×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 8

După ce să prinde cetatea Ghe, să spânzură împăratul ei, făcându-să oltariu de piiatră; să scrie A doao Leage pre pietri şi să binecuvântă norodul.

1 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Să nu te temi, nici să te îngrozăşti. Ia cu tine pre toţi bărbaţii cei războinici, şi sculându-te, te suie la Ghe, iată, că am dat în mâinile tale pre împăratul Gheii şi tot norodul lui, şi cetatea lui şi pământul lui.

2 Şi să faci cu Ghe şi cu împăratul ei, cum ai făcut cu Ierihonul şi cu împăratul lui, iară prada ei şi dobitoacele ei le veţi prăda voao, şi pune pândiri cetăţii dindărăptul ei”.

3 Şi s-au sculat Iisus şi tot norodul cel războinic, ca să se suie în Ghe, şi au ales Iisus treizeci de mii de bărbaţi tari cu putearea, şi i-au trimis pre ei noaptea.

4 Şi le-au poruncit lor, zicând: „Luaţi aminte de pândiţi dindărăptul cetăţii şi nu vă duceţi departe foarte de cetate şi fiţi toţi gata.

5 Iară eu şi toţi cei ce sânt cu mine ne vom apropiia cătră cetate, şi, după ce vor ieşi cei ce lăcuiesc în Ghe împrotiva noastră, cum au ieşit şi întâiu, noi vom fugi dinaintea feaţii lor.

6 Şi, după ce vor alerga după noi, noi îi vom trage pre ei de la cetate, şi vor zice: «Fug aceştia de faţa noastră ca şi mai înainte».

7 Şi vom fugi de ei. Iară voi vă veţi scula din pândeală şi veţi întra în cetate, şi veţi bate cetatea, şi o va da pre ea Domnul Dumnezeul nostru în mâinile noastre.

8 Şi va fi după ce veţi lua cetatea o veţi arde cu foc, după cuvântul acesta să faceţi, precum vă poruncesc voao”.

9 Şi i-au trimis pre ei Iisus, şi s-au dus la locul cel de pândire, şi au şezut întră Vetil şi întră Ghe, de la Marea Gheii, şi au mas Iisus în noaptea aceaea întră norod.

10 Şi, mânecând a doao zi, Iisus au cercetat norodul, şi s-au suit el şi bătrânii lui Israil înaintea norodului asupra Gheii, şi s-au suit cu el şi tot norodul cel războinic.

11 Şi, mergând, au venit în preajma cetăţii despre răsărit şi pânditorii cetăţii de cătră mare, şi au tăbărât de cătră miiazănoaptea Gheii, şi era vale întră ei şi întră Ghe.

12 Şi au luat ca la vreo cinci mii de bărbaţi, şi i-au pus pre ei să pândească întră Vetil şi întră Ghe, de cătră Marea Gheii.

13 Şi au pus norodul toată tabăra de cătră miiazănoaptea cetăţii şi marginea lor la Marea Cetăţii, şi s-au dus Iisus în noaptea aceaea în mijlocul văii.

14 Şi au fost după ce au văzut împăratul Gheii, au grăbit şi, mânecând, au ieşit el şi bărbaţii cetăţii împrotiva lor la războiu, şi tot norodul era cu el, şi el nu ştiia, că sânt pânditori ascunşi asupra lui dindărăptul cetăţii.

15 Iară Iisus şi tot Israilul s-au tras înapoi, ca cum le-ar fi fost frică şi au fugit pre calea care mearge cătră pustie.

16 Şi s-au întărit tot norodul a alerga după ei, şi, gonind dinapoi pre fiii lui Israil, s-au depărtat de cetate.

17 Şi nici unul nu au rămas în Ghe şi în Vetil, carele să nu alearge după fiii lui Israil, şi, lăsând cetatea deşchisă, au gonit pre fiii lui Israil.

18 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Întinde mâna ta cu darda carea easte în mâna ta asupra cetăţii, că în mâinile tale o am dat pre ea, şi cei din pândituri să se scoale degrabă din locul lor”. Şi au râdicat Iisus mâna sa cu darda asupra cetăţii.

