×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 5

Plângând Ioan, pentru că cartea cea cu şeapte peceţi pecetluită nimenea nu o putea deşchide. Mielul, după ce mai întâiu s-au junghiiat, au deşchis cartea şi, după aceasta, ceale patru fiiară şi cei 24 de bătrâni, cu nenumărată mulţime de îngeri şi cu toată făptura foarte L-au mărit pre El.

1 Şi am văzut, de-a dreapta Celui ce şedea pre scaon, carte scrisă dinlăuntru şi din afară, pecetluită cu şeapte peceţi.

2 Şi am văzut pre un înger tare, strigând cu glas mare: „Cine easte vreadnic a deşchide cartea şi a dezlega peceţile ei?”

3 Şi nime nu putea în ceriu, nici pre pământ, nici supt pământ, a deşchide cartea, nici a o vedea pre ea.

4 Şi eu plângeam mult, de vreame ce nimenea nu s-au aflat vreadnic a deşchide şi a ceti cartea, nici a vedea pre ea.

5 Şi unul din bătrâni zisă cătră mine: „Nu plânge! Iată, au biruit leul, cel din seminţiia Iudei, rădăcina lui David, ca să deşchiză cartea şi să dezleage ceale şeapte peceţi ale ei”.

6 Şi am văzut şi, iată, în mijlocul scao-nului şi a celor patru fieri şi în mijlocul bătrânilor, un Miel stând, ca cum ar fi fost junghiiat, având şeapte coarne şi şeapte ochi, care sânt ceale şeapte duhuri a lui Dumnezeu, trimise în tot pământul.

7 Şi au venit şi au luat cartea din dreapta Celui ce şedea pre scaon.

8 Şi deacă au luoat cartea, ceale patru fiiară şi cei doaozeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fieştecarele alăute şi blide de aur, pline de amirosituri, care sânt rugăciunile sfinţilor.

9 Şi cântă cântare noao, zicând: „Vreadnic eşti să iai cartea şi să deşchizi peceţile ei, că Te-ai junghiiat şi ne-ai răscumpărat pre noi lui Dumnezeu, cu sângele Tău, din toată săminţiia şi limba şi norodul şi neamul.

10 Şi ne-ai făcut pre noi, Dumnezeul nostru, împăraţi şi preoţi, şi vom împărăţi pre pământ”.

11 Şi am văzut şi am auzit glas de îngeri mulţi, împrejurul scaonului şi ale fiiarălor şi al bătrânilor, şi era numărul lor mii de mii,

12 Zicând cu glas mare: „Vreadnic e Mielul, Carele S-au junghiiat ca să ia puteare şi bogăţie şi înţălepciune şi tărie şi cinste şi mărire şi binecuvântare!

13 Şi toată făptura care easte în ceriu şi pre pământ şi supt pământ şi ceale ce sânt în mare şi toate ceale dintr-însele am auzit, zicând: „Celui ce şeade în scaon şi Mielului, binecuvântare şi cinste şi mărire şi puteare, în veacii veacilor!”

14 Şi ceale patru fieri zicea: „Amin!” Şi cei doaozeci şi patru de bătrâni au căzut şi s-au închinat Celui viu, în veacii veacilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.