×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 2

Capitolul 1

Îndeamnă ca, aducându-şi aminte de darurile ceale mari, care au luat de la Dumnezeu, în multe fealiuri de fapte bune să sporească, ca aşa să dobândească întrare întru împărăţiia Domnului. Zice că curând să va despărţi de trup şi adevărul învăţăturii sale îl arată, din Învăţătoriul Hristos, pre Carele şi glasul Tatălui şi prorocii L-au lăudat.

1 Simon Petru, sluga şi apostolul lui Iisus Hristos, celor ce au dob’ndit împreună cu noi credinţă întocma cinstită, întru dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos.

2 Dar, voao, şi pace să se înmulţească întru cunoştinţa lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos, Domnului nostrum!

3 Precum noao, dumnezeiască putearea Lui, toate ceale ce sânt spre viiaţă şi spre buna-credinţă ne-au dat, prin cunoştinţa Celui ce ne-au chemat pre noi, prin mărire şi prin fapta cea bună,

4 Prin Care ceale scumpe şi mari făgăduinţe s-au dăruit noao, ca prin aceastea să vă faceţi părtaşi dumnezăieştii firi, fugind de stricăciunea poftii ceii din lume.

5 Şi singură toată nevoinţa aceasta puind, să arătaţi întru credinţa voastră faptă bună, iar în fapta bună, ştiinţă;

6 Iară în ştiinţă, înfrânare; iară în înfrânare, răbdare; iară în răbdare, buna creştinătate;

7 Iară întru creştinătate, iubirea de fraţi; iară întru iubirea de fraţi, dragoste.

8 Că aceastea întru voi fiind şi înmulţindu-să, nu înzădarnici, nici făr’ de roadă vor face pre voi spre cunoştinţa Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Că cel ce nu are aceastea orb easte, nevăzând departe, uitare luând de curăţiia păcatelor sale celor de demult.

10 Pentru aceaea, fraţilor, mai vârtos vă ne-voiţi ca să faceţi adevărată chemarea şi aleagerea voastră, că, aceastea făcând, nu veţi greşi niciodată.

11 Că aşea din destul să va da voao întrare întru veacinica împărăţie a Domnului nostru şi Mântuitoriului Iisus Hristos.

12 Pentru aceasta, nu mă voiu lenevi a vă aduce voao aminte pururea de aceastea, măcar că şi ştiţi şi sânteţi întăriţi întru adevărul acesta.

13 Iară drept a fi mi să pare până când sânt întru acest trup a vă deştepta pre voi cu aducere-aminte,

14 Ştiind că aproape easte lăpădarea trupului mieu, precum şi Domnul nostru Iisus Hristos mi-au spus mie.

15 Iară mă voiu nevoi şi pururea a vă avea credinţă întocma cinstită, întru pre voi după ieşirea mea, ca să faceţi pomenire de aceastea.

16 Că nu urmând basnelor celor meşte. şugite am spus voao putearea şi venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci singuri văzători fiind măririi Aceluia.

17 Că au luat de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi mărire, glas ca acesta venind cătră Dânsul de la mărirea cea mult putearnică: „Acesta easte Fiiul Mieu cel Iubit, întru Carele bine am voit”.

18 Şi acest glas noi l-am auzit din ceriu pogorându-să, fiind cu Dânsul în muntele cel sfânt.

19 Şi avem prea tare cuvântul prorocesc, la care bine faceţi uitându-vă ca la o lumină ce străluceaşte în loc întunecos, până când va lumina zioa şi va răsări luceafărul în inimile voastre.

20 Aceasta mai înainte ştiind, că toată prorociia Scripturii după a sa tălmăcire nu easte.

21 Că nu prin voia oamenilor s-au făcut cândva prorocie, ci fiind luminaţi de Duhul Sfânt au grăit oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.