×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS NAVI

Capitolul 10

Cinci împăraţi, carii bătea cetatea Gavaonului, nemişcându-să soarele, într-o zi să biruiesc şi, din peşteră trăgându-să, să spânzură şi alţi împăraţi mai mulţi şi cetăţi să taie.

1 Iară după ce au auzit Adonivezec, împăratul Ierusalimului, cum că Iisus au luat Ghe şi o au stricat, cum au făcut Ierihonului şi împăratului lui, aşea au făcut şi Gheii şi împăratului ei, şi cum că cei ce lăcuia în Gavaon de bunăvoie au mers la Iisus şi la Israil şi s-au făcut în mijlocul lor,

2 S-au temut foarte, pentru că ştiia cum că Gavaonul easte cetate mare, ca una din mitropolii şi toţi oamenii ei tari.

3 Şi au trimis Adonivezec, împăratul Ierusalimului, la Elam, împăratul Hevronului, şi la Fidon, împăratul Ierimutului, şi la Iefta, împăratul Lahisului, şi la Daar, împăratul Odolamului, zicând:

4 „Suiţi-vă la mine şi-mi ajutaţi şi să batem Gavaonul, căci s-au închinat lui Iisus şi fiilor lui Israil”.

5 Şi s-au suit acei cinci împăraţi ai amoreilor, împăratul Ierusalimului şi împăratul Hevronului şi împăratul Ierimutului şi împăratul Lahisului şi împăratul Odolamului, ei şi tot norodul lor, şi au încungiurat Gavaonul, şi-l bătea.

6 Iară lăcuitorii Gavaonului au trimis la Iisus, în tabăra lui Israil, în Galgala, zicând: „Să nu-ţi tragi mâinile tale de cătră robii tăi, suie-te la noi degrabă şi ne ajută, şi ne mântuiaşte pre noi, că s-au adunat asupra noastră toţi împăraţii amoreilor, carii lăcuiesc la munte”.

7 Şi s-a suit Iisus din Galgala, el şi tot norodul cel războinic cu dânsul, tot cel cu puteare tare.

8 Şi au zis Domnul cătră Iisus: „Să nu te temi de ei, că în mâinile tale i-am dat pe ei, nimenea dintru ei nu va sta înaintea voastră”.

9 Şi în vreamea aceaea, au sosit Iisus asupra lor fără de veaste, că toată noaptea au venit din Galgala.

10 Şi i-au făcut pre ei Domnul de s-au spăriiat de faţa lui Israil şi i-au bătut pre ei Domnul bătaie mare la Gavaon, şi i-au gonit pre ei pre calea suişului Vitoronului, şi i-au tăiat pre ei până la Azica şi până la Machida.

11 Şi când fugea ei de cătră faţa fiilor lui Israil la pogorâşul Vitoronului, Domnul au aruncat preste ei pietri mari de grindine din ceriu până la Azica, şi mai mulţi au fost cei ce au murit de pietrile ceale de grindine, decât cei ucişi de sabiile fiilor lui Israil în războiu.

12 Atunci au grăit Iisus cătră Domnul în zioa în carea au dat Dumnezeu pre amoreu supus fiilor lui Israil, când i-au bătut pre ei la Gavaon şi s-au surpat de la faţa fiilor lui Israil, şi au zis Iisus: „Să stea soarele spre Gavaon şi luna despre valea Elonului”.

13 Şi au stătut soarele şi luna cu stare, până când au făcut Dumnezeu izbândă asupra vrăjmaşilor lor. Au nu e aceasta scrisă în Cartea dreptului? Şi au stătut soarele în mijlocul ceriului, şi nu au mers cătră apus cu sfârşitul unii zile.

14 Şi nici mai înainte, nici după aceaea n-au fost zi ca aceasta, ca să asculte Domnul de cuvântul omului, căci că au bătut Domnul războiu împreună cu Israil.

15 Şi s-au întors Iisus şi tot Israilul împreună cu el la tabără în Galgala.

16 Şi au fugit aceşti cinci împăraţi şi s-au ascuns în peştera cea din Machida.

17 Şi s-au spus lui Iisus, zicând: „S-au aflat cei cinci împăraţi ascunşi în peştera cea din Machida”.

18 Şi au zis Iisus: „Prăvăliţi pietri mari pre gura peşterii şi puneţi la eale oameni, să-i păzască pre ei.

19 Iară voi nu staţi aci, ci goniţi dindărăpt pre vrăjmaşii voştri, şi apucaţi coada lor, şi nu vă fie milă de ei, şi nu-i lăsaţi pre ei să între în cetăţile sale, că i-au dat Domnul Dumnezeul nostru în mâinile noastre”.

20 Şi au fost după ce au încetat Iisus şi fiii lui Israil a tăia pre ei cu tăiare mare foarte până ce s-au sfârşit, şi cei ce au scăpat dintră ei au întrat în cetăţi tari.

21 S-au întors tot norodul la Iisus în Machida şi în tabără sănătoşi, şi nimenea nu au îndrăznit a-şi mişca limba sa împrotiva fiilor lui Israil.

