×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 7

După ce au iscodit cetatea Ghe, gonesc împrotivnicii pre norodul lui Israil, pentru furtişagul lui Ahar din anatema Ierihonului; pentru aceaea, după tânguirea lui Iisus aruncându-să soarte, Ahar să ucide cu pietri din porunca Domnului.

1 Şi au păcătuit fiii lui Israil păcat mare, şi au luat din anatema, că Ahar, feciorul lui Harmi, al feciorului lui Zavdi, al feciorului lui Zara din neamul lui Iuda, au luat din anatema, şi s-au mâniiat Domnul cu urgie pre fiii lui Israil.

2 Şi au trimis Iisus din Ierihon bărbaţi în Ghe, carea easte despre Vivtavi, cătră răsăritul lui Vetil, şi au grăit lor, zicând: „Suiţi-vă şi iscodiţi pământul”. Şi s-au suit bărbaţii şi au iscodit pre Ghe.

3 Şi s-au întors la Iisus, şi au zis cătră el: „Să nu să suie tot norodul, ci numai ca la vro doao sau trei mii de bărbaţi să se suie, şi să bată cetatea, să nu duci acolo tot norodul, că ei sânt puţini”.

4 Şi s-au suit ca la trei mii de bărbaţi, şi au fugit de la faţa bărbaţilor Gheii.

5 Şi au omorât bărbaţii Gheii dintră ei ca vro treizeci şi şease de bărbaţi, şi i-au gonit pre ei de la poartă, şi i-au bătut la vale, şi s-au spăriiat inima norodului, şi s-au făcut ca apa.

6 Şi şi-au rupt Iisus hainele sale, şi au căzut Iisus cu faţa la pământ înaintea Domnului până seara, el şi bătrânii lui Israil, şi au pus cenuşe pre capetele sale.

7 Şi au zis Iisus: „Rogu-mă, Doamne, Doamne, pentru ce au trecut robul Tău pre norodul acesta Iordanul, ca să-l dai pre el amoreului să ne piiarză pre noi? Mai bine am fi rămas să fim lăcuit dincolo de Iordan.

8 Şi ce voiu zice după ce au întors Israil grumazii înaintea vrăjmaşului său?

9 Şi de vor auzi hananeii şi toţi cei ce lăcuiesc pământul, ne vor încungiura şi ne vor piiarde de pre pământ, şi ce vei face numelui Tău celui mare?”

10 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Scoală-te, pentru ce ai căzut cu faţa ta?

11 Păcătuit-au norodul şi au călcat legătura Mea, carea am făcut cu ei, că au luat din anatema, şi furând au minţit şi au băgat în vasele sale.

12 Şi nu vor putea fiii lui Israil să stea înaintea feaţii vrăjmaşilor săi, grumazii vor întoarce înaintea vrăjmaşilor săi, că s-au făcut anatema, nu voiu adaoge a fi mai mult cu voi, de nu veţi râdica anatema dintră voi.

13 Scoală-te şi sfinţeaşte norodul, şi le zi lor: «Sfinţiţi-vă pre mâne, aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: ‚Anatema easte întru voi, Israile, nu veţi putea sta împrotiva vrăjmaşilor voştri până când nu veţi râdica anatema dintru voi’.

14 Şi să vă adunaţi toţi dimineaţă din toate neamurile, şi neamul pre care-l va arăta Domnul va aduce noroadele sale, şi norodul pre care-l va arăta Domnul va aduce casa sa, şi casa pre carea o va arăta Domnul va aduce pre bărbaţii săi.

15 Şi carele să va arăta întru anatema să se arză cu foc, el şi toate câte sânt ale lui, pentru că au călcat legătura Domnului şi au făcut fărădeleage întru Israil»”.

16 Şi au mânecat Iisus de dimineaţă, şi au adus norodul după neamurile lui, şi s-au arătat neamul lui Iuda.

17 Şi s-au adus fieştecarele norod, şi s-au arătat norodul lui Zara, şi s-au adus norodul lui Zara după bărbat, şi s-au arătat Za(m)vdi.

18 Şi s-au adus casa lui după bărbat, şi s-au arătat Ahar, fiiul lui Harmi, al feciorului lui Za(m)vdi, fiiul lui Zara, din neamul Iuda.

19 Şi au zis Iisus lui Ahar: „Fătul mieu, dă mărire astăzi Domnului Dumnezeului lui Israil şi te mărturiseaşte lui şi spune mie ce ai făcut, şi să nu ascunzi de cătră mine”.

20 Şi au răspuns Ahar lui Iisus, şi au zis: „Adevărat, eu am păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului lui Israil, aşea şi aşea am făcut.

21 Când prădam, am văzut o haină împestrită bună şi doao sute de didrahme de argint, şi o limbă de aur, carea trăgea cincizeci de didrahme, şi, poftindu-le, le-am luat şi le-am ascuns în pământ în cortul mieu, şi argintul easte ascuns supt dânsele”.

22 Şi au trimis Iisus soli, şi au alergat la cort în tabără, şi aceastea le-au aflat ascunsă în cortul lui şi argintul supt eale.

23 Şi le-au scos din cort şi le-au adus la Iisus şi la bătrânii lui Israil, şi le-au pus înaintea Domnului.

24 Şi au luat Iisus pre Ahar, feciorul lui Zara, şi argintul şi haina, şi limba cea de aur, şi pre feciorii lui, şi pre featele lui, şi boii lui şi asinii lui, şi oile lui şi cortul lui, şi toate câte avea el, şi tot Israilul cu dânsul, şi l-au dus pre el în Emecahor.

25 Şi au zis Iisus cătră Ahar: „Pentru ce ne-ai pierdut pre noi? Piiarză-te pre tine Domnul astăzi”. Şi l-au ucis pre el cu pietri tot Israilul, şi i-au ars cu foc după ce i-au ucis cu pietri.

26 Şi au pus preste ei grămadă mare de pietri, până în zioa de astăzi, şi Şi-au potolit Domnul iuţimea mâniei Sale; pentru aceaea, au numit locul acela Emec-Ahor, până în zioa de astăzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.