×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 19

Mărind sfinţii pre Dumnezeu pentru judecata curvii, să găteaşte nunta Mielului şi îngerul nu lasă pre Ioan să se închine lui. Şi ivindu-să oarecarele, şezind pre cal, cu oaste, Cel ce easte Cuvântul lui Dumnezeu şi Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor să războiaşte împrotiva fierii şi împrotiva împăraţilor pământului şi împrotiva oastei lor, şi într-aceaea să chiiamă pasările ceriului ca să mânce cărnurile lor.

1 Şi după aceastea, am auzit ca un glas mare de gloate multe, în ceriu, zicând: „Aliluiia! Mântuirea şi cinstea şi putearea, Domnului Dumnezeului nostru!

2 Că adevărate şi dreapte sânt judecăţile Lui, că au judecat pre curva cea mare, carea au stricat pământul cu curviia sa şi au izbândit sângele robilor Săi din mâna ei!”

3 Şi iară au zis: „Aliluiia!” Şi fumul ei s-au suit în veacii veacilor.

4 Şi au căzut cei doaozeci şi patru de bătrâni şi ceale patru fiiară şi s-au închinat lui Dumnezeu, Celui ce şeade pre scaon, zicând: „Amin! Aliluiia!”

5 Şi au ieşit glas din scaon, zicând: „Lăudaţi pre Dumnezeul nostru, toţi robii Lui şi cei ce vă teameţi de Dânsul şi cei mici şi cei mari!”

6 Şi am auzit ca un glas de gloată multă, şi ca un glas de ape multe şi ca un glas de tunete tari, zicând: „Aliluiia! Că au împărăţit Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul.

7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să dăm mărire Lui, că au venit nunta Mielului, şi muiarea Lui s-au gătit pre sine,

8 Şi s-au dat ei ca să se îmbrace cu vison curat şi strălucit, că visonul sânt îndreptările sfinţilor”.

9 Şi mi-au zis mie: „Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului!” Şi au zis cătră mine: „Aceaste cuvinte adevărate sânt a lui Dumnezeu”.

10 Şi am căzut înaintea picioarelor lui, ca să mă închin lui, şi au zis mie: „Vezi să nu faci! Împreună cu tine rob sânt şi cu fraţii tăi, carii au mărturiia lui Iisus. Lui Dumnezeu te închină, că mărturiia lui Iisus easte duhul prorociei”.

11 Şi am văzut ceriul deşchis şi, iată, un cal alb, şi Cel ce şedea pre el Să chema Credincios şi Adevărat şi întru dreptate judecă şi să războiaşte.

12 Iară ochii Lui ca para focului, şi în capul Lui cununi multe, având nume scris, care nume nu-l ştie, fără numai El.

13 Şi îmbrăcat cu haină stropită cu sânge şi să chiiamă numele Lui: Cuvântul lui Dumnezeu.

14 Şi oştile din ceriu urma pre El, pre cai albi, îmbrăcaţi fiind cu vison alb şi curat.

15 Şi din gura Lui iase sabie, de amândouă părţile ascuţită, ca cu dânsa să bată neamurile. Şi El va paşte pre eale cu toiag de fier şi El calcă teascul vinului iuţimii şi mâniia Atotţiitoriului Dumnezeu.

16 Şi are în haina şi în coapsa Sa nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

17 Şi am văzut pre un înger stând în soare, şi au strigat cu glas mare, zicând tuturor paserilor zburătoare din mijlocul ceriului: „Veniţi şi vă adunaţi la cina cea mare a lui Dumnezeu,

18 Ca să mâncaţi cărnurile împăraţilor şi cărnurile căpitanilor şi cărnurile celor tari şi cărnurile cailor şi a celor ce şed pre ei şi cărnurile tuturor a celor slobozi şi a celor robi şi a celor mici şi a celor mari!”

19 Şi am văzut pre fiiară şi pre împăraţii pământului şi tabăra lor adunată, ca să facă războiu cu Cel ce şeade pre cal şi cu tabăra Lui.

20 Şi s-au prins fiiara şi cu ea prorocul cel mincinos, carele au făcut seamne înaintea ei, cu care au amăgit pre cei ce au luat sămnul fierii şi pre cei ce s-au închinat chipului ei. Vii s-au trimis aceşti doi în cuptoriul cu foc, care arde cu piiatră pucioasă.

21 Şi ceialalţi s-au ucis cu sabiia Celui ce şedea pre cal, carea ieşea din gura Lui, şi toate paserile s-au săturat din cărnurile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.