×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN APOSTOL

Capitolul 1

Lui Ioan, fiind izgonit în ostrovul Patmos, să porunceaşte ca ceale ce va vedea să le scrie celor şeapte besearici ale Asiei, care s-au însămnat prin şeapte şfeaşnice, ce le-au văzut împrejurul Fiiului Omenesc. Şi scrie în ce chip aici s-au arătat lui Fiiul Omenesc.

1 Descoperirea lui Iisus Hristos, carea Dumnezeu I-au dat Lui, ca să areate robilor Săi ceale ce să cad să fie degrab; şi au înştiinţat trimiţând, prin îngerul Său, robului Său Ioan,

2 Cel ce au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturisirea lui Iisus Hristos şi oricâte au văzut.

3 Fericit e cel ce ceteaşte şi cei ce aud cuvintele prorociei aceştiia şi păzăsc ceale scrise într-însa, că vreamea aproape easte.

4 Ioan, celor şeapte besearici din Asiia: Dar, voao, şi pace de la Cel ce easte şi Cel ce era şi Cel ce va să vie şi de la şeapte duhuri, care sânt înaintea scaonului Lui,

5 Şi de la Iisus Hristos, Mărturisitoriul cel credincios, Cel Întâiu Născut din morţi Stăpânul împăraţilor pământului, Carele ne-au iubit pre noi şi cu sângele Său ne-au Colos. spălat de păcatele noastre,

6 Şi ne-au făcut împăraţi şi preoţi lui Dumnezeu şi Tatălui Său, Lui mărirea şi putearea, în veacii veacilor! Amin!

7 Iată, vine cu nori şi Îl va vedea pre El tot ochiul şi cei ce L-au împuns şi vor plânge înaintea Lui toate săminţiile pământului. Aşea. Amin!

8 „Eu sânt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, zice Domnul, Cel ce easte şi Cel ce era şi Cel ce va să vie, Atotputearnicul”.

9 Eu, Ioan, cel ce sânt şi fratele vostru şi părtaş întru necazul şi întru împărăţiia şi răbdarea lui Iisus Hristos, fost-am în ostrovul ce să chiiamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea lui Iisus Hristos.

10 Fost-am în duh, într-o zi duminecă, şi am auzit după mine glas mare ca de trâmbiţă,

11 Zicând: „Eu sânt Alfa şi Omega, Cel dintâiu şi Cel de pre urmă şi ce vezi scrie în carte şi trimite celor şeapte besearici ce sânt în Asiia, la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la Tiiatir şi la Sardis şi la Filadelfiia şi la Laodichiia”.

12 Şi m-am întors să văz glasul ce vorbiia cu mine şi, întorcându-mă, am văzut şeapte sfeaşnice de aur.

13 Şi, în mijlocul acelor şeapte sfeaşnice, aseamenea Fiiului Omenesc, îmbrăcat cu haină lungă şi încins la ţiţe cu brâu de aur.

14 Iară capul Lui şi părul alb ca lâna albă, ca zăpada, şi ochii Lui, ca para focului.

15 Şi picioarele Lui, aseamenea cu arama de Livan, ca într-un cuptoriu fiind arse, şi glasul Lui, ca glas de ape multe.

16 Şi în mâna Sa cea dreaptă având şeapte steale; şi din gura Lui sabie de amândoao părţile ascuţită ieşind; şi faţa Lui ca soarele străluceaşte întru putearea Sa.

17 Şi, deacă L-am văzut pre El, am căzut la picioarele Lui ca un mort. Şi au pus mâna Sa cea dreaptă preste mine, zicând mie: „Nu te teame! Eu sânt Cel dintâiu şi Cel de pre urmă,

18 Şi Cel ce sânt viu; şi am fost mort, şi, iată, viu sânt, în veacii veacilor. Amin! Şi am cheile iadului şi ale morţii.

19 Scrie ceale ce ai văzut şi ceale ce sânt şi ceale ce vor să fie după aceastea.

20 Taina celor şeapte steale care le-ai văzut în dreapta Mea şi ceale şeapte sfeaşnice de aur: ceale şeapte steale sânt îngerii celor şeapte besearici, ceale şeapte sfeaşnice care le-ai văzut şeapte besearici sânt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.