×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 1

Capitolul 5

Pre presviteri îi roagă ca cu cuvântul şi cu pilda să pască turma lui Dumnezeu, iară pre cei mai tineri, să se supuie lor. Pre toţi îi îndeamnă să se pleace cu totul, încredinţându-să dumnezeieştii purtări de grijă, cu tresviia şi cu credinţa, întăriţi stând, împrotiva diiavolului.

1 Pre presviterii cei dintre voi rogu-I ca cel ce şi eu sânt presviter şi mărturisitoriu patimilor lui Hristos şi măririi ceii ce va să se areate părtaş,

2 Paşteţi turma lui Dumnezeu cea dintre voi, cercetându-o, nu cu sila, ci după voie şi după Dumnezeu, aici cu agoniseale nedreapte, ci cu buneavoinţă;

3 Nici ca cum aţi stăpâni clirosul, ci pildă făcându-vă turmii.

4 Şi când Să va arăta Mai-marele păstorilor, veţi luoa cununa măririi cea neveştejită.

5 Aşijderea, şi voi, cei tineri, plecaţi-vă celor bătrâni; şi toţi, unul altuia plecându-vă, smerenie să arătaţi. Că Dumnezeu trufaşilor stă împrotivă, iar celor smeriţi le dă dar.

6 Drept aceaea, smeriţi-vă supt mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalţă în vreamea cercetării.

7 Toată grija voastră aruncând spre Dânsul, că Acela grijeaşte de voi.

8 Fiţi treaji! Privegheaţi! Pentru că protiv-nicul vostru, diiavolul, ca un leu răcnind umblă, căutând pre cine să înghiţă;

9 Căruia staţi împrotivă, întăriţi cu credinţa, ştiind că acealeaşi patimi să întâmplă frăţiei voastre ceii din lume.

10 Iară Dumnezeu a tot darul, Carele v-au chemat spre mărirea Sa cea veacinică prin Hristos Iisus pre voi, carii puţin aţi pătimit, Însuşi să vă facă desăvârşit, să vă întărească, să vă puternicească, să vă întemeiaze.

11 Aceluia, mărirea şi stăpânirea în veacii veacilor! Amin!

12 Prin Silvan, credinciosul vostru frate, precum socotesc, puţin am scris, îndemnându-vă şi mărturisind că acesta easte darul cel adevărat al lui Dumnezeu, întru care staţi.

13 Închină-să voao adunarea cea din Vavilon şi Marco, fiiul mieu.

14 Închinaţi-vă unul altuia cu sărutarea dragostei. Pace voao, tuturor, întru Hristos Iisus! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.