×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 22

Neamurile ceale trimisă îndărăpt, Ruvin, Gad şi jumătate de Manasi, fac prepus celoralalte neamuri pentru oltariul cel făcut la Iordan; ci trimişii soli priimesc dreapta lor mântuire.

1 Atunci, au chemat Iisus pre fiii lui Ruvin şi pre fiii lui Gad, şi jumătatea neamului lui Manasi.

2 Şi le-au zis: „Voi aţi auzit toate câte au poruncit voao Moisi, robul Domnului, şi aţi ascultat cuvântul mieu întru toate câte am poruncit voao.

3 Nu aţi lăsat pre fraţii voştri întru aceaste zile multe, până în zioa de astăzi aţi păzit porunca Domnului Dumnezeului vostru.

4 Iară acum au odihnit Domnul Dumnezeul nostru pre fraţii noştri, precum au zis lor: «Acum, dară, întoarceţi-vă, şi meargeţi la căsile voastre şi în pământul moştenirei voastre, care vi l-au dat voao Moisi, sluga Domnului, dincolo de Iordan».

5 Ci păziţi foarte să faceţi poruncile şi leagea, carea v-au poruncit voao Moisi, robul Domnului, să o faceţi, să iubiţi pre Domnul Dumnezeul vostru şi să umblaţi întru toate căile Lui, să păziţi poruncile Lui, şi să vă lipiţi de El, şi să slujiţi Lui din tot cugetul vostru şi din toată inima voastră”.

6 Şi i-au blagoslovit pre ei Iisus, şi i-au slobozit şi s-au dus la casele sale.

7 Şi la o jumătate din neamul lui Manasi au fost dat Moisi în Vasanitida, iară la ceaealaltă jumătate au dat Iisus împreună cu fraţii lor dincoace de Iordan, lângă mare, şi după aceaea, i-au slobozit pre ei Iisus la căsile lor şi i-au blagoslovit pre ei.

8 Şi cu avuţii multe s-au dus la căsile sale, şi dobitoace multe foarte, şi argint şi aur şi aramă şi fier şi haine multe foarte, au împărţit prada carea o au luat de la vrăjmaşi, împreună cu fraţii lor.

9 Şi s-au întors şi au mers fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, şi jumătatea cea din neamul lui Manasi de la fiii lui Israil din Silo, carea easte în pământul Hanaan, să meargă în Galaad, în pământul moştenirei sale, care l-au fost dobândit din porunca Domnului, prin mâna lui Moisi.

10 Şi au venit la Galilodul Iordanului, care easte în pământul lui Hanaan, şi au zidit acolo fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, şi jumătatea cea din neamul lui Manasi, jertvenic lângă Iordan, jertvenic mare la vedeare.

11 Şi, auzind fiii lui Israil, au zis: „Iată, fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, şi cea jumătate din neamul lui Manasi, au zidit jertvenic la hotarăle pământului Hanaan, la Galilodul Iordanului, dincolo de fiii lui Israil”.

12 Şi au zidit fiii lui Israil, şi s-au adunat toţi fiii lui Israil în Silo, ca să se suie să-i bată pre ei.

13 Şi au trimis fiii lui Israil la fiii lui Ruvin şi la fiii lui Gad, şi la fiii cei din jumătatea neamului lui Manasi, în pământul Galaadului, pre Finees, feciorul lui Eleazar, fiiului lui Aaron, preotului.

14 Şi zeace boiari cu el, câte un boiariu din casa părintească din toate neamurile lui Israil, carii era boiari căsilor părinteşti mai mari preste miile lui Israil.

15 Şi au mers la fiii lui Ruvin şi la fiii lui Gad şi la acea jumătate din neamul lui Manasi, în pământul lui Galaad, şi au grăit cătră ei, zicând:

16 „Aceastea zice toată adunarea Domnului: «Ce easte păcatul acesta, care aţi păcătuit înaintea Dumnezeului lui Israil, să vă întoarceţi astăzi de la Domnul, zidindu-vă voao jertvenic, ca să vă abateţi astăzi de la Domnul?.

17 Au mic easte voao păcatul lui Fogor, că nu ne-am curăţit de el până în zioa aceasta, şi s-au făcut bătaie întru adunarea Domnului?

18 Şi voi vă abateţi astăzi de la Domnul şi, de vă veţi osăbi astăzi de cătră Domnul, mâne preste tot Israilul va fi măniia Domnului.

