×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 19

Moştenirea lui Simeon, a lui Zavulon, a lui Asir, a lui Isahar, a lui Neftalim, a lui Dan şi a lui Navi.

1 Şi au ieşit soartea a doao lui Simeon, neamului fiilor lui Simeon, după noroadele lor, şi au fost moştenirea lor în mijlocul moştenirei fiilor lui Iuda.

2 Şi au fost moştenirea lor: Virsavea şi Save şi Molada.

3 Şi Asearsual şi Vola şi Iason.

4 Şi Eltula şi Vatul şi Erma.

5 Şi Sichelagul şi Vita-Marhavot şi Asersusim.

6 Şi Vitlevaot şi ţarinile lor, treisprăzeace cetăţi şi satele lor.

7 Ain şi Reamon şi Eder şi Asan, patru cetăţi şi satele lor.

8 Şi toate satele ceale de primpregiurul cetăţilor acestora până la Valad Viradmot, mergând spre amiiazăzi: aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Simeon, după noroadele lor.

9 Din moşiia lui Iuda, moştenirea fiilor lui Simeon, pentru că partea fiilor lui Iuda au fost mai mare decât a lor, pentru aceaea au luat fiii lui Simeon moştenire întră moşiia lor.

10 Şi au ieşit soartea a treia lui Zavolon, după noroadele lor, şi sânt hotarăle moştenirii lor până la Sarid.

11 Şi s-au suit hotarăle la mare şi la Marala, şi să împreună la Vetarava, în valea cea de cătră faţa Iecnam.

12 Şi să întoarce de la Sarid din preajmă de la răsăritul Sames la hotarăle Haselat-Davor, şi treace la Davrat, şi să suie la Iafiia.

13 Şi de acolo trec spre răsărit, la Ghedaefear şi la Sin, şi trec la Remona şi la Amataranua.

14 Şi încungiură hotarăle cătră miiazănoapte, la Anoto, şi iasă la Ghetail.

15 Şi Cotat şi Naalol şi Semron şi Iedala şi Vitleaiam, cetăţi doaosprăzeace şi satele lor.

16 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Zavulon, după noroadele lor, cetăţile şi satele lor.

17 Şi lui Isahar au ieşit soartea a patra, fiilor lui Isahar, după seminţiia lor.

18 Şi au fost hotarăle lor Israel şi Ahasalot şi Sunim.

19 Şi Afaream şi Sion şi Anereat.

20 Şi Rovot şi Chezion şi Levis.

21 Şi Ramaod şi Enganim şi Anada şi Vitfazis.

22 Şi să împreună hotarăle la Tavor şi la Sasima şi Vitsamis, şi sfârşitul hotarălor lor easte Iordanul, cetăţi şeasăsprăzeace şi satele lor.

23 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Isahar, după noroadele lor, cetăţile şi satele lor.

24 Şi au ieşit soartea a cincea neamului fiilor lui Asir, după noroadele lor.

25 Şi au fost hotarăle lor: Elcad şi Ali şi Veden şi Ahasaf.

26 Şi Elmeleh şi Amaad şi Masal, şi de cătră mare să împreună cu Carmilul şi cu Sionul şi cu Lavanatul.

27 Şi să întoarce de la răsăritul soarelui cătră Vintagon, şi să împreună cu Zavulon şi cu Ghe şi Etail, despre miiazănoapte, cu Vitaemec şi Nail, şi mearge la Havol de-a stânga.

28 Şi Ahran şi Roov şi Amon şi Canai, până la Sidonul cel mare.

29 Şi să întorc hotarăle la Rama şi până în cetatea tăriei tirilor, şi să întorc hotarăle la Osa şi ies la mare, şi va fi sfârşitul Ahaziv.

30 Şi Ama şi Afec şi Raov, cetăţi doaozeci şi doao şi satele lor.

31 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Asir, după noroadele lor, cetăţile şi satele lor.

32 Şi lui Neftalim au ieşit soartea a şeasa, fiilor lui Neftalim, după noroadele lor.

33 Şi au fost hotarăle lor Meelef şi Olam şi Seenanim şi Ademi şi Anechev şi Iafneil, până la Lac, şi au fost ieşirea lor Iordanul.

34 Şi să întorc hotarăle despre mare în Aziot Tavor, şi trec de acolo la Icoc, şi să împreună cu Zavulon de cătră răsărit, şi cu Asir să împreună de cătră mare, şi cu Iuda la Iordan de cătră răsăritul soarelui.

35 Şi cetăţile ceale zidite ale tirilor, Tirul şi Amat şi Racad şi Cheneret.

36 Şi Adami şi Rama şi Asor.

37 Şi Cadesul şi Adrai şi izvoarăle Asorului.

38 Şi Ieran şi Magdaliil şi Oran, Vitanad şi Vitsamis, noaosprăzeace cetăţi şi satele lor.

39 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Neftalim, după săminţiia lor, cetăţile şi satele lor.

40 Şi lui Dan au ieşit soartea a şeaptea.

41 Şi au fost hotarăle moştenirei lor Saraa şi Esdaol, cetatea Samis.

42 Şi Salaavil şi Elan şi Edla.

43 Şi Elon şi Tamna şi Acaron.

44 Şi Eltecu şi Gavaton şi Valat.

45 Şi Ud şi Vanivarac şi Getremon.

46 Şi de la Marea Ieracon şi Iericon, hotar aproape de Iopa.

47 Şi au mers fiii lui Dan şi au bătut pre Lesen, şi l-au luat şi l-au tăiat cu ascuţitul sabiei, şi l-au moştenit şi au lăcuit într-însul, şi au chemat numele lui Lesen Dan, după numele lui Dan, tatălui lor.

48 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Dan, după noroadele lor, cetăţile şi satele lor.

49 Şi au sfârşit a împărţi cu sorţi pământul după hotarăle lor, şi fiii lui Israil au dat moşie lui Iisus, fiiului lui Navi, întră dânşii.

50 Precum au poruncit Domnul, şi i-au dat lui cetatea Tamnadazara, carea o au cerut în muntele Efraim, şi au zidit cetate şi au lăcuit într-însa.

51 Aceastea sânt împărţirile care cu soarte le-au împărţit Eleazar, preotul, şi Iisus, fiiul lui Navi, şi boiarii familiilor întru neamurile lui Israil, după sorţi în Silo, înaintea Domnului la uşile cortului mărturiei, şi s-au dus să lăcuiască pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.