×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 6

Nu vrea a grăi despre stihiile ceale dintâiu ale credinţii, de vreame ce a doao oară nu să pot boteza cei ce iară cad în păcat după botez, ci încă trebuie să se teamă de veacinicul blăstăm. Iară, mângăind pre evrei, îi îndeamnă ca, urmând îndelungă răbdarea lui Avraam, să se facă părtaşi celor ce cu jurământ le-au făgăduit Dumnezeu.

1 Pentru aceaea, lăsând cuvântul începăturii lui Hristos, să ne aducem spre săvârşire, nu iarăşi din lucruri moarte puind temeliia pocăinţii şi a credinţii ceii întru Dumnezeu.

2 A învăţăturii botezurilor şi a punerii mâinilor şi a învierii morţilor şi a judeţului Celui Veacinic.

3 Şi aceasta vom face, de va porunci Dumnezeu.

4 Că nu easte cu putinţă celor ce s-au. luminat odată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt,

5 Şi au gustat cuvântul cel bun a lui Dumnezeu şi puterile veacului celui viitoriu,

6 Şi au căzut, ca iarăşi să se înnoiască spre pocăinţă a doao oară răstignind loruşi pre Fiiul lui Dumnezeu şi batjocorindu-L.

7 Că pământul, cel ce bea ploaia carea să pogoară preste dânsul de multe ori şi rodeaşte iarbă de treaba acelora de carii să şi lucrează, ia blagoslovenie de la Dumnezeu.

8 Iară care aduce spini şi pălămide nu easte de treabă şi aproape easte de blăstăm, a căruia sfârşitul easte întru ardere.

9 Iară avem adeverire pentru voi, iubiţilor, de ceale mai bune şi care să ţin de mântuire, măcar deşi grăim aşea.

10 Că nu easte nedrept Dumnezeu să uite lucrul vostru şi osteneala dragostei, carea aţi arătat spre numele Lui, cei ce aţi slujit sfinţilor şi slujiţi.

11 Iară poftim pre fieştecarele dintru voi să areate aceasta şi purtare de grije spre adeverirea nădejdii, până în sfârşit.

12 Ca să nu fiţi leaneşi, ci următori celor ce moştenesc făgăduinţele prin credinţă şi prin multa răbdare.

13 Că lui Avraam au făgăduit Dumnezeu, de vreame ce nu avea pre nimenea mai mare pre carele să Se jure, S-au jurat prin Sine singur,

14 Zicând: „Cu adevărat blagoslovind te voiu blagoslovi şi înmulţind te voiu înmulţi”.

15 Şi aşea, mult răbdând, au dobândit făgăduinţa.

16 Pentru că oamenii pre cel mai mare să jură şi sfârşit a tot cuvântul lor cel de prigonire, spre dovedire, easte jurământul.

17 Întru ce vrând Dumnezeu să arate mai mult moştenitorilor făgăduinţii neschimbarea sfatului Său, au pus în mijloc jurământul:

18 Ca prin doao lucruri care nu să pot schimba (întru care cu neputinţă easte să minţă Dumnezeu), tare mângăiare să avem carii năzuim a apuca nădeajdea carea ne easte pusă înainte,

19 Carea ca o anghiră o avem sufletului tare şi nemutată şi carea întră întru ceale dinlăuntrul catapeteasmei,

20 Unde înainte-mergătoriu pentru noi au întrat Iisus, după rânduiala lui Melhisedec, Arhiereu fiind făcut în veac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.