×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 7

Deaca preoţiia lui Melhisedec, din luarea zeciuialelor şi din blagoslovenie, au întrecut pre a leviţilor, preoţiia lui Hristos, ca dintru o deatorie după rânduiala lui Melhisedec în veac tocmită şi cu jurământ aşezată, au întrecut pre cea leviticească şi pre aceaea împreună cu leagea o deşartă.

1 Că Melhisedec acesta, împăratul Salimului, preotul lui Dumnezeu celui Preaînalt, carele au întâmpinat pre Avraam, când s-au întors de la tăiarea împăraţilor şi l-au blagoslovit pre el,

2 Căruia şi zăciuială din toate i-au împărţit Avraam, carele întâiu să tâlcuiaşte împăratul dreptăţii, iară apoi şi împăratul Salimului, ce easte împăratul păcii.

3 Fără de tată, fără de mumă, fără de număr de neam, nici început zilelor, nici sfârşit vieţii având, ci asemănat fiind Fiiului lui Dumnezeu, rămâne preot pururea.

4 Vedeţi, dară, cât easte acesta, cui şi zăciuială i-au dat Avraam, patriarhul, din dobânzi.

5 Şi cei din fiii lui Levi, carii iau preoţiia, poruncă au să ia zăciuială de la norod după leage, adecă de la fraţii săi, măcar Navi. că şi aceia au ieşit din coapsele lui Avraam.

6 Iară cel ce nu să numără din neamul lor au luoat zăciuală de la Avraam şi pre cel ce avea făgăduinţele l-au blagoslovit.

7 Iară făr’ de nici o împrotivire, cel mai mic de la cel mai mare să blagosloveaşte.

8 Şi aici, adecă, oameni muritori iau zăciuială, iară acolo, cel mărturisit că easte viu.

9 Şi (cum am zice), prin Avraam, şi Levi, cel ce luoa zeciuială, zăciuială au dat,

10 Că încă în coapsele tătâne-său era când l-au întâmpinat pre dânsul Melhisedec.

11 Deci, de ar fi fost plinirea prin preoţiia leviţilor (că norodul supt aceaea au luoat leagea), ce încă mai trebuia, după rânduiala lui Melhisedec, să se râdice alt preot, iară nu după rânduiala lui Aaron să se zică?

12 Că de s-au mutat preoţiia, trebuia să se facă şi Legii mutare.

13 Că, de Carele să zic aceastea, Acela din altă săminţie să socoteaşte, din carea nimenea nu s-au apropiiat la oltariu.

14 Că adevărat easte că din Iuda au răsărit Domnul nostru, în carea săminţie Moisi nimica nu au gătit de preoţie.

15 Şi încă cu mult mai luminat easte că, după asemănarea lui Melhisedec, să râdică preot altul,

16 Carele nu s-au făcut după leagea poruncii ceii trupeşti, ci după putearea vieţii ceii nestricăcioasă,

17 Că mărturiseaşte că: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.

18 Că schimbare să face poruncii carea au fost mai înainte pentru neputinţa şi nefolosul ei;

19 Că nimic nu au săvârşit Leagea, ci adu-cere easte numai la mai bună nădeajde prin carea ne apropiem de Dumnezeu.

20 Şi întrucât easte, nu făr’ de jurământ, că aceia făr’ de jurământ preoţi să făcea,

21 Iară Acesta cu jurământ prin Cel ce au zis cătră Dânsul: „Juratu-S-au Domnul şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec”.

22 Întru atâta aşezământului de leage celui mai bun S-au făcut credinceariu Iisus.

23 Şi aceia, adecă mai mulţi, să făcea preoţi, pentru că prin moarte era opriţi a rămânea.

24 Iară Acesta, pentru că rămâne în veac, are preoţie veacinică.

25 Pentru aceaea, şi a mântui poate desăvârşit pre cei ce vin prin El la Dumnezeu, pururea fiind viu, ca să Se roage pentru dânşii.

26 Că Arhiereu ca Acesta să cădea să fie noao, sfânt, făr’ de răutate, făr’ de spurcăciune, osibit de păcătoşi şi mai înalt decât ceriurile fiind,

27 Carele nu are în toate zilele nevoie (ca alţi arhierei) întâiu pentru ale Sale păcate a aduce jertve, apoi pentru ale norodului, că aceasta o au făcut odată, pre Sine aducându-Să.

28 Că Leagea pune pre oameni arhierei carii au neputinţă, iară cuvântul jurământului, care au fost în urma Legii, pre Fiiul, în veac desăvârşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.