×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI TOVIT

Capitolul 1

Tovit, în robie fiind, nu să departă de la leagea lui Dumnezeu şi pre fiiul său, Tovie, cel născut din Ana, muiarea sa, îl învaţă frica Domnului. Şi fiind iubit împăratului Enemesar, mergea încătrău vrea şi mângăia pre robi, fraţii săi, ajutându-i cu milostenii. Pre Gavail l-au împrumutat cu zeace talanţi de argint. Senaherim îl izgoneaşte şi îl pradă pentru că îngroapă morţii.

1 Cartea cuvintelor lui Tovit, al lui Toviil, al lui Ananiil, al lui Aduil, al lui Gavail, din sămânţa Asiil, din neamul lui Neftalim,

2 Carele s-au robit în zilele lui Enemesar, împăratului asiriianilor din Tisvis, carea easte de-a dreapta Chidiosului, din Neftalim, în Galileea, deasupra lui Asir.

3 Eu, Tovit, pre calea adevărului şi a dreptăţii am umblat în toate zilele vieţii meale şi milostenie multă am făcut fraţilor miei şi neamului mieu, celor ce era duşi cu mine în ţara asiriianilor, la Ninevi.

4 Şi când eram în ţara mea, în pământul lui Israil, tinăr fiind eu, tot neamul lui Neftalim, tătâne-mieu, s-au depărtat de la casa Ierusalimului, carele s-au ales din toate neamurile lui Israil, ca toate neamurile să jertvească.

5 După ce s-au sfinţit besearica lăcaşului Celui Preaînalt şi s-au zidit pentru toate neamurile veacului, şi toate neamurile, care împreună s-au depărtat, şi casa lui Neftalim, tătâne-mieu, jertvea lui Vaal juninceia.

6 Iară eu sângur mergeam de multe ori în Ierusalim la praznice, precum easte scris tot norodului lui Israil poruncă veacinică; pârga şi zăciuiala rodurilor, şi ceale întâiu născute ale turmei meale, şi le dam preoţilor, fiilor lui Aaron, la jertvenicul tuturor rodurilor.

7 Zăciuiala cea dintâiu o dam fiilor lui Aaron, celor ce slujea în Ierusalim, iară a doao zeciuială o vindeam, şi mergeam şi o cheltuiam în Ierusalim în tot anul.

8 Iară a treia o dam celor ce să cuvinea, precum au fost poruncit Devora, muma tătâne-mieu, că sărac am rămas de tatăl mieu.

9 Şi după ce m-am făcut bărbat, am luat muiare pre Ana, din seminţiia neamului mieu, şi am născut dintr-însa pre Tovie.

10 Şi când am fost dus în robie la Ninevi, toţi fraţii miei şi cei din neamul mieu mânca din pâinile păgânilor, iară eu mi-am păzit sufletul mieu să nu mânce, că-mi aduceam aminte de Dumnezeu din tot sufletul mieu.

11 Şi au dat Cel Înalt har şi milă înaintea lui Enemesar şi i-am fost lui cumpărătoriu.

12 Şi mergând în Midiia, am pus la Gavail, fratele lui Gavriia din Raghisb, al Midei, zeace talanţi de argint.

13 Şi după moartea lui Enemesar, au împărăţit Sănahirim, feciorul lui, în locul lui, şi nefiind căile lui aşezate, mai mult nu m-am putut duce în Midiia.

14 Şi în zilele lui Enemesar, milostenii multe făceam fraţilor miei: pâinile meale le dam celor flămânzi, şi hainele meale celor goli, şi ori pre carele din neamul mieu vedeam mort şi lăpădat după zidul Ninevii, îl îngropam.

15 Şi ori pre carele omorea împăratul Senahirim, când au venit fugind din Iudeea, pre ascuns luându-i, îi îngropam (că pre mulţi au omorât întru mâniia sa). Şi au căutat împăratul trupurile lor şi nu le-au aflat.

16 Şi mergând un ninevitean, au spus împăratului că eu i-am îngropat pre ei, şi m-am ascuns, şi, înţelegând că mă caută să mă omoară, temându-mă, m-am dat în laturi.

17 Atunci mi-au luat tot ce am avut şi nimica nu mi-au rămas mie, afară de Ana, muiarea mea, şi Toviia, fiiul mieu.

18 Ci n-au trecut cincizeci şi cinci de zile până când l-au omorât pre el doi feciori ai lui, carii au fugit în munţii Ararat; şi au împărăţit Sarhedon, fiiul lui, în locul lui.

19 Şi au pus pre Ahiahar, feciorul lui Anail, fratelui mieu, mai-mare preste toată deregătoriia tătâne-său şi preste toată purtarea de grijă. Deci, rugându-să Ahiahar pentru mine, m-am întors la Ninevi.

20 Şi era Ahiahar şi păharnic, şi preste inel, şi deregătoriu, şi purtătoriu de grijă.

21 Şi l-au pus pre el, Esarhidon, al doilea după sine, iară el îmi era nepot de frate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.