×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA SĂBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOV

Capitolul 5

Bogaţilor, carii asupresc pre săraci, cu grea izbândă le ameninţază. Iară pre săraci îi îndeamnă spre răbdare. A să feri de jurământ. Şi cei bolnavi să se ungă de la preoţi cu untdelemn şi să-şi mărturisească păcatele unul altuia. Cât e de putearnică rugăciunea dreptului. Pre cei ce rătăcesc trebuie a-i aduce la adevăr.

1 Veniţi acum, bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de năcazurile voastre, care vor să vie asupra voastră.

2 Bogăţiia voastră au putrezit şi hainele voastre le-au mâncat moliile.

3 Aurul vostru şi argintul au ruginit şi rugina lor va fi mărturie asupra voastră şi va mânca trupurile voastre ca focul. Strâns-aţi comoară în zilele ceale de apoi,

4 Iată, plata lucrătorilor, carii au secerat ţarinile voastre, carea o opriţi voi, strigă, şi strigările secerătorilor în urechile Domnului Savaot au întrat.

5 Veselitu-v-aţi pre pământ şi v-aţi dezmier-dat. Hrănitu-v-aţi inimile voastre ca în zioa junghierii.

6 Osândit-aţi, omorât-aţi pre cel drept; nu s-au pus împrotiva voastră.

7 Drept aceaea, fiţi îndelung răbdători, fraţii miei, până la venirea Domnului. Iată, plugariul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, mult îngăduind pentru dânsa, până ce ia ploaie timpurie şi târzie.

8 Răbdaţi, dară, şi voi, întăriţi inimile voas-tre, că venirea Domnului s-au apropiiat.

9 Nu oftaţi unul asupra altuia, fraţilor, ca să nu vă judecaţi. Iată, judecătoriul înaintea uşilor stă.

10 Luoaţi pildă, fraţii miei, de patimă rea şi de răbdare îndelungată pre prorocii carii au grăit cu numele Domnului.

11 Iată, fericim pre cei ce au răbdat, răbdarea lui Iov aţi auzit şi sfârşitul Domnului aţi văzut, că mult milostiv easte Domnul şi îndurat.

12 Iară mai înainte de toate, fraţii miei, să nu vă juraţi nici pre ceriu, nici pre pământ, nici ori cu ce, cu alt jurământ, ci să vă fie voao ce e aşea, aşea şi ce nu e, nu, ca să nu cădeţi în făţărie.

13 De pătimeaşte rău cineva întru voi, să se roage, de easte cineva cu inimă bună, să cânte.

14 De easte cineva bolnav între voi, să chiiame preoţii besearicii şi să se roage pentru dânsul, ungându-l pre dânsul cu unt-delemn, întru numele Domnului.

15 Şi rugăciunea credinţii va mântui pre cel bolnav şi-l va râdica pre dânsul Domnul, şi, de va fi făcut păcate, să vor ierta lui.

16 Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pre altul ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea dreptului cea fierbinte.

17 IIie om era aseamenea noao, pătimaş, şi cu rugăciune s-au rugat ca să nu ploao şi nu au ploat pre pământ, ani trei şi luni şease.

18 Şi iarăşi s-au rugat, şi ceriul au dat ploaie şi pământul au odrăslit roada sa.

19 Fraţilor, de va rătăci cineva întră voi de la adevăr şi-l va întoarce pre acela cineva,

20 Să ştie că cel ce au întors pre păcătosul de la rătăcirea căii lui va mântui suflet din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.