×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN, 1

Capitolul 2

Iisus Hristos e Mijlocitoriul nostru la Tatăl şi curăţitoriu de păcate a toată lumea. Iară cu ţinearea poruncilor lui Dumnezeu, să arată cunoştinţa lui Dumnezeu cea adevărată şi iubirea; carea e porunca cea veachie şi cea noao. Cine easte în lumină şi întru întunearec. Scrie la multe fealiuri de vârste, chemând de la iubirea lumii şi de cătră eritici, şi dojenind, ca să se lipească de credinţa cea priimită odată, urmând povăţuirea Duhului Sfânt.

1 Feţii miei, aceastea scriu voao, ca să nu păcătuiţi; şi de va păcătui cineva, Mângăitoriu avem cătră Tatăl pre Iisus Hristos cel drept.

2 Şi Acesta easte curăţire de păcatele noastre şi nu numai de ale noastre, ci şi de ale a toată lumea.

3 Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut pre Dânsul, deaca păzim poruncile Lui.

4 Cel ce zice: „L-am cunoscut pre El” şi poruncile Lui nu le păzeaşte mincinos easte, şi întru dânsul adevăr nu easte.

5 Iară cel ce păzeaşte cuvântul Lui, cu adevărat întru acela dragostea lui Dumnezeu deplină easte. Întru aceasta cunoaştem că întru Dânsul sântem.

6 Cel ce zice că petreace întru Dânsul deatoriu easte, precum au umblat Acela, şi el să umble aşea.

7 Fraţilor, nu scriu voao poruncă noao, ci poruncă veachie, carea aţi avut de la început. Porunca cea veachie easte cuvântul care l-aţi auzit de la început.

8 Iarăşi poruncă noao scriu voao, carea adevărată easte întru Dânsul şi întru voi, că întunearecul au trecut şi lumina cea adevărată, iată, luminează.

9 Cel ce zice că easte în lumină şi pre fratele său ureaşte întru întunearec easte până acum.

10 Cel ce iubeaşte pre fratele său în lumină petreace şi sminteală întru dânsul nu easte.

11 Iară cel ce ureaşte pre fratele său întru întunearec easte şi întru întunearec umblă, şi nu ştie încătro mearge, că întunearecul au orbit ochii lui.

12 Scriu voao, fiilor, că să iartă voao păcatele pentru numele Lui.

13 Scriu voao, părinţilor, că aţi cunoscut pre Cel ce easte din început. Scriu voao, tinerilor, că aţi biruit pre cel viclean. Scriu voao, pruncilor, că aţi cunoscut pre Tatăl.

14 Scris-am voao, părinţilor, că aţi cunoscut pre Cel ce easte din început. Scris-am voao, tinerilor, că sânteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu petreace întru voi şi aţi biruit pre cel viclean.

15 Nu iubireţi lumea, nici ceale din lume. De iubeaşte cineva lumea, nu easte dragostea Tatălui întru dânsul.

16 Pentru că tot ce easte în lume pofta trupului easte, şi pofta ochilor şi trufiia vieţii nu easte de la Tatăl, ci din lume easte.

17 Şi lumea treace şi pofta ei. Iară cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veaci.

18 Fiilor, ceasul cel de apoi easte; şi precum aţi auzit că antihrist vine şi acum mulţi antihristi s-au făcut, de unde ştim că easte ceasul cel de apoi.

19 Dintru noi au ieşit, ci nu era dintru noi, că de ar fi fost dintru noi ar fi rămas cu noi, ci ca să se areate că nu sânt toţi dintre noi.

20 Şi voi ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate.

21 Nu am scris voao ca cum nu aţi şti adevărul, ci ca cum l-aţi şti şi cum că nici o minciună nu easte din adevăr.

22 Cine easte mincinos, fără numai cel ce tăgăduiaşte că Iisus nu easte Hristos? Acesta easte antihrist, carele tăgăduiaşte pre Tatăl şi pre Fiiul.

23 Tot cel ce tăgăduiaşte pre Fiiul nici pre Tatăl nu are; iară cel ce mărturiseaşte pre Fiiul şi pre Tatăl are.

24 Iară voi ce aţi auzit de la început întru voi să rămâie; şi, de va rămânea întru voi ce aţi auzit de la început, şi voi în Fiiul şi în Tatăl veţi rămânea.

25 Şi aceasta easte făgăduinţa carea însuşi o au făgăduit noao, viiaţa cea de veaci.

26 Aceastea am scris voao, pentru cei ce vă înşală pre voi.

27 Şi voi ungerea carea aţi luat de la Dânsul întru voi să rămâie şi nu aveţi lipsă ca să vă înveaţe pre voi cineva; ci precum ungerea aceaea vă învaţă pre voi de toate şi adevărată easte şi nu easte mincinoase; şi precum v-au învăţat pre voi, rămâneţi întru aceaea.

28 Şi acum, fiilor, rămâneţi întru aceasta, ca să avem îndrăzneală când Să va arăta şi să nu ne ruşinăm de Dânsul la venirea Lui.

29 De ştiţi că easte drept, să ştiţi că tot cel ce face dreptatea de la Dânsul s-au născut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.