×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 21

Să însămnează leviţilor patruzeci şi opt de cetăţi cu oşteazele lor; şi, plinindu-să făgăduinţa lui Dumnezeu, oarecând patriarşilor făgăduită, pace şi odihnă să dă fiilor lui Israil.

1 Şi au venit căpeteniile familiilor fiilor lui Levi la Eleazar, preotul şi la Iisus, fiiul lui Navi, şi la mai-marii neamurilor familiilor din neamurile fiilor lui Israil.

2 Şi au zis cătră ei în Silo, în pământul Hanaan, grăind: „Domnul a poruncit, prin Moisi, să ni să dea noao cetăţi în care să lăcuim noi, şi loc primpregiurul lor pentru hrana dobitoacelor noastre”.

3 Şi au dat fiii lui Israil leviţilor din moştenirea sa, după porunca sa, cetăţile aceastea şi primpregiurul lor.

4 Şi au ieşit soartea norodului lui Caat, şi au fost fiilor lui Aaron, preoţilor leviţilor de la neamul lui Iuda, şi de la neamul lui Simeon, şi de la neamul lui Veniamin, sorţite cetăţi treisprăzeace.

5 Şi celoralalţi fii a lui Caat, au fost de la neamul lui Efraim; şi de la neamul lui Dan şi de la jumătate din neamul lui Manasi, sorţite cetăţi zeace.

6 Şi fiilor lui Ghedson, de la neamul lui Isahar, şi de la neamul lui Asir, şi de la neamul lui Neftalim, şi de la jumătate din neamul lui Manasi în Vasan, sorţite cetăţi treisprăzeace.

7 Şi fiilor lui Merari, după noroadele lor, de la neamul lui Ruvin, şi de la neamul lui Gad, şi de la neamul lui Zavulon, sorţite cetăţi doaosprăzeace.

8 Şi au dat fiii lui Israil leviţilor cetăţile aceastea, şi primpregiurul lor cu sorţi, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

9 Şi au dat neamul fiilor lui Iuda, şi neamul fiilor lui Simeon, şi de la neamul fiilor lui Veniamin cetăţile aceastea.

10 Şi s-au numit să fie ale fiilor lui Aaron, după norodul lui Caat, al fiilor lui Levi, că acestora li s-au făcut soartea cea dintâiu.

11 Şi le-au dat lor Cariatarvocul, mitropoliia Enachilor, aceasta easte Hevronul în muntele lui Iuda, şi ceale de primpregiurul ei.

12 Iară ţarinile cetăţii şi satele ei le-au dat Iisus fiilor lui Halev, fiiului lui Iefoni, moşie.

13 Şi fiilor lui Aaron au dat cetatea cea de scăpare celui ce va ucide Hevronul, şi ceale dimpregiurul lui, şi Lemna, şi ceale dimpregiurul ei.

14 Şi pre Tereter, şi ceale dimpregiurul lui, şi Tema, şi ceale dimpregiurul ei.

15 Şi Istemo, şi ceale dimpregiurul ei, şi Ilon, şi ceale dimpregiurul lui.

16 Şi Davir, şi ceale dimpregiurul ei, şi Ain, şi ceale dimpregiurul ei, şi Eta şi Vetsames, şi ceale dimpregiurul lui, noao cetăţi de la aceaste două neamuri.

17 Iară de la neamul lui Veniamin, Gavaonul, şi ceale dimpregiurul lui, şi Gavet, şi ceale dimpregiurul lui.

18 Şi Anatotul, şi ceale dimpregiurul lui, şi Elmon, şi ceale dimpregiurul ei, patru cetăţi.

19 Toate cetăţile fiilor lui Aaron, preoţilor cetăţi treisprăzeace, şi ceale dimpregiurul lor.

20 Şi noroadelor fiilor lui Caat, leviţilor celor rămaşi de la fiii lui Caat, această moşie li s-au dat de la neamul lui Efraim.

21 Şi le-au dat lor cetatea scăpării celui ce ucide, Sihemul, şi ceale dimpregiurul lui, şi Gazera, şi ceale dimpregiurul ei.

22 Şi Cavzeam, şi ceale dimpregiurul ei, şi Vetoronul, şi ceale de primpregiurul lui, patru cetăţi.

23 Şi de la neamul lui Dan, Eldeca, şi ceale dimpregiurul ei, şi Ghedremon, şi ceale dimpregiurul ei.

24 Şi Elonul, şi ceale dimpregiurul lui, patru cetăţi.

