×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 6

După multe încungiurări cu sicriiul, în şeapte zile Ierihonul prinzindu-să, de tot să răsipeaşte, singură Raav cu ai săi scapă; să pune blăstăm asupra celui ce va mai zidi cetatea aceaea.

1 Şi Ierihonul era încuiat şi întărit pentru frica fiilor lui Israil, şi nimenea nu ieşea dintr-însul, şi nimenea nu întra într-însul.

2 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Iată, Eu dau ţie supt mâna ta Ierihonul, şi pre împăratul lui cel dintr-însul, şi pre cei tari cu vârtute.

3 Şi încungiuraţi cetatea toţi bărbaţii cei de războiu împregiurul cetăţii, o dată în zi, aşea să faceţi în şease zile.

4 Şi şeapte preoţi vor lua şeapte bucine de strigare, înaintea sicriiului, şi în zioa a şeaptea veţi încungiura cetatea de şeapte ori şi preoţii să bucine cu buciniia.

5 Şi va fi după ce veţi trâmbiţa cu trâmbiţa lui Iovil, când veţi auzi glasul bucinului, să strige tot norodul deodată, şi, strigând ei, vor cădea zidurile cetăţii şi va întra tot norodul cum au purces, fieştecarele, unul după altul în cetate”.

6 Şi au întrat Iisus Navi la preoţi şi le-au zis lor: „Luaţi sicriiul legii şi şeapte preoţi să ia şeapte bucine a lui Iovil înaintea sicriiului Domnului”.

7 Şi le-au zis lor: „Porunciţi norodului să umble primpregiur şi să încungiure cetatea, şi cei războinici să meargă întrarmaţi înaintea Domnului”.

8 Şi au fost după ce au zis Iisus cătră norod, ca: „Şeapte preoţi cu şeapte trâmbiţe sfinte să treacă înaintea Domnului, să meargă pre aproape şi să trâmbiteaze tare, şi sicriiul legii Domnului să meargă după ei.

9 Iară cei războinici să meargă pre aproape înainte, şi preoţii bucinând cu bucinii şi cei dindărăptul oştii dinapoia sicriiului legii Domnului să meargă trâmbitând cu bucinurile”.

10 Iară norodului au fost poruncit Iisus, zicând: „Să nu strigaţi şi nimenea să nu auză glasul vostru, şi cuvânt să nu iasă din gura voastră, până în zioa în carea eu voiu porunci să strigaţi, şi atunci să strigaţi”.

11 Şi, încungiurând cetatea cu sicriiul legii lui Dumnezeu, îndată s-au întors în tabără, şi preste noapte au rămas acolo.

12 Şi a doao zi, s-au sculat Iisus de dimineaţă, şi au râdicat preoţii sicriiul legii Domnului.

13 Şi cei şeapte preoţi, carii purta ceale şeapte trâmbiţe, mergea aproape înaintea Domnului, şi trâmbita cu trâmbiţele, şi după aceştia mergea cei războinici, şi ceaealaltă gloată toată dindărăptul sicriiului legii Domnului, şi preoţii bucina cu bucinurile de coarne.

14 Şi ceaealaltă gloată a doao zi au încungiurat cetatea o dată pre aproape, şi s-au întors iarăşi în tabără. Aşea au făcut în şease zile.

15 Şi au fost în zioa a şeaptea, sculându-se de dimineaţă, au încungiurat cetatea după judecata aceasta de şeapte ori; numai în zioa aceaea au încungiurat cetatea de şeapte ori.

16 Şi au fost, când au încungiurat cetatea a şeaptea oară, au trâmbiţat preoţii, şi au zis Iisus fiilor lui Israil: „Strigaţi, că au dat Domnul voao cetatea.

17 Şi va fi cetatea aceasta anatema, şi toate câte sânt într-însa Domnului puterilor, afară de Raav, curva, pre carea să o păziţi, şi toate, câte sânt în casa ei, pentru că au ascuns pre solii carii i-am trimis.

18 Iară voi păziţi-vă foarte de anatema, ca nu cumva să luaţi din anatema şi să faceţi tabăra fiilor lui Israil anatema, şi să ne piiardeţi pre noi.

19 Şi tot argintul şi aurul şi arama şi fierul sfânt va fi Domnului, în vistieriia Domnului să va aduce”.

20 Şi au strâgat norodul şi au trâmbitat preoţii cu trâmbiţele, iară, deaca au auzit norodul glasul trâmbiţelor, au strigat tot norodul deodată cu chiot mare şi tare, şi au căzut tot zâdul primpregiur, şi s-au suit tot norodul în cetate, fieştecine prin locul care era înaintea sa, şi au luat cetatea.

21 Şi o au anatematisit pre ea Iisus, şi toate câte era în cetate de la bărbat până la muiare, şi de la tinăr până la bătrân şi până la viţel şi până la oaie şi asin, cu ascuţitul sabiei.

22 Şi celor doi tineri, carii au iscodit pământul, au zis Iisus: „Întraţi la casa muierii ceii curve şi o scoateţi pre ea de acolo, şi toate, câte sânt ale ei, precum aţi jurat ei”.

23 Şi au întrat cei doi tineri, carii au iscodit cetatea, în casa muierii, şi au scos pre Raav, curva, şi pre tatăl ei şi pre muma ei şi pre fraţii ei şi toată rudeniia ei şi toate câte avea ea, şi o au pus pre ea afară de tabăra lui Israil.

24 Şi cetatea cu toate câte era într-însa o au ars cu foc, afară de argint şi de aur şi de aramă şi de fier, că aceastea le-au dat să se aducă în vistieriia Domnului.

25 Şi pre Raav, curva, şi toată casa ei şi rudeniia ei şi toate ale ei le-au ţânut vii Iisus, şi au lăcuit în Israil până în zioa de astăzi, pentru că au ascuns iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus să iscodească Ierihonul.

26 Şi au blăstămat Iisus în zioa aceaea înaintea Domnului, zicând: „Blăstămat omul, carele să va scula şi va zidi cetatea aceasta, Ierihonul; cu moartea fiiului său celui întâiu născut să puie temeiul ei, şi cu moartea fiiului său celui mai mic să puie porţile ei”. Şi aşea au făcut Ozan cel din Vetil, cu moartea lui Aviron, fiiului său celui întâiu născut, o au întemeiat, şi cu moartea fiiului său celui mai mic, carele au scăpat, au pus porţile ei.

27 Şi au fost Domnul cu Iisus, şi numele lui au fost vestit în tot pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.