×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 3

Lui Ioan să porunceaşte să scrie besearicilor Sardiei, Filadelfiei şi Laodichiei. Pre cei ce rătăcesc cu îngroziri chemându-i la pocăinţă, iară pre alţii, lăudând. Şi zicând că Dumnezeu bate la uşă, ca să între la cel ce va deşchide.

1 Şi îngerului besearicii din Sardis scrie: Aceastea zice Cel ce are şeapte duhuri a lui Dumnezeu şi şeapte steale: «Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti şi eşti mort.

2 Priveghiiază şi întăreaşte cealelalte care sânt muritoare. Că n-am aflat faptele tale deplin înaintea lui Dumnezeu.

3 Drept aceaea, adu-ţi aminte cum ai luat şi ai auzit, şi ţine şi te pocăiaşte. Iară de nu vei priveghea, voiu veni la tine ca furul şi nu vei şti în ce ceas voiu veni la tine.

4 Ai puţine nume şi în Sardis, care nu ş-au întinat veşmintele sale, şi vor umbla cu Mine în albe, că vreadnici sânt.

5 Cel ce biruiaşte, acesta să va îmbrăca în haine albe şi nu voiu ştearge numele lui din cartea vieţii şi voiu mărturisi numele lui înaintea Părintelui Mieu şi înaintea îngerilor Lui.

6 Cel ce are ureachie auză ce zice besearicilor Duhul».

7 Şi îngerului besearicii din Filadelfia scrie: Aceastea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Carele are cheaiia lui David, Cel ce deşchide şi nime nu închide şi Cel ce închide şi nime nu deşchide:

8 «Ştiu faptele tale; iată, am dat înaintea ta uşe deşchisă şi nime nu o poate închide, că mică puteare ai, şi ai ţinut cuvântul Mieu, şi nu ai tăgăduit numele Mieu.

9 Iată, dau din sinagoga satanii acelor ce să zic pre sine jidovi şi nu sânt, ci mint; iată, voiu face pre ei să vie şi să se închine înaintea picioarelor tale şi să ştie că te-am iubit pre tine.

10 Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Meale şi Eu te voiu păzi pre tine de ceasul ispitii ce va să vie preste toată lumea ca să ispitească pre cei ce lăcuiesc pre pământ.

11 Iată, viu curând; ţine ce ai, ca nimenea să nu-ţi ia cununa ta.

12 Pre cel ce biruiaşte îl voiu face stâlp în besearica Dumnezeului Mieu şi nu va ieşi mai mult afară şi voiu scrie preste el numele Dumnezeului Mieu şi numele cetăţii Dumnezeului Mieu, a noului Ierusalim, care să pogoară din ceriu de la Dumnezeul Mieu, şi numele Mieu nou.

13 Cel ce are ureachie auză ce zice besearicilor Duhul».

14 Şi îngerului besearicii laodichiianilor scrie: Aceastea zice Amin, mărturiia credincioasă şi adevărată, începutul zidirii lui Dumnezeu:

15 «Ştiu faptele tale; că nici eşti reace, nici cald. O, de ai fi reace au cald!

16 Iară, fiindcă eşti stâmpărat, şi nici cald, nici reace, te voiu borî din gura Mea.

17 Că zice că: ‚Bogat sânt şi m-am îmbogăţit şi de nimică nu am lipsă!’ Şi nu ştii că tu eşti ticălos şi mişel şi sărac şi orb şi gol!

18 Sfătuiescu-te să cumperi de la Mine aur lămurit din foc, ca să te îmbogăţeşti, şi în haine albe ca să te îmbraci şi să nu să vază ruşinea golăciunii tale, şi unge cu coliriu ochii tăi, ca să vezi.

19 Eu ori pre câţi iubesc îi mustru şi îi cert; răvneaşte, dară, şi te pocăiaşte.

20 Iată, stau la uşe şi bat; de va auzi cineva Evrei glasul Mieu şi va deşchide uşea, voiu întra la el şi voiu cina cu el, şi el cu Mine.

21 Celui ce biruiaşte voiu da lui să şează cu mine în scaonul Mieu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Mieu în scaonul Lui.

22 Cel ce are ureachie auză ce zice besearicilor Duhul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.