25 Şi de la jumătate din neamul lui Manasi, Tanahu, şi ceale dimpregiurul lui, şi Vetsan, şi ceale dimpregiurul ei, doao cetăţi.

26 Toate aceaste zeace cetăţi, şi ceale dimpregiurul lor, noroadelor fiilor lui Caat, care au mai fost rămas.

27 Şi fiilor lui Gherson, rudeniilor cu leviţii de la jumătate din neamul lui Manasi, cetăţile ceale osibite pentru ucigători: Golan în Vasanitida, şi ceale dimpregiurul ei, şi Vestera, şi ceale dimpregiurul ei, doao cetăţi.

28 Şi de la neamul lui Isahar, Chisonul, şi ceale dimpregiurul lui, şi Davrad, şi ceale dimpregiurul ei.

29 Şi Iermot, şi ceale dimpregiurul ei, şi Fântâna Cărturarilor, şi ceale dimpregiurul ei, patru cetăţi.

30 Şi de la neamul lui Asir, Misala, şi ceale dimpregiurul lui, şi Avdon, şi ceale dimpregiurul lui.

31 Şi Helcata, şi ceale dimpregiurul ei, şi Roav, şi ceale dimpregiurul ei, patru cetăţi.

32 Şi de la neamul lui Neftalim: cetatea cea osibită pentru scăparea ucigătoriului, Cadisul în Galileea, şi ceale dimpregiurul lui, şi Amador, şi ceale dimpregiurul ei, şi Cardan, şi ceale dimpregiurul lui, trei cetăţi.

33 Toate cetăţile lui Gherson, după noroadele lor, treisprăzeace cetăţi, şi ceale dimpregiurul lor.

34 Şi norodului fiilor lui Merari, leviţilor celor rămaşi de la neamul fiilor lui Zavulon: Iecnan, şi împregiururile lui, şi Carita, şi împregiururile lui.

35 Şi Damna, şi împregiururile ei, şi Naalol, şi împregiururile lui, patru cetăţi.

36 Şi dincolo de Iordan, despre Ierihon, de la neamul lui Ruvin au dat cetatea cea de scăpare ucigătoriului, Vosorul, Misor, şi ceale de primpregiurul lor, şi Iazir, şi ceale dimpregiurul lui.

37 Şi Chedzonul, şi ceale dimpregiurul ei, şi Mafa, şi ceale de primpregiurul ei, cetăţi cinci.

38 Şi de la neamul lui Gad: cetatea cea de scăpare ucigătoriului, Ramotul în Galaad, şi împregiururile lui, şi Maaneam, şi împregiururile ei.

39 Şi Esevonul, şi împregiururile lui, şi Iazira, şi împregiururile ei, toate cetăţile patru.

40 Toate cetăţile fiilor lui Merari, după noroadele lor, celor rămaşi din neamul lui Levi, şi au fost hotarăle lor cetăţi doaosprăzeace.

41 Toate cetăţile leviţilor întră moştenirea fiilor lui Israil, patruzeci şi opt de cetăţi, şi împregiururile lor, împregiurul cetăţilor acestora, cetatea şi ceale ce sânt împregiurul cetăţii, aşea la toate cetăţile aceastea.

42 Şi au sfârşit Iisus a împărţi pământul în hotarăle lor, şi au dat fiii lui Israil partea lui Iisus.

43 După porunca Domnului, i-au dat lui cetatea carea o au cerut, Tamna-Saharul i-au dat lui în muntele lui Efraim, şi au zidit Iisus cetatea, carea o au cerut, şi au lăcuit într-însa.

44 Şi au luat Iisus cuţitele ceale de piiatră cu care au tăiat împregiur pre fiii lui Israil, carii s-au născut pre cale în pustie (că nu s-au fost tăiat împregiur în pustie) şi le-au pus în Tamna-Sahar).

45 Şi au dat Domnul lui Israil tot pământul care S-au jurat părinţilor lor că-l va da, şi l-au moştenit pre el, şi au lăcuit într-însul.

46 Şi odihnă le-au dat lor Domnul primpregiur, precum S-au jurat părinţilor lor, nimenea nu au stătut împrotivă înaintea lor dintră toţi vrăjmaşii lor, pre toţi vrăjmaşii lor i-au dat Domnul în mâinile lor.

47 Nu au rămas neplinit nici un cuvânt din toate cuvintele ceale bune, care au grăit Domnul fiilor lui Israil, toate s-au plinit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.