au spus lui de ea.

24 Şi au ieşit în tinda cortului şi lămpaşe de argint mergea înaintea feaţii lui. Şi, venind Iudit înaintea lui şi a slujitorilor lui, s-au mirat toţi de frumseaţele feaţii ei.

25 Iară ea au căzut preste faţa sa şi s-au închinat lui şi o au rădicat pre ea slujitorii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.