×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IUDA

Capitolul 1

Îndeamnă să stea vitejeaşte în credinţa cea dată odată împrotiva celor necuraţi şi neînfrânaţi, adăogând despre muncile acestora, ca şi a jidovilor şi a sodomleanilor. Că şi aceştia, netemându-să de nimenea, neînfrânat să pornisă spre toată râvna trupească, pre carii cu multe lucruri îi asamănă. Şi acestora le aduce aminte de Enoh şi de prorociile apostolilor despre ei.

1 Iuda, sluga lui Iisus Hristos şi fratele lui Iacov, celor sfinţiţi întru Dumnezeu-Tatăl şi de Iisus Hristos păziţi, chemaţi:

2 Mila voao şi pacea şi dragostea să se înmulţască!

3 Iubiţilor, toată nevoinţa făcând a scrie voao de cea de obşte mântuire, de lipsă am avut a vă scrie voao, rugându-vă să staţi vitejeaşte pentru credinţa cea dată sfinţilor odată.

4 Că au întrat nişte oameni, oarecarii, de mult, mai nainte rânduiţi spre această osândă, necuraţi, carii schimbă darul Dumnezeului nostru întru spurcăciune şi pre sângur Dumnezeu Stăpânul şi pre Domnul nostru Iisus Hristos tăgăduiesc.

5 Iară voiu să vă aduc aminte, ştiind şi voi aceasta odată, că Domnul, după ce au scos pre norod din pământul Eghiptului, mai pre urmă pre cei ce nu au crezut i-au pierdut.

6 Şi pre îngerii, carii nu şi-au păzit deregătoriia sa, ci şi-au lăsat lăcaşul său spre judecata zilei ceii mari, legăturilor celor veacinice supt negură îi ţine.

7 Precum Sodoma şi Gomora, şi cetăţile ceale dimprejurul lor, care întru acelaşi chip curvea şi umbla în urma altui trup, sânt puse întru pildă a focului de veaci, judecată luând.

8 Aseamenea şi aceştia, visuri văzând, trupul îşi spurcă şi de domnie să lapădă şi mărirea hulesc.

9 Iară Mihail Arhanghelul, când cu diiavolul pricindu-să au grăit de trupul lui Moisi, nu au cutezat să aducă judecată de hulă, ci au zis: „Cearte-te pre tine Domnul!”

10 Iară aceştia câte nu ştiu hulesc, şi, câte după fire ca nişte dobitoace necuvântătoare ştiu, întru acealea să spurcă.

11 Vai, celor ce au umblat în calea lui Cain şi întru înşelăciune cu mita lui Valaam s-au vărsat şi întru împrotivirea cuvintelor lui Core au perit!

12 Aceştia sânt întră dragostele voastre spurcătorii, împreună cu voi mâncând, făr’ de teamere pre sâne păscându-să; nori făr’ de apă care să poartă de vânturi, copaci tomnateci neroditori, de doao ori morţi, dezrădăcinaţi,

13 Valuri de mare, făr’ de linişte spumegându-şi ruşinile sale, steale rătăcitoare, cărora negura întunearecului în veaci să ţâne.

14 Şi au prorocit de aceştia şi Enoh, cel al şeaptelea de la Adam, zicând: „Iată, va veni. Domnul, întru mii de sfinţii Săi,

15 Să facă judecată împrotiva tuturor şi să pedepsască pre toţi necuraţii lor de toate faptele păgânătăţii lor, cu care au făcut fărdeleage, şi de toate cuvintele lor ceale iuţi care au grăit împrotiva lui păcătoşii cei necuraţi”.

16 Aceştia sânt cârtitori, grăitori de rău, carii umblă după poftele sale cu păgânătate şi cu călcare de leage şi gurile lor grăiesc ceale trufaşe, mirându-să de feaţe pentru vreao dobândă.

17 Iară voi, iubiţilor, aduceţi-vă aminte de cuvintele care s-au zis mai nainte de la. apostolii Domnului nostru Iisus Hristos.

18 Pentru că au zis voao că în vreamea de. apoi vor fi batjocoritori, carii vor umbla după poftele sale ceale necurate.

19 Aceştia sânt carii să osâbesc pre sâne şi sânt trupeşti, neavând duh.

20 Iară voi, iubiţilor, întru sfântă credinţa voastră zidindu-vă şi întru Duhul Sfânt rugându-vă,

21 Pre voi sânguri întru dragostea lui Dumnezeu să vă păziţi, aşteptând mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viiaţa de veaci.

22 Şi pre unii să-i miluiţi, luându-le sama,

23 Iară pre alţii cu frică să-i mântuiţi, răpindu-i din foc, şi să-i certaţi cu teamere, urând şi haina din trup, cea spurcată.

24 Iară Celui ce poate să vă păzască pre voi făr’ de păcat şi nespurcaţi şi să vă puie înaintea feaţii măririi Sale, făr’ de prihană, întru bucurie,

25 Unuia, Preaînţăleptului Dumnezeului, Mântuitoriului nostru, slavă şi mărire, stăpânie şi puteare, şi acum şi întru toţi veacii! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.