×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 15

Cetăţile şi satele lor; Gotoniil ia pre Ashan, fata lui Halev, pentru că au bătut Davirul, şi li să adaogă pământul cel cu izvoară.

1 Iară moştenirea neamului lui lui Iuda, după noroadele lor, au fost de la hotarăle Idumeii, şi de la pustiia Sinului, cătră amiiazăzi până la Cadis, cătră răsărit.

2 Şi au fost hotarăle lor de la amiiazăzi până la partea Mării ceii Sărate, de la piscul ce vine spre amiiazăzi.

3 Şi mearge în preajma suirei Acravinilor, şi iasă afară la Sena, şi suie de la amiiazăzi spre Cadis Varni, şi iasă la Esron, şi să suie în Adara, şi mearge spre apusul Cadis.

4 Şi mearge spre Selmona, şi iasă până la valea Eghiptului, şi să vor sfârşi hotarăle lui la mare. Aceastea sânt hotarăle lor de cătră amiiazăzi.

5 Iară hotarăle de cătră răsărit, toată Marea cea Sărată până la partea Iordanului. Iară hotarăle lor de cătră miiazănoapte, de la piscul mării şi de la partea Iordanului,

6 Să suie hotarăle spre Vetagla, şi merg spre miiazănoapte aproape de Vetarava şi să suie hotarăle preste pietrile lui Veon, feciorului lui Ruvin.

7 Şi să întind hotarăle de la Davirah, din valea lui Ahor, şi să pogoară spre miiazănoapte cătră Galgala, carea easte în preajma apropierii Adaminului, despre răsăritul vălii, şi iasă hotarul spre apa Fântânii Soarelui, şi să sfârşesc la Fântâna lui Roghil.

8 Şi să suie hotarăle la valea Enom, spre răsăritul lui Ievus de cătră amiiazăzi, acesta easte Ierusalimul, şi să suie hotarăle pre vârvul muntelui celui din faţa văii Enomului cătră mare, care easte din partea spre pământul lui Rafain, cătră miiazănoapte.

9 Şi treace hotarul din vârvul muntelui cătră izvorul apei Nafo, şi treace prin satele muntelui Efronului, şi să va abate hotarul la Vaal, aceasta easte cetatea Iarim.

10 Şi de la Vaal va treace hotarul la mare şi la muntele Sir, şi va treace spre răsărit, cetatea Iarim de cătră miiazănoapte, aceasta easte Hasalon, şi să va pogorî la Cetatea Soarelui, şi va treace spre amiiazăzi.

11 Şi va treace hotarul spre răsăritul Acaronului de cătră miiazănoapte, şi vor treace hotarăle la Socharon, şi vor treace muntele pământului Vaalan spre amiiazăzi, şi va treace la Levna, şi va fi ieşirea hotarălor la mare.

12 Şi hotarăle lor de cătră mare le va hotărî Marea cea Mare, aceastea sânt hotarăle fiilor lui Iuda, împregiur, după noroadele lor.

13 Şi lui Halev, feciorului lui Iefoni, i-au dat parte în mijlocul fiilor lui Iuda, după cum au poruncit Dumnezeu, şi i-au dat Iisus lui cetatea Arvoc, mitropoliia lui Enac, aceasta easte Hevronul.

14 Şi au pierdut de acolo Halev, feciorul lui Iefoni, pre cei trei feciori a lui Enac, pre Susi şi pre Tolman şi pre Ahaman.

15 Şi de acolo s-au suit Halev la cei ce lăcuia în Davir, iară numele Davirului mai înainte era Cetatea Cărturarilor.

16 Şi au zis Halev: „Cine va bate şi va lua Cetatea Cărturarilor şi o va stăpâni, voiu da lui muiare pre Ashan, fata mea”.

17 Şi o au luat Gotoniil, feciorul lui Chenez, fratele cel mai tinăr a lui Halev, şi i-au dat lui muiare pre Ashan, fata sa.

18 Şi au fost când au purces ea, şi s-au sfătuit cu dânsul, zicând: „Ceare-voiu de la tatăl mieu ţarină”. Şi au strigat de pre asin şi au zis cătră ea Halev: „Ce-ţi easte ţie?”