19 Şi cei din pândiri s-au sculat degrabă din locul lor şi au ieşit, când au întins Iisus mâna, şi au întrat în cetate, şi o au luat, şi, grăbind, au aprins cetatea cu foc.

20 Şi căutând îndărăpt lăcuitorii Gheii, vedea fumul înălţindu-să din cetate spre ceriu, şi nu mai avea unde fugi încoace sau încolo, că norodul carele fugea de ei cătră pustie s-au întors asupra celor ce-i gonea.

21 Şi, văzând Iisus şi tot Israilul că au luat pânditorii cetatea, şi cum că s-au înălţat fumul cetăţii până la ceriu, s-au întors şi au lovit pre bărbaţii Gheii.

22 Şi şi cei ce au luat şi au aprins cetatea, ieşind din cetate, şi aceia au ieşit din cetate întru întâmpinarea lor, şi să făcură în mijlocul taberii lui Israil, aceştia de o parte şi aceia de alta.

23 Şi i-au ucis pre ei, până ce nu au rămas dintră ei mântuit şi scăpat, şi pre împăratul Gheii l-au prins viu şi l-au adus la Iisus.

24 Şi au fost după ce au încetat fiii lui Israil, omorând pre toţi cei din Ghe, şi pre cei din câmpuri şi pre cei din munte, unde-i gonisă pre ei, şi au căzut toţi în ascuţitul sabiei, până ce s-au sfârşit şi s-au întors Iisus în Ghe şi o au bătut cu ascuţitul sabiei.

25 Şi au fost toţi cei ce au căzut în zioa aceaea de la bărbat până la muiare doaosprăzeace mii, toţi cei ce lăcuia în Ghe.

26 Iară Iisus nu şi-au întors mâna sa, carea o întinseasă cu darda până ce au anatematisit pre toţi cei ce lăcuia în Ghe.

27 Afară de dobitoace şi de prăzile care era în cetatea aceaea, aceastea toate şie le-au împărţit fiii lui Israil după porunca Domnului, cum au rânduit Domnul lui Iisus.

28 Şi au aprins Iisus cetatea şi o au făcut moghilă veacinică şi nelăcuită până în zioa aceasta.

29 Şi pre împăratul Gheii l-au spânzurat de un lemn strâmb şi au fost spânzurat de lemn până seara, şi când au apus soarele au poruncit Iisus de au luat trupul lui de pre lemn şi l-au aruncat în groapă la poarta cetăţii, şi au pus preste el grămadă de pietri mare până în zioa de astăzi.

30 Atunci au zidit Iisus jertvenic Domnului Dumnezeului lui Israil în muntele Ghevaal.

31 În ce chip au poruncit Moisi, robul Domnului, fiilor lui Israil, cum easte scris în Leagea lui Moisi, jertvenic de pietri întregi, preste care nu s-au pus fier, şi au adus acolo ardere de tot Domnului şi jertvă de mântuire.

32 Şi au scris Iisus pre pietri A doao Leage din Leagea lui Moisi, înaintea fiilor lui Israil.

33 Şi tot Israilul şi bătrânii lor şi judecătorii lor şi cărturarii lor mergeau aproape pre de o parte şi de altă parte în preajma sicriiului, şi preoţii leviţii purta sicriiul legii Domnului, şi nemearnicul şi moşteanul, jumătate dintru ei era aproape de muntele Garizin, şi jumătate dintru ei era aproape de muntele Ghevaal, după cum au poruncit Moisi, robul Domnului, ca întâiu să blagoslovească pre norodul lui Israil.

34 După aceastea, au cetit Iisus toate cuvintele legii aceştiia, blagosloveniile şi blăstămurile, după cum era scrise toate în Leagea lui Moisi.

35 Nu au fost cuvânt din toate, câte au poruncit Moisi lui Iisus, care să nu-l fie cetit Iisus la urechile a toată adunarea fiilor lui Israil, ca să le auză bărbaţii şi muierile şi pruncii şi nemearnicii cei ce mergea cu Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.