×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 1

Capitolul 2

Cei a doao oară născuţi, lăpădând toată făţărniciia, să se apropie cu credinţă către Hristos, piiatra cea vie, cei ce sânt neam ales, fiind întâiu neam lăpădat. Îndeamnă să se contenească de toate ceale lumeşti, ca nişte nimearnici, celor mai mari să se pleace şi, urmând lui Hristos, năcazurile să le sufere.

1 Deci, lăpădând toată răutatea, tot vicleşugul şi făţărnăciile şi pizmele şi toate clevetirile,

2 Ca nişte prunci de curând născuţi, să iubiţi laptele cel cuvântătoriu şi făr’ de vicleşug, ca printr-însul să creaşteţi spre mântuire.

3 De vreame ce aţi gustat că e bun Domnul.

4 Şi la Dânsul venind ca la piiatra cea vie, de oameni nebăgată în seamă, iară de la Dumnezeu aleasă şi cinstită.

5 Şi voi ca nişte pietri vii vă zidiţi casă duhovnicească, preoţie sfântă, ca să aduceţi jertve duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.

6 Pentru că scris easte în Scriptură: „Iată, puiu în Sion piiatră în capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cel ce va creade întru dânsa nu să va ruşina”.

7 Voao, drept aceaea, celor ce creadeţi, cinste, iară celor necredincioşi, piiatra, carea nu o au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-au făcut în capul unghiului; şi piiatră de împiedecare şi piiatră de sminteală,

8 De carea să împiiadecă cei ce nu să pleacă cuvântului, spre care şi puşi sânt.

9 Iar voi, neam ales, preoţie împărătească, rod sfânt, norodul înnoirii, ca să vestiţi bunătăţile Celui ce v-au chemat pre voi dintru întunearec la minunata Sa lumină,

10 Carii odinioară nu eraţi norod, iară acum, norodul lui Dumnezeu, carii eraţi nemiluiţi, iară acum sânteţi miluiţi.

11 Iubiţilor, rogu-vă pre voi ca pre nişte nemearnici şi vinitici ca să vă opriţi de poftele ceale trupeşti, care să oştesc asupra sufletului.

12 Viiaţa voastră avându-o bună, întru neamuri, ca pentru aceaia ce vă clevetesc pre voi ca pre nişte făcători de rău, văzindu-vă lucrurile ceale bune, să mărească pre Dumnezeu în zioa cercetării.

13 Deci, plecaţi-vă la toată zidirea omenească pentru Domnul, ori împăratului, ca celui ce mai mult are,

14 Ori domnilor, ca celor trimişi de dânsul, spre pedeapsă făcătorilor de rău şi spre laudă făcătorilor de bine;

15 Că aşea easte voia lui Dumnezeu, ca, bine făcând, să înfrânaţi necunoştinţa oame-nilor celor nepricepuţi,

16 Ca nişte slobozi şi nu ca cum aţi avea slobozeniia acoperemânt răutăţii, ci ca slugile lui Dumnezeu.

17 Pre toţi cinstiţi, frăţiia iubiţi, de Dumnezeu vă teameţi, pre împăratul cinstiţi.

18 Slugi, plecaţi-vă stăpânilor cu toată frica, nu numai celor buni şi blânzi, ci şi celor grei la fire.

19 Că acesta easte dar, de rabdă cineva scârbă, pentru cunoştinţa lui Dumnezeu, pătimind cu nedreptul.

20 Că ce laudă easte, de răbdaţi şi vă pedepsiţi greşind? Ci de răbdaţi bine făcând şi pătimind, acesta easte dar la Dumnezeu.

21 Că spre aceasta v-aţi chemat, că şi Hristos au pătimit pentru noi, noao lăsindu-ne pildă, ca să urmăm urmelor Lui,

22 Carele păcat nu au făcut, nici s-au aflat vicleşug în gura Lui,

23 Carele, ocărându-Să, împrotivă nu au ocărât, pătimind, nu S-au lăudat cu rău, ci Să da Celui ce judecă cu dreptul;

24 Carele păcatele noastre Însuşi le-au râdicat în trupul Său pre lemn, ca, din păcate scăpând, să vieţuim cu dreptate, cu a Căruia rană v-aţi vindecat.

25 Că eraţi ca nişte oi rătăcite, ci v-aţi întors acum la Păstoriul şi Păzitoriul sufletelor voastre.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.