×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 2

Să porunceaşte lui Ioan ca să scrie părţii besearicilor Efesului, Smirnii, Pergamului şi Tiatiriei, lăudând pre cei ce nu au priimit învăţătura nicolaiteanilor. Iară pre alţii cu îngroziri îi chiiamă la pocăinţă. Şi să scârbeaşte şi de cel ce nici easte cald, nici reace. Şi celui ce biruiaşte făgăduiaşte dar.

1 Îngerului besearicii Efesului scrie: Aceastea zice Cel ce ţine ceale şeapte steale în dreapta Sa, Carele umblă în mijlocul celor şeapte sfeaşnice de aur:

2 «Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu poţi suferi pre cei răi şi ai ispitit pre cei ce să zic pre sine apostoli, şi nu sânt, şi i-ai aflat pre ei mincinoşi.

3 Şi ai suferit şi rabzi şi pentru numele Mieu te-ai ostenit şi nu ai încetat.

4 Ci am asupra ta, că dragostea ta cea dintâiu o ai părăsit.

5 Drept aceaea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăiaşte şi fă faptele ceale dintâiu; iară de nu, viu la tine curând şi voiu mişca sfeaşnicul tău din locul său, de nu te vei pocăi.

6 Ci aceasta ai, că urăşti faptele nicola-iteanilor, care şi Eu le urăsc.

7 Cine are ureachie, auză ce zice Duhul besearicilor: Celui ce va birui voiu da lui să mânânce din pomul vieţii, care easte în mijlocul raiului lui Dumnezeu».

8 Şi îngerului besearicii smirneanilor scrie: Aceastea zice Cel dintâiu şi Cel de pre urmă, Cel ce au murit şi au înviiat:

9 «Ştiu faptele tale şi năcazul şi sărăciia (ci bogat eşti) şi hula celor ce să zic pre sine jidovi, şi nu sânt, ci sinagoga satanii.

10 Nimica nu te teame de ceale ce vei să păţeşti, că, iată, diiavolul va să arunce dintru voi în temniţă, ca să vă ispitiţi, şi veţi avea necaz în zeace zile. Fii credincios până la moarte şi voiu da ţie cununa vieţii.

11 Cel ce are ureachie, să auză ce zice Duhul besearicilor: Cel ce biruiaşte nu să va răni de moartea cea de a doao».

12 Şi îngerului besearicii din Pergam scrie: Aceastea zice Cel ce are sabie ascuţită de amândouă părţile:

13 «Ştiu faptele tale şi unde lăcuieşti; unde e scaonul satanii; şi ţii numele Mieu şi nu ai lăpădat credinţa Mea şi în zilele în care Antipa, mărturiia Mea, cea credincioasă, carele s-au ucis la voi, unde lăcuiaşte satana.

14 Ci am asupra ta puţine, că ai acolo pre cei ce ţin învăţătura lui Valaam, carele învăţa pre Valac să puie sminteală înaintea fiilor lui Israil, ca să mănânce de ceale jertvite idolilor şi să curvească.

15 Aşea ai şi tu pre cei ce ţin învăţătura nicolaiteanilor, carea Eu o urăsc.

16 Pocăiaşte-te, iară de nu, curând voiu veni la tine şi mă voiu război cu ei, cu sabiia gurii Meale.

17 Cel ce are ureachie, să auză ce zice Duhul besearicilor: Celui ce biruiaşte voiu da lui să mânânce din mana cea ascunsă şi voiu da lui piatră albă, şi în piatră nume nou scris, care nimenea nu-l ştie, fără numai Cel ce-l ia».

18 Şi îngerului besearicii din Tiatir scrie: Aceastea zice Fiiul lui Dumnezeu, Cel ce are ochii Săi ca para focului şi picioarele Sale aseamenea cu arama de livan:

19 «Ştiu faptele tale şi dragostea şi slujba şi credinţa şi răbdarea ta, şi faptele tale ceale de pre urmă sânt mai multe decât ceale dintâiu.

20 Ci puţine am asupra ta, că laşi pre muiarea Iezavel, carea să zice pre sine prorociţă, a învăţa şi a amăgi pre robii Miei, a curvi şi a mânca ceale jertvite idolilor.

21 Şi i-am dat ei vreame ca să se pocăiască de curviia sa, şi nu s-au pocăit.

22 Iată, Eu o puiu pre ea în pat şi pre cei ce curvesc cu ea în necaz mare, de nu să vor pocăi de faptele sale.

23 Şi pre fiii ei îi voiu ucide cu moarte şi vor şti toate besearicile că Eu sânt Cel ce cerc rărunchii şi inimile şi voiu da voao unuia, fieştecăruia, după faptele voastre.

24 Iară zic voao şi celoralalţi din Tiatir, câţi nu au învăţătura aceasta şi cei ce nu au cunoscut adâncurile satanii, precum zic: Nu voiu pune preste voi altă greutate.

25 Însă, ce aveţi, ţineţi până voiu veni.

26 Şi celui ce biruiaşte şi păzeaşte până în sfârşit faptele Meale, voiu da lui puteare preste neamuri.

27 Şi va paşte pre eale cu toiag de fier, ca vasele de lut să vor zdrobi, precum şi Eu am luat de la Tatăl Mieu.

28 Şi voiu da lui steaoa cea de dimineaţa.

29 Cel ce are ureachie, auză ce zice besearicilor Duhul».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.