×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 11

Ioan, măsurând besearica, aude că vor propovedui doao mărturii, pre care fiiara ceaea ce din mare să va sui îi va omorî. Iară ei, înviind, să suie în ceriu şi cu cutremur de pământ să omoară şeapte mii de oameni. Şi la cântarea îngerului celui de al şeaptelea, cei 24 de bătrâni mulţămesc lui Dumnezeu.

1 Şi mi s-au dat mie trestie, aseamenea unui toiag, şi au stătut îngerul, zicând: „Scoală-te şi măsură besearica lui Dumnezeu şi oltariul şi pre cei ce să închină într-însa,

2 Şi tinda cea din afară de besearică o lapădă afară şi să nu o măsuri, că s-au dat neamurilor; şi cetatea cea sfântă o vor călca patruzeci şi doao de luni.

3 Şi voiu da la doao mărturii ale meale, şi îmbrăcaţi cu saci vor proroci o mie doao sute şeasăzăci de zile.

4 Aceştia sânt doi maslini şi doao sfeaşnice ce stau înaintea Dumnezeului pământului.

5 Şi de va vrea neştine să le strice lor, foc va ieşi din gura lor şi va mistui pre vrăjmaşii lor; şi de va vrea neştine a le face strâmbătate, aşea trebuie acela să se omoară.

6 Aceştia au puteare a închide ceriul ca să nu ploao ploaie în zilele prorociei lor; şi puteare au preste ape a le întoarce în sânge şi a bate pământul cu toată bătaia, ori de câte ori vor vrea.

7 Şi deacă vor sfârşi mărturisirea sa, fiiara carea să suie din adânc va face războiu cu ei, şi îi va birui pre ei şi-i va omorî pre ei.

8 Şi trupurile lor vor zăcea în uliţa cetăţii ceii mari, carea duhovniceaşte să chiiamă Sodoma şi Eghipt, unde Domnul nostru s-au răstignit.

9 Şi vor vedea din noroade şi din seminţii şi din limbi şi din neamuri trupurile lor în trei zile şi o jumătate, şi trupurile lor nu vor lăsa să le puie în mormânturi.

10 Şi cei ce lăcuiesc pre pământ să vor bucura de ei şi să vor veseli şi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi proroci au chinuit pre cei ce lăcuiesc pre pământ.

11 Şi după aceale trei zile şi o jumătate, duh de viiaţă de la Dumnezeu au întrat în ei şi au stat pre picioarele sale, şi frică mare au căzut preste cei ce să uita la ei.

12 Şi au auzit glas mare din ceriu, zicând lor: „Suiţi-vă aici!” Şi s-au suit în ceriu pre nori şi i-au văzut pre ei vrăjmaşii lor.

13 Şi în ceasul acela s-au făcut mare cutremur de pământ şi au căzut a zeacea parte de cetate, şi întru acel cutremur de pământ s-au omorât şeapte mii de nume de oameni şi ceialalţi s-au înfricoşat şi au dat mărire Dumnezeului ceriului.

14 Al doilea „vai” au trecut, iată, al treilea „vai” vine curând.

15 Şi au trâmbiţat al şeaptelea înger şi s-au făcut glasuri mari în ceriu, zicând: „Făcutu-s-au lumea aceasta a Domnului nostru şi a Hristosului Lui şi va împărăţi în veacii veacilor”.

16 Şi cei doaozeci şi patru de bătrâni, carii şed înaintea lui Dumnezeu în scaonele sale, au căzut pre feaţele sale şi s-au închinat lui Dumnezeu,

17 Zicând: „Mulţămim Ţie, Doamne Dum-nezeule, Atotţiitoriule, Cel ce eşti şi Cel ce erai şi Cel ce vei să vii, că ai luat putearea Ta cea mare şi ai împărăţit.

18 Şi neamurile s-au mâniiat şi-au venit mâniia Ta şi vreamea a judeca pre cei morţi şi a da plată robilor Tăi, prorocilor şi sfinţilor, şi celor ce să tem de numele Tău, celor mici şi celor mari, şi a piiarde pre cei ce strică pământul”.

19 Şi s-au deşchis besearica lui Dumnezeu în ceriu şi s-au văzut sicriiul legii Lui în besearica Lui, şi s-au făcut fulgeri şi glasuri şi tunete şi cutremur de pământ şi grindine mare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.