×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU, 1

Capitolul 1

Mulţămeaşte lui Dumnezeu pentru chemarea la credinţă şi la viiaţa veacinică, însă carea prin multe năcazuri să câştigă, de carea prorocii mai înainte au vestit. Îndeamnă spre curăţiia vieţii, ca cei ce sânt răscumpăraţi cu sângele lui Hristos.

1 Petru, apostol al lui Iisus Hristos, nemearnicilor celor aleşi ai răsipirii Pontului, Galatiei, Capadochiei, Asiei şi Vitiniei:

2 După cea mai înainte cunoştinţă a lui Dumnezeu Tatălui, spre sfinţirea Duhului, spre ascultarea şi stropirea sângelui lui Iisus Hristos, dar, voao, şi pace să se înmulţască!

3 Bine e cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Carele după mare mila Sa ne-au născut pre noi, spre nădeajde vie, prin înviiarea lui Iisus Hristos din morţi.

4 Spre moştenirea cea nestricăcioasă şi nespurcată şi neveştejită, păzită în ceriuri pentru voi,

5 Carii sânteţi păziţi întru putearea lui Dumnezeu prin credinţă, spre mântuirea ceaea ce easte gata a să arăta în vreamea de apoi.

6 Pentru carea vă bucuraţi acum puţin (de să cuvine), năcăjiţi fiind cu multe fealiuri de ispite,

7 Ca ispitirea credinţii voastre, cea cu mult mai scumpă decât aurul cel peritoriu şi prin foc lămurit, să se afle spre laudă şi cinste şi mărire întru arătarea lui Iisus Hristos.

8 Pre Carele, nevăzindu-L, iubiţi, nici acum văzindu-L. Iară crezând, vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită,

9 Luând sfârşitul credinţii voastre, mântuirea sufletelor.

10 Despre carea mântuire au căutat şi au cercat prorocii, carii au prorocit de darul care era să vie spre voi.

11 Ispitind în carea şi în ce fealiu de vreame le arăta Duhul lui Hristos, Carele era întru dânşii, mai înainte mărturisind de patimile lui Hristos şi de măririle ceale după aceaea,

12 Cărora s-au descoperit că nu lor sân-guri, ci voao slujea aceastea, care acum s-au vestit voao, prin cei ce bine au vestit voao cu Duhul Sfânt, Cel trimis din ceriu, spre care doresc îngerii să privească.

13 Pentru aceaea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, desăvârşit să nădăjduiţi spre darul care s-au adus voao, prin arătarea lui Iisus Hristos.

14 Ca fiii ascultării, neprefăcându-vă cu poftele ceale dintâiu ale neştiinţii voastre,

15 Ci după Sfântul Carele v-au chemat pre voi şi voi să fiţi sfinţi întru toată viiaţa.

16 Că scris easte: „Fiţi sfinţi, că Eu Sfânt sânt”.

17 Şi de chemaţi Tată pre Cel ce judecă, făr’ de făţărie, după lucrul fieştecăruia, întru frică vreamea vieţii voastre să o petreaceţi.

18 Ştiind că nu cu argint sau cu aur, care să strică, v-aţi izbăvit de viiaţa voastră cea deşartă, carea vi s-au dat prin părinţi,

19 Ci cu scump sângele, ca al unui miel nevinovat şi nespurcat, al lui Hristos,

20 Carele S-au cunoscut mai înainte de alcătuirea lumii, iară S-au arătat în anii ceşti mai de pre urmă pentru voi,

21 Carii printr-Însul aţi crezut în Dumnezeu, Cel ce L-au sculat pre El din morţi şi I-au dat Lui mărire, ca credinţa voastră şi nădeajdea să fie întru Dumnezeu.

22 Curăţind sufletele voastre cu ascultarea adevărului prin Duhul, spre nefăţarnică iubire de fraţi, din inimă curată iubind unul pre altul cu deadinsul.

23 Cei ce sânteţi născuţi a doao oară, nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu celui viu şi Carele petreace în veaci.

24 Pentru că tot trupul easte ca iarba şi toată mărirea omului ca floarea ierbii, uscatu-s-au iarba şi floarea ei au căzut.

25 Iară cuvântul Domnului rămâne în veac, iară acesta easte cuvântul cel vestit întru voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.