22 Şi au zis Iisus: „Deşchideţi peştera şi scoateţi pre cei cinci împăraţi din peşteră”.

23 Şi au făcut aşea, şi au scos pre cei cinci împăraţi din peşteră, pre împăratul Ierusalimului şi pre împăratul Hevronului şi pre împăratul Ierimutului şi pre împăratul Lahisului şi pre împăratul Odolamului.

24 Şi, după ce i-au scos pre ei la Iisus, au chemat Iisus pre tot Israilul şi pre căpitanii cei de războiu, carii venisă cu el, şi le-au zis: „Meargeţi înainte şi puneţi picioarele voastre pre grumazii lor”. Şi mergând, au pus picioarele sale pre grumazii lor.

25 Şi au zis Iisus cătră ei: „Nu vă teameţi de ei, nici vă spăriiaţi, îmbărbătaţi-vă şi vă întăriţi, că aşea va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri, cu carii voi vă veţi bate”.

26 Şi i-au bătut pre ei Iisus după aceaea, şi i-au omorât spânzurându-i de cinci leamne, şi au fost spânzuraţi de leamne până seara.

27 Şi au fost la apusul soarelui, au poruncit Iisus, şi i-au luat pre ei de pre leamne şi i-au aruncat în peştera în carea fugisă, şi au răsturnat pre peşteră pietri mari până în zioa de astăzi.

28 Şi întru aceaeaşi zi, au luat Machida, şi cu ascuţitul sabiei au omorât pre lăcuitorii ei şi pre împăratul ei, şi o au surpat pre ea, şi tot ce era viu într-însa, şi nimenea n-au rămas întru ea scăpat şi mântuit, şi cu împăratul Machidei au făcut în ce chip au făcut cu împăratul Ierihonului.

29 Şi s-au dus Iisus şi tot Israilul cu el de la Machida la Levna, şi au dat războiu asupra Levnei.

30 Şi o au dat Domnul şi pre ea în mâinile lui Israil, şi o au luat şi pre ea şi pre împăratul ei, şi au omorât pre lăcuitorii ei cu ascuţitul sabiei, şi tot ce sufla într-însa, şi nu au rămas într-însa nici unul mântuit şi scăpat, şi cu împăratul ei au făcut în ce chip au făcut cu împăratul Ierihonului.

31 Şi s-au dus Iisus şi tot Israilul cu el de la Levna la Lahis, şi l-au încungiurat şi au dat războiu asupra lui.

32 Şi au dat Domnul Lahisul în mâinile lui Israil, şi l-au luat a doao zi, şi pre lăcuitorii cei dintr-însul i-au omorât cu ascuţitul sabiei, şi cetatea o au stricat, precum au făcut cu Levna.

33 Atunci s-au suit Elam, împăratul Gazerului, să ajute Lahisului, ci şi pre acesta l-au bătut Iisus cu ascuţitul sabiei şi pre norodul lui, de nu au rămas dintr-înşii nici unul mântuit şi scăpat.

34 Şi s-au dus Iisus şi tot Israilul de la Lahis la Eglon, şi o au încungiurat şi o au bătut pre ea, şi o au dat pre ea Domnul în mâinile lui Israil.

35 Şi o au luat pre ea în zioa aceaea, şi o au tăiat pre ea cu ascuţitul sabiei, şi tot ce sufla într-însa au omorât în zioa aceaea cum au făcut Lahisului.

36 Şi s-au dus Iisus şi tot Israilul cu el de la Eglon la Hevron, şi o au încungiurat.

37 Şi o au luat pre ea şi o au tăiat cu ascuţitul sabiei, şi pre împăratul ei, şi toate satele ei, şi toate câte sufla într-însa nimica nu au scăpat, în ce chip au făcut Eglonului, şi o au stricat pre ea şi toate câte era într-însa.

38 Şi s-au întors Iisus şi tot Israilul cu el la Davir şi, încungiurându-o, o au luat.

39 Şi pre împăratul ei şi toate satele ei le-au tăiat cu ascuţitul sabiei, şi o au stricat pre ea, şi tot ce răsufla în ea au omorât şi nu au lăsat pre nimenea mântuit, în ce chip au făcut Hevronului şi împăratului lui, aşea au făcut Davirei şi împăratului ei, în ce chip au făcut Levnei şi împăratului ei.

40 Şi au bătut Iisus tot pământul muntelui, şi Naghevul, şi câmpiia, şi Asidotul, şi pre toţi împăraţii lor, nu au lăsat nimica scăpat, ci tot ce sufla au omorât, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Israil.

41 Aşea i-au omorât pre ei Iisus din Cadis Varni până la Gaza, tot pământul Gosom, până la Gavaon.

42 Şi pre toţi împăraţii lor şi pământul lor l-au luat Iisus odată. Că Domnul Dumnezeul lui Israil au bătut războiu împreună cu Israil.

43 Şi s-au întors Iisus în Galgala.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.