×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 4

Tovit, gândind că va muri curând, învaţă pre fiiul său să ţie poruncile şi să nu înceteaze a face bine, şi-i spune de zeace talanţi de argint, daţi lui Raguil în Raghis.

1 În zioa aceaea, şi-au adus aminte Tovit de argintul care l-au pus la Gavail, în Raghisul Midii.

2 Şi au zis întru sine: „Eu mi-am cerut moarte. Pentru ce nu chem pre Tovie, fiiul mieu, ca să-i spuiu lui mai înainte de ce voiu muri?”

3 Şi chemându-l pre el, au zis: „Fiiule, de voiu muri, îngroapă-mă şi să aibi grije de mumă-ta. Cinsteaşte-o pre ea în toate zilele vieţii tale, şi fă ce va plăcea ei, şi să nu o măhneşti pre ea.

4 Adu-ţi aminte, fiiule, că multă nevoie au avut cu tine în pântece. Când va muri, îngroapă-o lângă mine, într-o groapă.

5 În toate zilele, fiiule, adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul nostru, şi cu voia nu păcătui, şi nu călca poruncile Lui. Şi în toate zilele vieţii tale fă dreptate şi nu umbla pre căile nedreptăţii.

6 Că de vei face tu adevărul cu sporiu, vor fi ţie căile tale întru faptele tale şi tuturor celor ce fac dreptate.

7 Din ceale ce ai tu, fă milostenie şi să nu pismuiască ochiul tău când faci milostenie.

8 Să nu-ţi întorci faţa ta de cătră nici un sărac şi de cătră tine nu-şi va întoarce Dumnezeu faţa Sa.

9 După cât de multă aveare ai, fă milostenie: de ai mult, mult dă.

10 De ai puţin, după cât ai de puţin, nu te sfii a face milostenie.

11 Că comoară bună agoniseşti ţie la zioa cea de lipsă, că milosteniia din moarte izbăveaşte şi nu-l lasă să între întru întunearec.

12 Că bun dar easte milosteniia tuturor celor ce o fac pre ea, înaintea Celui Preaînalt.

13 Păzeaşte-te pre tine, fiiule, de toată curviia, şi mai înainte ia ţie muiare din sămânţa părinţilor tăi, şi nu lua muiare străină, carea nu easte din neamul tătâne-tău.

14 Că fiii prorocilor sântem: Noe, Avraam, Isaac, Iacov, aceştia sânt părinţii noştri din veac.

15 Adu-ţi aminte, fiiule, că toţi aceştia au luat muieri din fraţii săi şi s-au binecuvântat întru fiii săi, şi sămânţa lor va moşteni pământul.

16 Şi acum, fiiule, iubeaşte pre fraţii tăi, şi nu te trufi cu inima ta de fraţii tăi şi de fiii şi de featele norodului tău. Ia-ţi ţie dintr-înşii muiare.

17 Că în trufie easte piiardere şi neaşezare multă, şi întru fală scădeare şi lipsă mare şi necuviinţa easte muma foametii.

18 Plata a fieştecărui om, carele ţi-au lucrat ţie, să nu rămâie preste noapte la tine, ci o dă îndată, şi de vei sluji lui Dumnezeu, ţi se va răsplăti.

19 Ia-ţi aminte, fiiule, întru toate lucrurile tale, şi fii înţelept întru toată petreacerea ta, şi ce urăşti tu nimărui să nu faci.

20 Vin cât să te îmbeţi să nu beai şi să nu meargă cu tine în calea ta beţiia.

21 Din pâinea ta dă celui flămând şi din hainele tale celor goli.

22 Tot ce prisoseaşte ţie fă milostenie şi să nu pismuiască ochiul tău când faci milostenie.

23 Toarnă pâinile tale preste mormântul drepţilor şi nu da celor păcătoşi.

24 Sfat de la tot înţeleptul ceare şi niciodată să nu lapezi sfatul cel de folos.

25 Şi în toată vreamea binecuvintează pre Domnul Dumnezeul tău şi ceare de la El ca să se îndrepteaze căile tale, şi toate cărările tale şi sfaturile tale vor spori.

26 Că toate neamurile nu au sfat, ci Însuşi Domnul dă toate bunătăţile, şi ori pre carele vrea, smereaşte precum vrea.

27 Şi acum, fiiule, ţine aminte poruncile meale şi să nu să şteargă din inima ta.

28 Iară acum, spuiu ţie că sânt zeace talanţi de argint care i-am pus la Gavail, fiiul lui Gavria, în Raghisul Midiei.

29 Şi nu te teame, fiiule, pentru că am sărăcit.

30 Ai tu multe, de te vei teame de Dumnezeu, şi te vei depărta de tot păcatul şi vei face ce e plăcut înaintea Lui”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.