×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 2

Capitolul 2

Pre mulţi vor înşăla prorocii cei mincinoşi, dară greu să vor pedepsi, precum cei răi în vreamea potopului. Şi despre sodomleani. Înfruntă obiceaiurile ceale reale, a celor ce sânt foarte desfrânaţi în desmierdări.

1 Şi au fost şi proroci mincinoşi în norod, precum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, carii vor băga eresuri pierzătoare şi să vor lepăda de Stăpânul Cel ce i-au răscumpărat pre ei, aducându-şi lor grabnică perire.

2 Şi mulţi vor mearge în urma necurăţiilor lor, prin carii să va huli calea adevărului.

3 Şi cu mulţimea cuvintelor celor amăgitoare vor vâna pre voi, a cărora judecata încă demult nu să zăboveaşte şi piiarderea lor nu dormitează.

4 Că, de vreame ce Dumnezeu pre îngerii carii au greşit nu i-au iertat, ci, cu lanţurile întunearecului în tartar legându-i, i-au dat spre judecată a să păzi,

5 Şi lumii ceii dintâiu nu au părtinit, ci pre Noe, al optulea mărturisitoriu al dreptăţii l-au păzit, potop lumii celor necredincioşi aducând,

6 Şi cetăţile sodomleanilor şi ale Gomorului, arzindu-le cu sfărmare, le-au osândit, puind pildă celor ce vor să facă necurăţie,

7 Şi pre dreptul Lot, carele era năcăjit de petreacerea cea dimpreună a celor făr’ de leage, întru necurăţie, l-au izbăvit,

8 Că, cu vedearea şi cu auzul, dreptul acela vieţuind între dânşii, din zi în zi, îşi muncea sufletul cel drept cu faptele lor ceale făr’ de leage.

9 Ştie Domnul pre cei credincioşi a-i izbăvi de ispită, iară pre cei nedrepţi la zioa judecăţii a-i păzi, ca să se muncească;

10 Iară mai vârtos pre cei ce umblă după trup, întru pofta spurcăciunii, şi de domnie nu grijesc, îndrăzneţi, carii îşi plac loruşi măririle hulind, nu să cutremură;

11 Unde îngerii, cu tăriia şi cu putearea mai mari fiind, nu pot suferi asupra sa de la Domnul judecata cea cu hulă,

12 Iară aceştia, ca nişte dobitoace necuvântătoare, cu firea fiind spre piiardere şi stricăciune, întru ceale ce nu înţăleg hulind, întru stricăciunea sa vor peri;

13 Luând plata nedreptăţii, dezmierdăciunea socotind săturarea cea din toate zilele; spurcaţii şi întinaţii, carii să hrănesc cu înşelăciunile sale, mâncând cu voi,

14 Ochii având plini de preacurvie şi de păcat nepărăsit, amăgind sufletele ceale nestatornice, inimă învăţată în lăcomie având, fiii blăstămului,

15 Carii, lăsând calea cea dreaptă, au rătăcit, urmând căii lui Valaam din Vosor, carele plata nedreptăţii au iubit;

16 Iară mustrare pentru fărdeleagea sa au avut: asin necuvântătoriu cu glas omenesc grăind, au oprit nebuniia prorocului.

17 Aceştea sânt izvoară fără de apă, nori care să poartă de vifor, cărora ceaţa întunearecului în veac să păzeaşte,

18 Pentru că ceale trufaşe ale deşertăciunii spuind, amăgesc cu pofte trupeşti şi cu necurăţii pre cei ce cu adevărat au scăpat de la cei ce vieţuiesc întru înşelăciune,

19 Carii slobozenie acelora făgăduiesc, ei înşişi robi fiind stricăciunii, că de cine easte cineva biruit, aceluia şi rob easte.

20 Că, după ce au scăpat de la spurcăciunile lumii prin cunoştinţa Domnului şi Mântuitoriului Iisus Hristos, deaca iarăşi să biruiesc, cu acealeaşi împletindu-să, făcu-tu-s-au lor ceale de pre urmă mai reale decât ceale dintâiu.

21 Că mai bine era lor să nu fie cunoscut calea dreptăţii, decât după ce o au cunoscut a să întoarce de la sfânta poruncă, carea s-au dat lor.

22 Că s-au întâmplat lor aceastea adevărată pildă: „Cânele s-au întors la borâtura sa” şi „Porcul spălat în mocirla tinei”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.