×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 24

Să pomenesc facerile de bine israilteanilor de la Dumnezeu; legătura norodului cu Dumnezeu; moartea lui Iisus, îngroparea oasălor lui Iosif şi moartea lui Eleazar, preotului.

1 Şi au adunat Iisus toate neamurile lui Israil în Sihem, şi au chemat pre bătrânii lor şi pre boiarii lor şi pre cărturarii lor şi pre judecătorii lor, şi au stătut înaintea lui Dumnezeu.

2 Şi au zis Iisus cătră tot norodul: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Dincolo de râu au lăcuit părinţii voştri la început, Tara, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, şi au slujit la dumnezei străini.

3 Şi am luat pre Avraam, tatăl vostru, din partea cea dincolo de râu, şi l-am povăţuit pre el prin tot pământul lui Hanaan, şi am înmulţit sămânţa lui, şi am dat lui pre Isaac.

4 Şi lui Isaac pre Iacov şi pre Isav, şi lui Isav am dat muntele Siir, moştenire lui; iară Iacov şi fiii lui s-au pogorât în Eghipt, şi s-au făcut acolo neam mare şi mult şi tare, şi i-au năcăjit pre ei eghipteanii.

5 Şi am trimis pre Moisi şi pre Aaron; şi am bătut Eghiptul cu seamnele, care am făcut întru ei.

6 Şi după aceasta, am scos pre părinţii voştri din Eghipt, şi au întrat în Marea Roşie, şi au gonit eghipteanii dinapoia părinţilor noştri cu cară şi cu cai până la Marea Roşie».

7 Şi am strigat cătră Domnul, şi au dat nor şi negură întră noi şi întră eghipteani, şi au adus preste ei marea, şi i-au acoperit pre ei, şi au văzut ochii voştri câte au făcut Domnul în pământul Eghiptului, şi aţi fost în pustie zile multe.

8 Şi v-am adus pre voi în pământul amoreilor, celor ce lăcuiesc dincolo de Iordan, şi au ieşit cu războiu înaintea voastră, şi i-au dat pre ei Domnul în mâinile voastre, şi aţi moştenit pământul lor, şi i-aţi pierdut pe ei de la faţa voastră.

9 Şi s-au sculat Valac, feciorul lui Sepfor, împăratului lui Moav, şi au stătut cu oaste împrotiva lui Israil, şi trimiţind au chemat pre Valaam, feciorul lui Veor, să vă blastăme pre voi.

10 Şi nu au vrut Domnul Dumnezeu să te blastăme pre tine, ci cu blagoslovenie v-a blagoslovit pre voi, şi v-au scos pre voi din mâinile lor, şi i-au dat pre ei.

11 Şi aţi trecut Iordanul şi aţi mers la Ierihon, şi s-au războit împrotiva noastră cei ce lăcuia în Ierihon, amoreul şi hananeul şi ferezeul şi eveul şi ievuseul şi heteul şi ghergheseul, şi au dat pre ei Domnul în mâinile noastre.

12 Şi au trimis înaintea voastră vespi, şi i-au gonit pre ei de la faţa voastră, doi împăraţi ai amoreilor, nu cu sabiia ta, nici cu arcul tău.

13 Şi v-au dat voao pământul pentru care nu v-aţi ostenit, şi cetăţile care nu le-aţi zidit şi aţi lăcuit întru eale, şi aţi mâncat viile, şi din maslinii care nu le-aţi sădit voi.

14 Deci, acum, teameţi-vă de Domnul, şi slujiţi Lui cu întregime şi cu dreptate, lăpădaţi pre dumnezeii cei străini, cărora au slujit părinţii voştri dincolo de râu, şi în Eghipt, şi slujiţi Domnului.

15 Iară de nu va plăcea voao să slujiţi Domnului, aleageţi-vă voao astăzi cui veţi sluji, au dumnezăilor părinţilor voştri celor dincolo de râu, au dumnezăilor amoreilor, întru a cărora pământ lăcuiţi voi, iară eu şi casa mea vom sluji Domnului, că Sfânt easte”.

16 Şi, răspunzind norodul, au zis: „Să nu fie noao ca să lăsăm pre Domnul şi să slujim la dumnezăi străini.

