×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 22

Lemnul vieţii, udat de râul apei ceii vie, în toată luna dă rodul său. Nici blăstăm, nici o noapte nu easte în cetate. Iară îngerul, cel ce arată lui Ioan cum că aceastea curând vor veni, nu lasă pre Ioan să se închine lui şi zice cum că drepţii vor întra în cetate. Iară cei necredincioşi afară să vor lăpăda. Şi mărturiseaşte, ca nimene să nu adaogă sau să împuţineaze ceva la prorociia aceasta.

1 Şi mi-au arătat mie râu limpede al apii vieţii, luminos ca cristalul, ieşind din scaonul lui Dumnezeu şi al Mielului.

2 În mijlocul uliţii ei şi a râului, dincoace şi dincolo, lemnul vieţii, făcând doaosprăzeace roduri, în fieştecarea lună dându-şi rodul său; şi frunzăle lemnului spre sănătatea neamurilor.

3 Şi tot blăstămul nu va fi acolo. Şi scaonul lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi într-însa, şi slugile Lui vor sluji Lui.

4 Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui în frunţile lor.

5 Şi noapte nu va fi acolo şi nu au lipsă de făclie şi de lumina soarelui, că Domnul Dumnezeu va lumina pre ei. Şi vor împărăţi în veacii veacilor.

6 Şi îmi zisă mie: „Aceaste cuvinte sânt credincioasă şi adevărate şi Domnul Dumnezeul sufletelor prorocilor au trimis pre îngerul Său să areate robilor Săi ceale ce trebuie să fie degrab.

7 Iată, viu degrabă. Fericit e cel ce păzeaşte cuvintele prorociei cărţii aceştiia!”

8 Şi eu, Ioan, văzând şi auzind aceastea, şi după ce am auzit şi am văzut, am căzut înaintea picioarelor îngerului ce-mi arăta mie aceastea, să mă închin.

9 Şi mi-au zis: „Vezi, să nu faci! Că dimpreună cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce ţân cuvintele cărţii aceştiia, slujitoriu sânt. Lui Dumnezeu te închină!”

10 Şi mi-au zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei cărţii acestiia, că vreamea aproape easte.

11 Cel ce face strâmbătate mai facă strâmbătate, şi cel ce spurcă mai spurce, şi cel drept mai facă dreptate, şi cel sfânt să se mai sfinţască.

12 Iată, viu curând, şi plata Mea cu Mine, ca să dau fieştecăruia după cum va fi fapta lui.

13 Eu sânt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, Cel dintâiu şi Cel de pre urmă.

14 Fericiţi ciei ce fac poruncile Lui, ca să fie putearea lor în lemnul vieţii, şi pre porţi să între în cetate.

15 Iară afară cânii şi fermecătorii şi curvarii şi ucigaşii şi închinătorii idolilor şi tot cel ce iubeaşte şi face minciună!

16 Eu, Iisus, am trimis pre îngerul Mieu, ca să mărturisască voao aceastea în besearici. Eu sânt rădăcina şi sămânţa lui David, steaoa cea strălucitoare de dimineaţa.

17 Şi Duhul şi mireasa zic: «Vino!» Şi cel ce aude să zică: «Vino!» Şi cel însătoşat vie, şi cel ce vrea iaie apa vieţii în dar”.

18 Că mărturisesc la tot cel ce aude, cuvintele prorociei cărţii acestiia: De va adaoge neştine la aceastea, va pune Dumnezeu preste el toate bătăile ceale scrisă în cartea aceasta.

19 Şi de va scoate neştine din cuvintele prorociei cărţii aceştiia, va scoate Dumnezeu partea lui din cartea vieţii şi din cetatea cea sfântă şi din ceale scrisă în cartea aceasta.

20 Zice Cel ce mărturiseaşte aceastea: „Aşea, viu curând”. Amin! Aşea, vino, Doamne Iisuse!

21 Darul Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toţi! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.