×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 18

Cădearea Vavilonului, judecata, bătăi şi pedeapse, pentru care împăraţii şi neguţătorii pământului, cei ce odinioară s-au lipit de el, amar vor plânge. Iară ceriul, apostolii şi prorocii să vor bucura.

1 Şi după aceasta, am văzut înger pogorându-să din ceriu, care avea puteare mare, şi pământul s-au luminat de mărirea lui.

2 Şi au strigat întru tărie cu glas mare, zicând: „Au căzut Vavilonul cel mare şi s-au făcut lăcaş dracilor şi pază a tot duhul necurat şi pază a toată pasărea necurată şi urâtă.

3 Că din vinul măniei curviei ei au beut toate neamurile, şi împăraţii pământului cu ea au curvit, şi neguţătorii pământului din putearea desfătărilor ei s-au îmbogăţât”.

4 Şi am auzit glas din ceriu zicând: „Ieşiţi dintr-însa, norodul mieu, ca să nu vă împărtăşiţi păcatelor ei şi ca să nu luaţi din bătăile ei.

5 Că au ajuns păcatele ei până la ceriu şi Şi-au adus aminte Dumnezeu de nedreptăţile ei.

6 Daţi ei, precum şi ea v-au dat voao, şi îi îndoiţi ei îndoite după faptele ei; în păha-rul cu care au amestecat, mestecaţi ei îndoit.

7 Cât s-au mărit pre sine şi întru desfătări au fost, atâta chin şi plângere daţi ei. Că zice în inima sa: «Şez împărăteasă şi văduvă nu sânt şi plângere nu voiu vedea!»

8 Pentru aceaea, într-o zi vor veni bătăile ei: moartea şi plângerea şi foamea, şi cu foc va arde, că tare e Domnul Dumnezeu, Cel ce o judecă pre ea.

9 Şi vor jeli pre ea şi vor plânge de ea împăraţii pământului, cei ce au curvit şi s-au dezmirdat cu ea, când vor vedea fumul focului ei,

10 Departe sânt pentru frica chinului ei, zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, Vavilonul, cetatea cea tare, că într-un ceas au venit judecata ta!»

11 Şi neguţătorii pământului plâng şi jelesc pre ea, că negoţul lor nime nu-l cumpără mai mult.

12 Negoţul aurului şi al argintului şi al petrii scumpe şi al mărgăritariului şi al visonului şi al porfirii şi al mătăsii şi al ruşealei şi tot lemnul tuinului şi tot vasul de elefant şi tot vasul de lemn scump şi de aramă şi de fier şi de marmore,

13 Şi scorţişoare şi mirodenii şi mirul şi tămâia şi vinul şi untuldelemn şi făina de grâu şi grâul şi dobitoacele şi oile şi caii şi căruţele şi robii şi sufletele oamenilor.

14 Şi poamele poftei sufletului tău s-au depărtat de la tine, şi toate ceale grase şi veasele au perit de la tine şi mai mult nu le vei afla.

15 Neguţătorii acestora, carii s-au îmbogăţit de la ea, departe vor sta pentru frica chinului ei, plângând şi tânguind,

16 Şi zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, îmbrăcată cu vison şi cu porfiră şi cu roşiu şi cea aurită cu aur şi cu piiatră scumpă şi cu mărgăritariuri! Că într-un ceas au pustiit atâtea bogăţii!»

17 Şi tot chivernisitoriul şi toată gloata corăbiei şi corăbiiarii şi oricâţi lucră în mare de departe au stătut,

18 Şi văzind fumul focului ei au strigat, zicând: «Carea au fost aseamenea aceştii cetăţi mari?»

19 Şi ş-au pus pulbere pre capetele sale şi au strigat cu plângere şi cu tânguire, zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, întru carea s-au îmbogăţit de preţul ei toţi cei ce au corăbii în mare, că într-un ceas s-au pustiit!»

20 Bucură-te de ea, ceriule şi sfinţii apostoli şi proroci, că au judecat Dumnezeu judecata voastră dintr-însa”.

21 Şi un înger tare au rădicat o piiatră ca de moară şi o au aruncat în mare, zicând: „Aşea de reapede să va arunca Vavilonul, cetatea cea mare, şi nu să va afla!

22 Şi glasul alăutarilor a musicilor şi a fluieraşilor şi a trâmbitaşilor nu să va auzi mai mult întru tine; şi tot meşterul a tot meşteşugul nu să va afla mai mult în tine, şi sunetul morii nu să va auzi mai mult în tine.

23 Şi lumina făcliei nu va lumina mai mult în tine, şi glas de mire şi de mireasă nu să va auzi mai mult în tine; că neguţătorii tăi era boiarii pământului, căci cu fermecătoriia ta s-au înşelat toate neamurile.

24 Şi într-însa s-au aflat sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ucişi pre pământ”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.