17 Că Domnul Dumnezeul nostru, El easte Dumnezeu, El ne-au scos pre noi şi pre părinţii noştri din pământul Eghiptului, din casa robiei, şi câte seamne mari ne-au făcut noao, şi ne-au păzit pre noi în toată calea pre carea am umblat, şi în toate neamurile prin care am trecut.

18 Şi au gonit Domnul pre amoreu şi toate neamurile, care lăcuia pre pământul acesta de la faţa noastră, iară noi vom sluji Domnului, că El easte Dumnezeul nostru”.

19 Şi au zis Iisus cătră norod: „Nu veţi putea sluji Domnului, că Dumnezeu sfânt easte, şi răvnitoriu, El nu va lăsa păcatele voastre şi fărădelegile voastre.

20 Când veţi lăsa pre Domnul şi veţi sluji la dumnezăi străini, atunci va veni şi va năcăji pre voi, şi va piiarde pre voi, pentru că v-au făcut bine voao”.

21 Şi au zis norodul cătră Iisus: „Nu, ci vom sluji Domnului”.

22 Şi au zis Iisus cătră norod: „Mărturii sânteţi voi asupra voastră că voi aţi ales să slujiţi Domnului”. Şi ei au zis: „Mărturii sântem”.

23 „Râdicaţi dintră voi pre dumnezăii cei străini şi vă îndreptaţi inima voastră cătră Domnul Dumnezeul lui Israil”.

24 Şi au zis norodul cătră Iisus: „Domnului Dumnezeului nostru vom sluji şi de glasul Lui vom asculta”.

25 Şi au pus Iisus legătură cu norodul în zioa aceaea, şi i-au dat lui leage şi judecată în Sihem, înaintea cortului Dumnezeului lui Israil.

26 Şi au scris cuvintele aceastea în Cartea Legii lui Dumnezeu, şi au luat o piiatră mare şi o au pus Iisus supt stejariul cel dinaintea Domnului.

27 Şi au zis Iisus cătră tot norodul: „Iată, piiatra aceasta va fi voao întru mărturie, că ea au auzit toate câte s-au grăit de la Domnul, câte au grăit cătră voi astăzi, şi aceasta va fi întru voi mărturie în zilele ceale de apoi, când veţi minţi Domnului Dumnezeului vostru”.

28 Şi au slobozit Iisus pre norod şi s-au dus fieştecarele la moşiia sa.

29 Şi au fost după aceastea, au murit Iisus, fiiul lui Navi, robul Domnului, de o sută şi zeace ani.

30 Şi l-au îngropat pre el la hotarăle moştenirei sale în Tamna Sahar, în muntele lui Efraim, despre miiazănoaptea muntelui Gaaz.

31 Acolo au pus împreună cu el, în mormânt, unde l-au îngropat, cuţitele ceale de piiatră cu care au tăiat împregiur pre fiii lui Israil în Galgala, când i-au scos pre ei din Eghipt, precum au poruncit lor Domnul, şi acolo sânt până în zioa de astăzi.

32 Şi au slujit Israil Domnului în toate zilele lui Iisus, şi în toate zilele bătrânilor carii au trăit multă vreame după Iisus, şi carii au văzut toate lucrurile care le-au făcut lui Israil.

33 Şi oasele lui Iosif Ie-au adus fiii lui Israil din Eghipt, şi le-au îngropat în Sichima, în partea ţarinei, carea o au cumpărat Iacov de la amoreii cei ce lăcuia în Sichima cu o sută de mioare, şi o au dat lui Iosif moştenire.

34 Şi, după aceastea, au murit şi Eleazar, fiiul lui Aaron, preotul, şi l-au îngropat în Gavaat, cetatea lui Finees, fiiului lui, carea i-au dat lui în muntele lui Efraim.

35 În zioa aceaea, luând fiii lui Israil sicriiul lui Dumnezeu, îl purta cu sine, şi Finees au preoţit în locul lui Eleazar, tătâne-său, până ce au murit şi s-au îngropat în Gavaat, cetatea sa.

36 Iară fiii lui Israil s-au dus fieştecarele la moşiia sa şi la cetatea sa.

37 Şi s-au închinat fiii lui Israil lui Astarti şi lui Astarot, şi dumnezeilor neamurilor celor de primpregiurul lor, şi i-au dat pre ei Domnul în mâinile lui Eglom, împăratului lui Moav, şi i-au stăpânit pre ei optsprăzeace ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.