19 Şi acum, de easte mic voao pământul moştenirii voastre, treaceţi la pământul moştenirei Domnului, unde lăcuiaşte cortul Domnului, şi moşteniţi întră noi, şi nu vă osăbiţi de cătră Dumnezeu, şi de cătră noi nu vă osăbiţi, pentru ce v-aţi zidit jertvenic afară de jertvenicul Domnului Dumnezeului nostru.

20 Au nu Ahar, feciorul lui Zara, cu păcat au păcătuit luând din anatema şi preste toată adunarea lui Israil au fost mâniia. Şi acesta unul sângur era, ci nu sângur au murit în păcatul său?»”

21 Şi au răspuns fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, şi acea jumătate din neamul lui Manasi, şi au grăit celor mai-mari preste miile lui Israil, zicând:

22 „Dumnezeu Dumnezeu Domn easte, şi Dumnezeu Dumnezeu Domnul Însuşi ştie, şi Israil însuşi va cunoaşte, de am păcătuit noi cu osăbire înaintea Domnului, să nu ne mântuiască pre noi în zioa aceasta.

23 Şi de am zidit noao jertvenic pentru ca să ne osăbim de cătră Domnul Dumnezeul nostru, sau pentru ca să aducem pre el jertvă de arderi de tot, sau pentru ca să facem pre el jertvă de mântuire, Domnul însuşi să cearce.

24 Şi, pentru că ne-am temut de lucrul acesta, am făcut aceasta, zicând ca nu cumva mâne să zică fiii voştri fiilor noştri: «Ce easte voao, şi Domnului Dumnezeului lui Israil?»

25 Că hotar au pus Domnul întră noi şi întră voi, fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, Iordanul, şi nu easte voao parte cu Domnul, şi vor înstrăina fiii voştri pre fiii noştri, ca să nu să închine Domnului.

26 Pentru aceaea am zis: «Să facem aşea, să zidim jertvenicul acesta, nu pentru aduceri, nici pentru jertve,

27 Ci pentru ca să fie aceasta mărturie între noi şi întră voi, şi întră fiii noştri după noi, ca să slujească slujba Domnului înaintea Lui,cu aducerile noastre şi cu jertvele noastre, şi cu jertvele ceale de mântuire ale noastre, şi nu vor zice fiii voştri fiilor noştri mâne: ‚Nu aveţi voi parte cu Domnul!’»

28 Şi am zis: «De va fi vreodinioară, şi vor grăi cătră noi au cătră seminţiile noastre mâne, şi vor zice: ‚Vedeţi asămănarea jertvenicului Domnului, care l-au făcut părinţii noştri, nu pentru aduceri, nici pentru jertvă, ci pentru ca să fie mărturie întră noi şi întră voi, şi întră fiii noştri’.

29 Să nu fie noao, ca să ne abatem de cătră Domnul în zioa de astăzi să ne osăbim, de cătră Domnul, ca să zidim noao jertvenic pentru aducerile şi pentru jertvele ceale de pace, şi pentru jertvele ceale de mântuire, afară de jertvenicul Domnului Dumnezeului nostru, care easte înaintea cortului Lui»”.

30 Şi, după ce au auzit Finees, preotul, şi toţi boiarii adunării, şi cei mai-mari preste miile lui Israil, carii era cu el, cuvintele care le-au grăit fiii lui Ruvin şi fiii lui Gad, şi a jumătate din neamul lui Manasi, le-au plăcut lor.

31 Şi au zis Finees, fiiul lui Eleazar, preotul, cătră fiii lui Ruvin şi cătră fiii lui Gad, şi cătră cea jumătate din neamul lui Manasi: „Astăzi am cunoscut că cu noi easte Domnul, pentru că nu aţi păcătuit înaintea Domnului păcat şi aţi izbăvit pre fiii lui Israil din mâna Domnului”.

32 Şi s-au întors Finees, feciorul lui Eleazar, preotul, şi boiarii neamurilor de la fiii lui Ruvin şi de la fiii lui Gad, şi de la cea jumătate din neamul lui Manasi, din pământul lui Galaad în pământul Hanaan, la fiii lui Israil, şi le-au spus lor cuvintele.

33 Şi au plăcut cuvântul acela fiilor lui Israil, şi au grăit cătră fiii lui Israil, şi au binecuvântat pre Dumnezeul fiilor lui Israil, şi au zis să nu să mai suie la ei cu războiu ca să piiarză pământul fiilor lui Ruvin şi al fiilor lui Gad, şi al ceii jumătate din neamul lui Manasi, şi au lăcuit într-însul.

34 Şi au numit Iisus jertvenicul ruvineanilor şi al gaditeanilor şi al ceii jumătăţi din neamul lui Manasi, şi au zis că: „Mărturie easte întră ei că Domnul e Dumnezeul lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.