×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 21

După ce să va înnoi ceriul şi pământul, cetatea cea noao, Ierusalimul, să arată mireasă de la Dumnezeu, gătită Mielului. Şi drepţii să măresc şi cei necredincioşi să aruncă în cuptoriul de foc. Să scrie şi să măsură zidul şi temeiurile, şi porţile cetăţii aceiia, care toate sânt aur şi glaje curată, pietri scumpe şi mărgăritariuri.

1 Şi am văzut ceriu nou şi pământ nou, că ceriul cel dintâiu şi pământul cel dintâiu au trecut şi marea nu mai easte.

2 Şi eu, Ioan, am văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou de la Dumnezeu, pogorând din ceriu gătită ca o mireasă împodobită bărbatului său.

3 Şi am auzit glas mare din ceriu, zicând: „Iată, lăcaşul lui Dumnezeu cu oameni, şi va lăcui cu ei şi ei vor fi noroadele Lui şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei, Dumnezeul lor.

4 Şi va ştearge Dumnezeu toată lacrăma de la ochii lor, şi moartea nu va fi mai mult, nici plângere, nici strigare, nici dureare nu va fi mai mult, că ceale dintâiu au trecut”.

5 Şi au zis Cel ce şedea pre scaon: „Iată, toate le fac noao!” Şi au zis cătră mine: „Scrie, că cuvintele aceastea adevărate şi credincioasă sânt”.

6 Şi mi-au zis mie: „S-au făcut! Eu sânt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Eu, celui însătoşeat, din fântâna apii vieţii voiu da în dar.

7 Cel ce va învinge toate va stăpâni, şi Eu voiu fi lui Dumnezeu, şi el va fi Mie fiiu.

8 Iară fricoşilor şi necredincioşilor şi păcătoşilor şi spurcaţilor şi ucigătorilor de oameni şi curvarilor şi fermecătorilor şi închinătorilor de idoli, şi tuturor mincinoşilor partea lor în cuptoriul cel de arde cu foc şi cu piiatră pucioasă, carea easte moartea cea de a doao”.

9 Şi au venit unul din cei şeapte îngeri, carii avea şeapte fiiale pline de şeapte bătăi mai de pre urmă, şi au grăit cu mine, zicând: „Vino să-ţi arăt ţie muiarea, mireasa Mielului”.

10 Şi m-au luoat pre mine, cu duhul, într-un munte mare şi înalt, şi mi-au arătat mie cetatea cea mare, Ierusalimul cel sfânt, pogorându-să din ceriu, de la Dumnezeu.

11 Şi are mărirea lui Dumnezeu şi lumina ei aseamenea pietrii ceii foarte scumpe, ca piiatra iaspisului celui ca cristalul.

12 Şi are zid mare şi înalt şi are doaosprăzeace porţi şi în porţi doisprăzeace îngeri şi nume scrise, care sânt a doaosprăzeace săminţii a fiilor lui Israil.

13 De cătră răsărit trei porţi, de cătră miiazănoapte trei porţi, de cătră amiazăzi trei porţi, de cătră apus trei porţi.

14 Şi zidul cetăţii avea doaosprăzeace temelii, şi într-însele numele a doisprăzeace apostoli ai Mielului.

15 Şi cel ce vorbea cu mine avea măsură trestie de aur, ca să măsure cetatea şi porţile ei şi zidul ei.

16 Şi cetatea easte cu patru unghiuri, şi lungimea ei easte cât şi lărgimea. Şi au măsurat cu trestiia cetatea la doaosprăzeace stadii de doaosprăzeace mii lungimea, şi lăţimea şi înălţimea ei întocma sânt.

17 Şi au măsurat zâdul ei, de o sută patruzăci şi patru de coţi, măsura omului, carea easte a îngerului.

18 Şi ziduirea păreatelui ei iaspis, şi cetatea aur limpede, aseamenea glăjii ceii curate.

19 Şi temeiurile zidului cetăţii, cu toată piiatra scumpă împodobite: temeiul cel dintâiu, iaspis, al doilea, sapfir, al treilea, halchidon, al patrulea, smaragd,

20 Al cincilea, sardonix, al şeasălea, sardie, al şeaptelea, hrisolit, al optulea, viril, al noaolea, topazion, al zeacelea, hrisopras, al unsprăzeacelea, iachit, al doileasprăzeace, ametist.

21 Şi doaosprăzeace porţi, doaosprăzeace mărgăritariuri, şi fieştece poartă era dintr-un mărgăritariu, şi uliţa cetăţii aur limpede, ca şi glajea cea luminoasă.

22 Şi besearică nu am văzut în ea, că Domnul Dumnezeu Atotţiitoriul şi Mielul easte besearica ei.

23 Şi cetatea n-are lipsă de soare, nici de lună, ca să lumineaze în ea, că mărirea lui Dumnezeu o luminează pre ea, şi lumina ei, Mielul.

24 Şi neamurile mântuite întru lumina ei vor umbla, şi împăraţii pământului vor aduce mărirea şi cinstea sa într-însa.

25 Şi porţile ei zioa nu să vor închide, că noapte nu va fi acolo.

26 Şi vor aduce mărirea şi cinstea neamurilor într-însa.

27 Şi tot ce e spurcat nu va întra într-însa şi cel ce face spurcăciuni şi minciună, fără numai cei scrişi în Cartea vieţii Mielului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.