×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 18

Să trimit să scrie pământul celoralalte neamuri, şi să însămnează moştenirea lui Veniamin.

1 Şi s-au strâns toată adunarea fiilor lui Israil în Silo, şi au întins acolo cortul mărturiei, şi au fost pământul supus lor.

2 Şi au fost mai rămas din fiii lui Israil şeapte neamuri, care nu au fost luat moştenire.

3 Şi au zis Iisus fiilor lui Israil: „Până când vă veţi lenevi şi nu întraţi să moşteniţi pământul care l-au dat voao Domnul Dumnezeul părinţilor voştri?

4 Aleageţi din fieştecare neam dintră voi trei bărbaţi, ca să-i trimiţ pre ei, şi, sculându-să, să umble pământul şi să-l scrie pre el înaintea mea ca să-l pociu împărţi”.

5 Şi au venit la dânsul şi le-au împărţit lor şeapte părţi, Iuda să fie lor hotar de cătră amiiazăzi, şi fiii lui Iosif să le fie lor hotar de cătră miiazănoapte.

6 „Deci, voi împărţiţi pământul în şeapte părţi, şi veniţi aici la mine ca să vă scoţ voao soarte înaintea Domnului Dumnezeului nostru.

7 Că fiii lui Levi nu au parte întră voi, că preoţiia Domnului easte partea lor, şi Gad şi Ruvin, şi jumătate din neamul lui Manasi au luat moştenirea sa dincolo de Iordan, spre răsărit, carea le-au dat lor Moisi, robul Domnului”.

8 Şi, sculându-să bărbaţii aceia, s-au dus şi au poruncit Iisus bărbaţilor celor ce să ducea să umble pământul, zicând: „Meargeţi şi umblaţi pământul, şi veniţi la mine, ca aici, în Silo, înaintea Domnului, să vă scoţ voao sorţi”.

9 Şi s-au dus bărbaţii aceştia, şi au umblat pământul şi l-au văzut, şi, scriind într-o carte cetăţile lui, l-au împărţit în şeapte părţi, şi au venit la Iisus la tabără, în Silo.

10 Şi au aruncat Iisus soarte în Silo înaintea Domnului, şi au împărţit acolo Iisus pământul fiilor lui Israil după măsurile lor.

11 Şi au ieşit soartea neamului fiilor lui Veniamin întâiu după noroadele lor, şi au ieşit hotarăle moşiilor lor întră fiii lui Iuda şi întră fiii lui Iosif.

12 Şi au fost hotarăle lor de cătră miiazănoapte de la Iordan, şi să suie din dosul Ierihonului spre miiazănoapte şi suie prin munte cătră mare, şi iasă la pustiia Veton.

13 Şi de acolo trec hotarăle la Luza, din dosul Luzei spre răsărit, aceasta easte Vetil, şi pogoară hotarăle de la Atarot Edar la muntele cel de cătră amiiazăzi, Vetoronului celui de jos.

14 Şi trec hotarăle şi încungiură despre partea ce caută la marea de la amiiazăzi, de la muntele cel de cătră faţa Vetoronului de la amiiazăzi, şi iasă la Cariat Vaal, aceasta easte Cariatiarin, cetatea fiilor lui Iuda, aceasta easte partea de cătră mare.

15 Iară partea cea despre amiiazăzi, de cătră partea Cariat Vaal, şi va treace hotarul Gazin spre apus, la fântâna apei, Nafto.

16 Şi pogoară hotarăle pre partea muntelui, acesta easte despre partea crângului fiiului lui Enom, care easte din partea Emec Rafain de cătră miiazănoapte, şi să pogoară la Gheena, dinapoia Ievuseii despre amiiazăzi, şi să pogoară la Fântâna Roghil.

17 Şi, trecând cătră miiazănoapte, ajunge la izvorul Games, şi treace la Galilot, care easte în preajma suişului Edomin, şi pogoară la piiatra Vaan a fiilor lui Ruvin.

18 Şi treace pre dindărăptul Vetaravei de cătră miiazănoapte, şi să pogoară la hotarăle Aravei.

19 Si să pogoară spre hotarăle dindărăptul Vitalga, de cătră miiazănoapte, şi trec hotarăle la piscul Mării Sărilor despre miiazănoapte spre partea Iordanului de la amiiazăzi; aceastea sânt hotarele de cătră amiiazăzi.

20 Şi de cătră partea răsăritului va hotărî Iordanul. Aceasta easte moştenirea fiilor lui Veniamin, hotarăle ei împregiur, după noroadele lor.

21 Şi au fost cetăţile fiilor lui Veniamin, după noroadele lor, Ierihonul şi Vetegheonul şi Amecasisul.

22 Şi Vetavara şi Samarim şi Veatil.

23 Şi Avim şi Afara şi Afrata.

24 Şi Cafaramon şi Afni şi Gavaa, doaosprăzeace cetăţi şi satele lor.

25 Gavaonul şi Rama şi Verota.

26 Şi Masfa şi Chefira şi Masa.

27 Şi Reachean şi Ierfil şi Derala.

28 Şi Selaelaf şi Ievus. Aceasta easte Ierusalimul şi Gavaotul şi cetatea lui Iarim, treisprăzeace cetăţi şi satele lor. Aceasta easte moştenirea fiilor lui Veniamin, după noroadele lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.