19 Ea i-au răspuns lui: „Dă-mi mie blagoslovenie, că pământ sec mi-ai dat mie, dă mie şi izvoarăle apelor”. Şi i-au dat ei izvoarăle ceale de sus şi izvoarăle ceale de jos.

20 Aceasta easte moştenirea neamului fiilor lui Iuda, după săminţiile lor.

21 Şi au fost cetăţile lor, cetăţile neamului fiilor lui Iuda, din marginile Edomului spre pustiia: Veseleil şi Edear şi Iagur.

22 Şi China şi Dimona şi Adada.

23 Şi Chedes şi Asor şi Ieona.

24 Şi Zif şi Telem şi Valod.

25 Asor cel nou şi cetăţile Esron, aceasta easte Asor.

26 Şi Aman şi Sama şi Molada şi Asarsuar.

27 Şi Aseargada şi Asemon şi Vitfeled.

28 Şi Virsavee şi Veziotiia şi satele lor şi sălaşele lor.

29 Vala şi Evem şi Asem.

30 Şi Eldolad şi Seil şi Erma.

31 Şi Sechelac şi Mediemena, Sasana.

32 Şi Lavaot şi Selim şi Ein şi Remon, toate cetăţile doaozeci şi noao şi satele lor.

33 Iară în câmpie, Asdaol şi Saraa şi Asna.

34 Şi Zano şi Gonim şi Tafua şi Inaim.

35 Şi Ieremut şi Odolam şi Saoho şi Azica.

36 Şi Sevarim şi Aghedaim şi Gadira şi selaşele lor patrusprăzeace cetăţi şi satele lor.

37 Sena şi Adasan şi Magdal-Gad.

38 Şi Dalan şi Masfa şi Iehdail.

39 Şi Lachis şi Vasecat şi Aglon.

40 Şi Havo şi Lamas şi Cadalis.

41 Şi Gadirod şi Vitagon şi Noman şi Machida, şeasesprăzeace cetăţi şi satele lor.

42 Şi Levna şi Ader şi Asan.

43 Şi Iefta şi Asana şi Nesiv.

44 Şi Cheilam şi Acziv şi Marisa, noao cetăţi şi satele lor.

45 Acaron şi satele ei şi sălaşele ei.

46 De la Acaron şi în Marea Iemnad, şi toate câte sânt aproape de Esdot, şi satele lor.

47 Esdot şi satele ei şi sălaşele ei, Gaza şi satele ei şi sălaşele ei, până la părăul Eghiptului şi Marea cea Mare easte hotarul ei.

48 Şi la munte, Samir şi Ieter şi Soha.

49 Şi Rena şi Cetatea Cărturarilor, aceasta easte Davir.

50 Şi Anav şi Estemo şi Anim.

51 Şi Gosom şi Hilu şi Ghilo, unsprăzeace cetăţi şi satele lor.

52 Erem şi Ruma şi Esan.

53 Şi Ianum şi Vitfus şi Afaca.

54 Şi Amata şi cetatea Arve, aceasta easte Hevron şi Sior, noao cetăţi şi sălaşele lor.

55 Maon şi Hermel şi Ziv şi Ietan.

56 Şi Esreil şi Egdaam şi Zanua.

57 Şi Echen şi Gavaa şi Tamna, zeace cetăţi şi satele lor.

58 Alue şi Vetsur şi Ghedor.

59 Şi Maarot şi Vetanam şi Eltecheen, şease cetăţi şi satele lor.

60 Teco şi Eufrata, aceasta easte Vitleem şi Fagor şi Etan şi Culon şi Tatam şi Tovis şi Carem şi Galem şi Tetir şi Manoho, unsprăzeace cetăţi şi satele lor.

61 Cariat-Voal, aceasta easte cetatea Aremva, doao cetăţi şi sălaşele lor.

62 În pustiiul Vid-Arava, Madiim, Zaha.

63 Şi Nevdan, Cetăţile Sării şi Engadi, cetăţi şease şi satele lor.

64 Iară ievuzeul lăcuia în Ierusalim, şi fiii lui Iuda nu au putut să-i piiarză pre ei, şi au lăcuit ievuzeul în Ierusalim cu fiii lui Iuda până în zioa aceasta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.